Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22173/06 , Stran 6428
Predmet prodaje so naslednji poslovni prostori: 1. Ljubljanska 8, parc. št. 2047/2, id.št. 1077-01407-004, nestanovanjska raba 54,73 m2, vpisano v vl. št. 1822 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 13,000.000 SIT. 2. Linhartova 22, parc. št. 2079, nestanovanjska raba 33,84 m2, vpisano v vl. št. 1547 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 5,000.000 SIT. 3. Linhartova 18, parc. št. 2077, nestanovanjska raba 53,86m2, vpisano v vl. št. 107 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 9,000.000 SIT. 4. Kidričeva 6, parc. št. 1571/1, 1571/2 nestanovanjska raba 331,25 m2 vpisano v vl. št. 778 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 55,000.000 SIT. 5. Kocenova 2, parc. št. 2320 nestanovanjska raba 65,34 m2, vpisano v vl. št. 842 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 10,000.000 SIT. 6. Gledališki trg 7 št. 2045 nestanovanjska raba 161,64 m2, vpisano v vl. št. 2272 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 7,000.000 SIT. 7. Stanetova 17a, parc.št. 2138, poslovna stavba 13,67 m2, vpisano v vl.št. 792 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 1,900.000 SIT. 8. Ul. V. Prekomorske brigade 2, parc. št. 1773 nestanovanjska raba 5,54 m2 vpisano v vl. št. E – 2 k.o. Medlog. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 700.000 SIT. 9. Glavni trg 16, parc. št. 2310, nestanovanjska raba 29,50 m2, vpisano v vl. št. 2461 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 2,850.000 SIT. 10. Ljubljanska cesta 6, parc. št. 2047/2, nestanovanjska raba 86,44 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1822 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 19,800.000 SIT. 11. Ljubljanska cesta 10, parc. št. 2046, nestanovanjska raba 24,62 m2, vpisano v vl.št. 2280 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 5,000.000 SIT. 12. Aškerčeva ulica 7a, vrtec, parc.št. 2198/1, nestanovanjska raba 244,72 m2 ter klet 94 m2, vpisano v vl.št. 113 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 56,000.000 SIT. 13. Gosposka 30, parc. št. 2408, stanovanjska stavba, 17,24 m2, vpisano v vl. št. 1559 k.o. Celje. Izklicna cena poslovnega prostora je 1,600.000 SIT. 14. Miklošočeva ulica 10, parc. št. 2113/1, poslovna stavba 606,77m2, vpisano v vl. št. 33 k.o. Celje. Izklicna cena poslovne stavbe je 111,000.000 SIT. V prodaji je izključno objekt, kupoprodajna pogodba bo vsebovala soglasje kupca k predvideni gradnji večnadstropnega objekta v neposredni bližini predmeta nakupa. Poslovni prostori pod zaporednimi št. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 so zasedeni z najemniki, katerem se zaradi višine lastnih vlaganj v prostor prizna predkupna pravica. Poslovni prostor pod zaporedno št. 4, je zaseden z najemnikom. Poslovni prostori pod zaporednimi št. 3, 6, 7, 8, 13, 14 so prazni, predkupno pravico se priznava skladno z določili 124. člena SPZ (Ur. list RS, št. 87/02). Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena od izklicne cene. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj ponudniki pošljejo, ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 21. 8. 2006 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje, z oznako: Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja poslovnih prostorov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudbi je treba predložiti: 1. potrdilo o plačilu varščine v višini 5 % od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 4008001-720000. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno poslovnega prostora; 2. za fizične osebe – potrdilo o državljanstvu RS; 3. za pravne osebe- izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; 4. za najemnike – potrdilo o poravnanih obveznostih do Mestne občine Celje. Odpiranje ponudb je javno in bo opravljeno v zgornji stranski dvorani MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje (II. nadstropje) v četrtek, 24. 8. 2006 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan kupnino plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji poslovnih prostorov je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino. Davek na promet nepremičnin in stroške overitve podpisa pri notarju plača izbrani ponudnik. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla -pogodbe brez vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi ponudniki seznanjeni in se strinjajo. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za splošne zadeve, tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina) ali 03/426-56-70 (Jože Krulec).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti