Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 110-185/2006-1202 Ob-22315/06 , Stran 6424
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto v skladu z 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 – upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 – upb2) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: v Revizijski službi: 1. notranji revizor – podsekretar. Delovno mesto notranji revizor – podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu podsekretar, na lokaciji Seidlova cesta 1, Novo mesto. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj univerzitetna izobrazba – smer ekonomija, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit za državnega notranjega revizorja, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje upravnega poslovanja in – poznavanje dela z računalnikom. Naloge na delovnem mestu so: – dolgoročno in letno načrtovanje revizij, – določitev revizijskih tehnik in metod vzorčenja, – določanje revizijskih ciljev, – preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah, – izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah, – pregledi in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol, – sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote, – izdelava dokončnih revizijskih poročil in priporočil vodstvu, – spremljanje izvajanja revizijskih priporočil, – izdelovanje letnih poročil za urad za nadzor proračuna, – sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem, – sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje, – zagotavljanje kakovosti dela notranjih revizorjev, – samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. Kandidati, ki nimajo opravljenih državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ju morajo opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati, ki nimajo opravljenega izpita za državnega notranjega revizorja, morajo opraviti skladno z izobraževalnim programom. v Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne zadeve: 2. višji svetovalec za investicije – nizke gradnje. Delovno mesto višji svetovalec za investicije – nizke gradnje je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II ali višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III, na lokaciji Novi trg 6, Novo mesto. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, – delovne izkušnje: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – kvalifikacije za odgovornega vodjo del, – poznavanje upravnega poslovanja in – poznavanje dela z računalnikom. Naloge na delovnem mestu so: – medsebojno sodelovanje v oddelku in sodelovanje z drugimi organi pri izvajanju investicij občinske uprave, – vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, – vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za družbene dejavnosti, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja (odlok o proračunu in zaključnem računu proračuna), – priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na področje, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil, predlogov in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, – izvedba javnih razpisov po Zakonu o javnih naročilih, – vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah, – samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. v Oddelku za prostor: 3. višji svetovalec za pripravo lokacijskih načrtov in vodenje upravnih postopkov. Delovno mesto višji svetovalec za pripravo lokacijskih načrtov in vodenje upravnih postopkov je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II ali višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III, na lokaciji Novi trg 6, Novo mesto. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, – delovne izkušnje: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje upravnega poslovanja in – poznavanje dela z računalnikom. Naloge na delovnem mestu so: – medsebojno sodelovanje v oddelku in sodelovanje z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na področju planiranja in urejanja prostora (odlok o proračunu in zaključnem računu proračuna), – priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na delovno področje, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv na področju planiranja in urejanja prostora, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, – priprava dokumentacije za pridobitev sredstev iz javnih skladov, – vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah, – sodelovanje pri izvajanju investicij, – izvedba javnih razpisov po Zakonu o javnih naročilih, – samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. v Občinskem inšpektoratu: 4. inšpektor. Delovno mesto inšpektor je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih inšpektor I, inšpektor II, inšpektor III. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu inšpektor III, na lokaciji Novi trg 6, Novo mesto. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, – delovne izkušnje: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit za inšpektorja ali strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, – poznavanje upravnega poslovanja in – poznavanje dela z računalnikom. Naloge na delovnem mestu so: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, – izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa, – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa, – nudenje strokovne pomoči, – izdajanje upravnih odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, – samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. Kandidati, ki nimajo opravljenih državnega izpita iz javne uprave in strokovni izpit za inšpektorja, ju morajo opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi), – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za delovno mesto pod točko 4), – fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (za delovno mesto pod točko 4), – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za delovno mesto pod točko 1, 2, 3), – fotokopijo potrdila o ustreznih kvalifikacijah za odgovornega vodjo del (za delovno mesto pod točko 2), – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava kandidata, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo iz prejšnjih dveh alinej, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, predloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »Javni natečaj – naziv delovnega mesta – ne odpiraj«. Rok za vložitev prijave je 8 dni, ki začne teči naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja v Uradnem listu RS oziroma naslednji dan po objavi na Zavodu za zaposlovanje RS ter naslednji dan po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni dan na tel. 07/39-39-222 (Judita Pirc). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti