Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3654. Program priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi, stran 8987.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi – v nadaljevanju: lokacijski načrt.
1.1 Ocena stanja
Območje z ledinskim imenom Caufovo je pretežno nepozidano pobočje ob robu obstoječe pozidave enodružinskih hiš v severovzhodnem delu naselja Vrtojba.
Prostorski razvoj in način urejanja območja s prostorskim aktom opredeljuje prostorski plan občine.
Osnovne usmeritve za urejanje območja so podane v programski zasnovi, ki predvideva pozidavo pretežno s stanovanjsko gradnjo ter komunalno ureditev območja.
Parcele v območju so v lasti fizičnih oseb, med katerimi je precej interesentov za gradnjo in tudi tistih, ki nameravajo svoje parcele prodati.
1.2 Razlogi
Razlog za pričetek postopka je velik interes lastnikov zemljišč na območju za gradnjo oziroma prodajo parcel, kar je bilo evidentirano na informativnem sestanku pred pripravo programa priprave.
1.3 Pravna podlaga
– Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek),
– Zakon o varstvu okolja – ZVO (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04, 41/04),
– Statut Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986−2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 1/87, 3/90, 1/93 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986−1990), (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 7/87, 3/90, 1/93), ki velja za območje občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave št. 11/2002) in katerega sestavni del je programska zasnova za zazidalni oziroma po trenutno veljavni zakonodaji lokacijski načrt Caufovo v Vrtojbi.
1.4 Predhodno izvedeni postopki
Na informativnem sestanku z lastniki zemljišč na območju lokacijskega načrta so bile evidentirane želje in namere lastnikov oziroma njihova mnenja glede nameravanega urejanja.
Pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-122/2006 z dne 24. 5. 2006) o tem, da za potrebe lokacijskega načrta ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
Dne, 4. 7. 2006, je bila izvedena 1. prostorska konferenca, program priprave je dopolnjen z nekaterimi priporočili konference, ostala priporočila bodo upoštevana v postopku priprave lokacijskega načrta.
 
2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet lokacijskega načrta je načrtovanje gradnje objektov in komunalnega urejanja. Območje je v pretežni meri namenjeno gradnji stanovanjskih objektov približne gostote 40 prebivalcev na hektar, manjši del ob dostopni poti pa storitveni obrti.
Poleg pozidave je za potrebe ureditvenega območja predvidena prometna ureditev (dostopne poti, javna parkirišča, pločnik), ureditev ekoloških otokov, gradnja kanalizacije v ločenem sistemu, gradnja vodovodnega oziroma hidrantnega omrežja, gradnja omrežja za napajanje z električno energijo, gradnja TK in CATV omrežja, gradnja plinovodnega omrežja ter ureditev odvodnjavanja.
Zaradi bližine RTP Vrtojba je predvidena prevera morebitne prizadetosti območja zaradi elektromagnetnega sevanja in hrupa in skladno z rezultati odmik predvidene pozidane od RTP.
 
3. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje predstavlja jugovzhodno pobočje griča Caufovo na severovzhodnem robu naselja Vrtojba, na svoji južni in vzhodni strani je omejeno z Opekarniško cesto in njenim odcepom proti severu ob vznožju griča, na svoji severni s severno mejo parcel štev. 626 in 650, na svoji zahodni pa z vzhodnim robom funkcionalnih zemljišč zazidave ob ulici Laze oziroma z grebenom griča. Območje v opisanih mejah je nepravilne oblike s površino 4. 1 ha.
Lokacijski načrt bo kot vplivno območje obravnaval tudi nekatere parcele ob severu in zahodu oboda opisanega območja.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. členom ZUreP pripravijo smernice za pripravo lokacijskega načrta ter v skladu s 33. členom ZUreP podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP, so določena s tem programom priprave in so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica, Ul. tolminskih puntarjev 4;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Pisarna Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
7. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1;
8. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
9. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b; za oskrbo z vodo in za kanalizacijo;
10. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
11. Kabelska televizija Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
12. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana;
13. Občina Šempeter - Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 11.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
Pripravljavec in investitor lokacijskega načrta je Občina Šempeter - Vrtojba.
Izdelovalec lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje, določene s členi ZureP, od 156. do 160.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno smiselno upoštevati usmeritve že izdelanih strokovnih podlag:
– programsko zasnovo za lokacijski načrt Caufovo v Vrtojbi,
– študijo o ustreznosti vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Hydrotech, št. naloge S-340/05, maj 2005).
V postopku priprave mora naročnik zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve lokacijskega načrta:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.), vključno z ureditvami mirujočega prometa,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin,
– idejne zasnove in rešitve zbiranja komunalnih odpadkov,
– idejne zasnove odvodnje območja,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– geomehansko poročilo,
– podatke zemljiškega katastra in katastra stavb,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, vključno s podatki o služnostih,
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, v kolikor se izkaže za potrebno,
– strokovne podlage s področja ohranjanje narave, v kolikor se izkaže za potrebno,
– strokovne podlage glede relevantnih naravnih in ustvarjenih danosti prostora,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje,
− strokovne podlage o vplivih RTP, ki se nahaja v bližini obravnavanega območja, na obravnavano območje,
– variantno idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano tako, da je možna primerjava variant, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– izdelavo načrta parcelacije,
– idejno zasnovo možne faznosti gradnje,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta.
V postopku priprave lokacijskega načrta se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
 
6. Način priprave lokacijskega načrta
Občina Šempeter - Vrtojba je odgovorna za pripravo lokacijskega načrta skladno z določili ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in za izvajanje tega programa priprave.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetska podlaga za potrebe izdelave lokacijskega načrta bo geodetski posnetek terena, objektov, komunalne in druge infrastrukture, ki ga bo Občina Šempeter - Vrtojba pridobila od pristojnega geodetskega podjetja.
 
8. Roki za pripravo
Roki za posamezne faze v postopku sprejemanja lokacijskega načrta bodo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo posameznih faz lokacijskega načrta:
– izdelava predloga in javna obravnava lokacijskega načrta v roku 6 mesecev po sprejemu programa priprave,
– pričetek veljavnosti lokacijskega načrta v roku 9 mesecev po sprejemu programa priprave.
 
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave lokacijskega načrta prevzame Občina Šempeter - Vrtojba, ki tudi vodi postopek priprave in sprejema.
 
10. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 350-51-1/2006-17
Šempeter pri Gorici, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti