Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3644. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v komercialnih radijskih programih v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, stran 8975.

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Boris Kerimov, (v nadaljevanju zavod)
in
RGL d.d., Radijska mreža Infonet ter pridružene radijske postaje, ki jih po pooblastilu zastopata Leo Oblak in Avguštin Vidmar, (v nadaljevanju združenje)
dogovorijo in sklenejo
S K U P N I S P O R A Z U M
o pogojih in načinih uporabe varovanih del
iz repertoarja zavoda IPF v komercialnih radijskih programih v Republiki Sloveniji
ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
I.
Stranke tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je zavod od Urada za intelektualno lastnino RS pridobil dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,
– da je zavod dne 10. 5. 2005 sprejel Tarifo zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov, ki je bila dne 31. 5. 2005 objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/05.
– da stranke sklepajo ta sporazum zaradi ureditve plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov v komercialnih radijskih programih, v imenu katerih združenje sklepa ta sporazum,
– da člani združenja v svojih programih uporabljajo komercialno izdane fonograme,
– da za izdajatelje komercialnih radijskih programov, ki niso člani združenja, veljajo isti pogoji kot za člane združenja, zato se v tem sporazumu obravnavajo in imenujejo vsi kot člani združenja.
II.
Stranke se dogovorijo, da bo zavod s člani združenja, ki so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sporazuma in kateri so priložena pooblastila, sklenil pogodbe o pogojih in načinu uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda v komercialnih radijskih programih (v nadaljevanju besedila: individualna pogodba), pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Vzorec pogodbe je kot Priloga 2 sestavni del tega sporazuma.
Članom združenja, ki individualne pogodbe ne bodo hoteli podpisati, bo zavod zaračunaval nadomestilo za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov v skladu z določili veljavne tarife zavoda samostojno.
III.
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da so nadomestila za posameznega člana združenja določena glede na kriterije, določene v tem členu:
1. Dohodkovna osnova za izračun nadomestila so prihodki člana združenja iz radijske dejavnosti, ki so razvidni iz izkaza poslovnega izvida, pri čemer mora član združenja v kolikor izvaja več dejavnosti, podati pisno poročilo koliko prihodkov je bilo ustvarjenih iz naslova radijske dejavnosti. V prihodke iz radijske dejavnosti se ne upošteva dohodkov iz naslova produkcije in snemanja radijskih oglasov po tržnih cenah, brez oddajanja.
2. Delež glasbe:
+-------------------+-----------+
|uporaba      |nadomestilo|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|91% do 100% uporaba| 3,0% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|81% do 90% uporaba | 2,7% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|71% do 80% uporaba | 2,4% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|61% do 70% uporaba | 2,1% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|51% do 60% uporaba | 1,8% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|41% do 50% uporaba | 1,5% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|31% do 40% uporaba | 1,2% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|21% do 30% uporaba | 0,9% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|11% do 20% uporaba | 0,6% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|1% do 10% uporaba | 0,3% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
|0% uporaba     | 0,0% delež|
|          |      |
+-------------------+-----------+
V delež uporabe glasbe se šteje tudi delež vsebin lastne produkcije, ki v podlagi uporabljajo glasbo, ki sodi v repertoar Zavoda IPF. Zavod v tem sporazumu pristaja na v obdobju prvih dveh let veljavnosti sporazuma na pavšalno višino 61%–70% uporabe fonogramov, pri čemer znaša višina nadomestila za to določeno pavšalno višino 2,1% od dobljene dohodkovne osnove za komercialne radijske programe. Po poteku obdobja dveh let, in sicer od 1. 1. 2008 dalje Zavod lahko ugotavlja dejanski delež uporabe glasbe na podlagi svojih meritev oziroma na podlagi podatkov pridobljenih od pristojnih inštitucij.
IV.
Zavod obračuna nadomestilu, ki je določen s tem sporazumom tudi vsakokratni znesek davka na dodano vrednost po znižani 8,5% stopnji.
Račun zapade v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Račun izstavi zavod do 10. v mesecu za pretekli mesec.
V primeru zamude so člani združenja dolžni poravnati tudi zneske nateklih zakonitih zamudnih obresti.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da velja višina nadomestil določenih s tem sporazumom samo za tiste člane združenja, ki bodo pristopili k temu sporazumu oziroma sklenili individualno pogodbo v času treh mesecev od dneva sklenitve tega sporazuma. V kolikor člani združenja v roku treh mesecev ne bodo pristopili k temu sporazumu oziroma sklenili individualne pogodbe, bodo plačevali nadomestilo določeno s Tarifo zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov, ki je bila dne 31. 5. 2005 objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/05.
V.
Višina nadomestila iz III. člena tega sporazuma se uporablja za poravnavo obveznosti v času veljavnosti tega sporazuma.
VI.
S plačilom zneska iz III. člena tega sporazuma se šteje, da člani združenja plačujejo nadomestilo za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo komercialno izdanih fonogramov v programu, ki ga izdajajo.
VII.
Če Zavod IPF dvomi v točnost podatkov o prihodkih, ki mu jih posreduje član združenja, sme na svoje stroške naročiti revizijo člana združenja. V primeru, da revizija ugotovi, da je prikaz prihodkov odstopal več kot za 10%, krije stroške revizije član združenja, sicer pa IPF.
VIII.
Vsak član združenja bo zavod najpozneje od dneva podpisa tega sporazuma dalje mesečno obveščal o vseh komercialno izdanih fonogramih, ki jih je uporabil v svojih programih, pri čemer se bodo o načinu izdelave poročil in podatkih, ki jih morajo ta poročila vsebovati, stranke dogovorile naknadno. Z dnem sklenitve tega sporazuma, se dogovorijo, da mora poročilo vsebovati najmanj sledeče podatke potrebne za identifikacijo uporabljenih glasbenih posnetkov v posameznem radijskem programu:
– naslov glasbenega posnetka,
– ime izvajalca posnetka na fonogramu,
– ime proizvajalca fonograma oziroma založbe,
– dolžina posnetka,
– v primeru posredne uporabe pa ime radiodifuznega programa, ki ga je prenašal.
Člani združenja bodo poročila iz prejšnjega odstavka tega člena v dogovorjeni obliki posredovali zavodu najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
Stranke se dogovorijo, da v času veljavnosti tega sporazuma ustrezajo oblike mesečnih poročil o uporabljenih fonogramih, ki so jih člani združenja že doslej posredovali zavodu, vendar samo tista poročila, ki bodo posredovana v elektronski obliki doc, txt, xls oziroma morajo biti posamezne izvedbe vpisane v enotni obliki in ločene z vejicami ali tabulatorji.
IX.
Stranke se dogovorijo, da ta sporazum velja z dnem, ko ga podpišejo pooblaščene osebe strank in velja do 31. 12. 2011. Sporazum se začne uporabljati od 1. 1. 2006 dalje.
Za leto 2005 veljajo višine nadomestil za izdajatelje komercialnih radijskih programov, določene po začasnem sporazumu iz leta 2005.
X.
Zavod se zavezuje vsem članom združenja, ki bodo podpisali pogodbo, na osnovi vračila računov izstaviti kompleten dobropis na izstavljene račune za razliko med plačanimi obveznostmi po začasnem sporazumu, ki je veljal v letu 2005, ter obveznostmi po izstavljenih računih v letu 2005 (v drugi polovici leta). Člani združenja bodo na dobropisu potrdili, da DDV ni bil upoštevan kot vstopni.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Zavod posameznemu izdajatelju v primeru neplačila pošlje v roku 30 dni od dneva zapadlosti opomin, drugi opomin je izdan v roku 60 dni od dneva zapadlosti, v primeru, da zapadli račun ni plačan v roku 90 dni po zapadlosti, se šteje, da je pogodba z izdajateljem po poteku tega roka odpovedana.
Izdajatelj, ki mu je bila pogodba iz razlogov prejšnjega odstavka odpovedana, je dolžan plačati vse zapadle račune s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Od dneva odpovedi pogodbe je izdajatelj dolžan plačevati nadomestilo določeno s tarifo. Za predmetnega izdajatelja od dneva odpovedi pogodbe tudi ne velja predmetni sporazum.
XI.
Sporazum je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Ljubljana, dne 15. junija 2006
Zavod IPF
Direktor
Boris Kerimov l.r.
 
RGL d.d.
Direktor
Avguštin Vidmar l.r.
 
Radijska mreža InfoNet
Direktor
Leo Oblak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti