Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 201/2006 Ob-22318/06 , Stran 6426
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št. 32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. in 22. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji svetovalec, v Sektorju za mednarodno pravno pomoč, v Direktoratu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, v Ministrstvu za pravosodje RS, pod šifro DM 243 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje RS. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv višji svetovalec III. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – državni izpit iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja na podlagi 89. člen ZJU). Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila: – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče); – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od treh mesecev; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe; – dokazilo o pridobljeni izobrazbi; – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil). Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv ter – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3, Ljubljana. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mp@gov.si. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro DM 243. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti