Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 35202-02/2006 Ob-22364/06 , Stran 6410
I. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine: 1. Poslovni objekt z zemljiščem Kostel 2, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Stanovanjska hiša z zemljiščem Vas 34, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih kupcev: 1. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 1 znaša 34,000.000 SIT; 2. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 2 znaša 6,500.000 SIT. III. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ki se izkažejo s kopijo izpisa iz registra pravnih oseb in fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije; – za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene – najnižje ponudbene vrednosti, najkasneje do roka za predložitev ponudb, na TRR št. 01365-0100005397 pri UJP enota Novo mesto. Dokazilo o plačani varščini se predloži pisni ponudbi in je njen sestavni del; – vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja, skupaj s stroški za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec; – kupec je dolžan pogodbo podpisati v roku najpozneje 15 dni po izbiri ponudnika, preostanek kupnine pa plačati v roku najpozneje 30 dni po podpisu pogodbe. V kolikor kupec pogodbe ne podpiše v roku najpozneje15 dni po končani izbiri, se mu plačana varščina ne vrne in se šteje, da je odstopil od ponudbe. IV. Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Ogled nepremičnine bo mogoč do 25. 8. 2006, po predhodnem dogovoru, tel. 01/89-48-006 ali 041/413-545. Kontaktna oseba je Aleš Marolt. VI. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo na Občini Kostel, Vas 1, 1336 Vas, v času uradnih ur. VII. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno 28. 8. 2006, do 8. ure, v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas. VIII. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 28. 8. 2006, ob 12. uri v prostorih Občine Kostel, Fara 30, 1336 Vas. IX. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru; – obveznost Občine Kostel, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena; – komisija lahko s soglasjem župana, do sklenitve pravnega posla, kadarkoli ustavi postopek; – podrobnejše informacije dobite pri Alešu Maroltu, na tel. 01/89-48-006 ali GSM 041/413-545 v času uradnih ur, in sicer ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure in v četrtek od 14. do 16. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti