Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 430-86/2006 Ob-22171/06 , Stran 6399
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je Rekonstrukcija Celovške ceste v Mežici. Obseg zahtevanih del je razviden iz Tehnične dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del in mora biti enotna za celotno javno naročilo. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili povabila in navodili, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije. 4. Merila: kot edino merilo bo uporabljena najnižja ponudbena cena. 5. Okvirna višina sredstev: predvidena višina sredstev za izvedbo predmeta javnega naročila je 38 milijonov SIT, in je zagotovljena na proračunski postavki 2328. 6. Predvideno obdobje porabe sredstev: 30. oktober 2006. 7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prinosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 4. septembra 2006 do 14. ure. 8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb, bo v torek, 5. septembra 2006 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh od dneva odpiranja. 10. Brezplačna razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana (informativna pisarna, 2. nadstropje), vsak delovnik od 9. do 15.30. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Franju Kocenu, tel. 041/643-886.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti