Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22192/06 , Stran 6403
Vsebina razpisa I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo in priloge II. Pogoji in merila za bivanje III. Obveščanje študentov IV. Predvideno število prostih mest za sprejem, čas in cena bivanja I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo in priloge 1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži na obrazcu »Vloga za sprejem študentov v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko leto 2006/2007«. Prošnja mora biti poslana v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno prevedene v slovenščino. Obrazec dobite na internetnem naslovu: www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam ga na zahtevo pošljemo po pošti. 2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za sprejem najpozneje do petka, 15. septembra 2006, na naslov: Dom podiplomcev Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne odpiraj – Vloga za sprejem v DPL«. 3. Dokazilo o statusu študenta podiplomskega študija morajo študenti predložiti Komisiji za sprejem v roku treh dni po vpisu, najpozneje pa do torka, 17. oktobra 2006. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar, ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si. II. Pogoji in merila za bivanje Študenti morajo za bivanje v Domu podiplomcev izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve, – državljani Republike Slovenije morajo imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija, – da se študij izvaja v Ljubljani oziroma največ 50 km oddaljenem kraju od Ljubljane. Pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta stažista. Študenti s statusom mladega raziskovalca ali asistenta stažista morajo k vlogi priložiti pogodbo o zaposlitvi. Študenti, razen študentov s statusom mladega raziskovalca ali asistenta stažista, morajo vlogi za sprejem priložiti: – potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, iz katerega je razvidno, da niso prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, – potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega zavarovanja, iz katerega je razvidno, da niso zaposleni. Izjemoma lahko v Domu podiplomcev bivajo študenti, katerih prebivališče, iz katerega prihajajo v kraj študija, je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če: – imajo do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali – nimajo več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali – živijo v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah. Vrednost meril za nastanitev študentov je 100%. Vrednost posameznega merila je: 1. študijska uspešnost – 60%, 2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti – 10%, 3. oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija – 10%, 4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo – 10%, 5. dodatna razvrstitvena merila – 10%. 1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene točkuje po naslednji lestvici: – do 6,9 – 5 točk, – 7,0 do 7,5 – 10 točk, – 7,6 do 8,0 – 20 točk, – 8,1 do 8,5 – 30 točk, – 8,6 do 9,0 – 40 točk. – 9,1 do 9,5 – 50 točk, – 9,6 do 10,0 – 60 točk. Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika, ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri računanju se ne upošteva ocena diplomske naloge oziroma diplomskega izpita. Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna kot srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija, ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10. 2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se dodeli: – za državno ali tujo nagrado – 10 točk, – avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega prispevka v domači ali tuji strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 10 točk, – udeležba s samostojnim prispevkom oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 10 točk, – udeležba na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk. Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 10 točk. 3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, za študente, državljane Republike Slovenije, od kraja študija se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk, in sicer: – do 50 km – 1 točko, – 51 do 100 km – 3 točke, – 101 do 150 km – 5 točk, – 151 do 180 km – 8 točk, – nad 181 km – 10 točk. 4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk. Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere), ki niso starejša od treh mesecev, se mu po individualni obravnavi dodeli 5 točk. Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, kar v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega lista otroka in izjavo, da bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen. 5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk. Študentom Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 10 točk. Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem v DPL, se dodeli 10 točk. III. Obveščanje študentov O sprejemu študentov v DPL odloča Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavoda. Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem v DPL. Predvidoma do 20. oktobra 2006 bo na podlagi meril za bivanje v DPL določila zbrano število točk za posameznega študenta in ga uvrstila na prednostni seznam. Študenti z enakim številom točk se bodo razvrstili na seznam tako, da se bodo po vrstnem redu upoštevala merila 3., 4. in 1. točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več študentov še vedno doseglo enako število točk, se bodo pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija iz 3. točke II. poglavja tega razpisa in povprečna ocena iz 1. točke II. poglavja tega razpisa. Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana, na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (www.mvzt.gov.si) in na spletnih straneh DPL (www.dpl.si). Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 26. oktobra 2006. IV. Predvideno število prostih mest za sprejem, čas in cena bivanja Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2006/2007 na voljo predvidoma 25 garsonjer. Študenti, vpisani v študijski program za pridobitev specializacije ali magisterija, lahko bivajo v DPL največ dve leti in pol, tisti, ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija največ pet let, tisti, ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti po poprejšnjem magisteriju pa največ dve leti in pol. To velja za tiste, ki začnejo bivati v DPL v prvem letniku študija. Za ostale se bivanje sorazmerno skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v DPL. Cene mesečnega najema z vključenim DDV so v obdobju od 1. 6. 2006 do 30. 9. 2006 naslednje: a) garsonjera v podpritličju: 29.435 SIT, b) garsonjera v pritličju: 35.568 SIT, c) garsonjera v nadstropju: 38.511 SIT. Cene najema se vsake štiri mesece revalorizirajo v skladu z rastjo življenjskih potrebščin po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti