Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3643. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, stran 8973.

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Boris Kerimov (v nadaljevanju zavod),
in
Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica UO združenja mag. Rina Klinar, s sopodpisnikom Strokovnim združenjem radijskih postaj posebnega pomena, ki ga zastopa predsednica združenja Irma Benko (v nadaljevanju združenje),
dogovorijo in sklenejo
S K U P N I S P O R A Z U M
o pogojih in načinih uporabe varovanih del
iz repertoarja zavoda IPF v radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji
ter o višini nadomestil za njihovo
uporabo
I.
Stranke tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je zavod od Urada za intelektualno lastnino RS pridobil dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov;
– da je zavod dne 10. 5. 2005 sprejel Tarifo zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov, ki je bila dne 31. 5. 2005 objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/05,
– da stranke sklepajo ta sporazum zaradi ureditve plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov v radijskih programih posebnega pomena, v imenu katerih združenje sklepa ta sporazum,
– da člani združenja v svojih programih uporabljajo komercialno izdane fonograme,
– da za izdajatelje radijskih programov posebnega pomena, ki niso člani združenja, veljajo isti pogoji kot za člane združenja, zato se v tem sporazumu tretirajo in imenujejo vsi kot člani združenja.
II.
Stranke se dogovorijo, da bo zavod s člani združenja, ki so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sporazuma, sklenil pogodbe o pogojih in načinu uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda v radijskih programih posebnega pomena, pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Vzorec pogodbe je kot Priloga 2 sestavni del tega sporazuma. Priloga 3 je tabela podpisnikov sporazuma s pripadajočimi višinami nadomestil.
Članom združenja, ki pogodbe ne bodo hoteli podpisati, bo zavod zaračunaval nadomestilo za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov v skladu z določili tarife samostojno.
III.
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da so nadomestila za posameznega člana združenja določena glede na naslednje parametre:
1. Dohodkovna osnova za izračun nadomestila: IBon 2004, čisti prihodki od prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala, to so čisti prihodki od prodaje storitev iz radijske dejavnosti. V tej dohodkovni osnovi se ne upoštevajo dohodki iz časopisne, televizijske in podobne poslovne dejavnosti.
2. 65% zmanjšanje dohodkovne osnove za izračun nadomestil v krovnem sporazumu, od tega:
2.1. 40% zmanjšanje dohodkovne osnove za priznane stroške.
2.2. 20% dodatno zmanjšanje dohodkovne osnove za vse podpisnike tega sporazuma.
2.2.1. Za dogovorjeno točnost, obliko in vsebino podatkov o predvajanih delih iz repertoarja Zavoda IPF, Zavod prizna 5% popust izdajateljem programov, ki točno, vsebinsko dosledno in v vnaprej dogovorjeni elektronski obliki dostavljajo sporede predvajanih varovanih del.
2.2.2. Za vzdrževanje in oblikovanje fonoteke z originalnimi fonogrami Zavod prizna do 5% popust in sicer na vsakih 100 originalnih nosilcev zvoka v fonoteki 0.5% popusta.
2.2.3. 5% skupinski popust podpisnikom pogodbe, na podlagi tega skupnega sporazuma. Zavod bo skupinski popust razveljavil vsem podpisnikom pogodbe v primeru, da določila pogodbe na podlagi sporazuma preneha spoštovati več kot 20% podpisnikov, kar pa ne velja, če se spremeni status podpisnika.
2.2.4. Za radijske programe posebnega pomena, ki delujejo na gospodarsko manj razvitih območjih, ki ne dosegajo 80% BDP na prebivalca, s sedežem izdajatelja v statistični regiji oziroma imajo sedež na območjih s strukturnimi problemi, Zavod prizna 5% popust.
2.3. 5% zmanjšanje dohodkovne osnove za druge prihodke.
3. Delež glasbe:
+-------------------+----------+
|91% do 100% uporaba|3,0% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|81% do 90% uporaba |2,7% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|71% do 80% uporaba |2,4% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|61% do 70% uporaba |2,1% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|51% do 60% uporaba |1,8% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|41% do 50% uporaba |1,5% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|31% do 40% uporaba |1,2% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|21% do 30% uporaba |0,9% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
|11% do 20% uporaba |0,6% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
| 1% do 10% uporaba |0,3% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
| 0% uporaba    |0,0% delež|
|          |     |
+-------------------+----------+
V delež uporabe glasbe se šteje tudi delež vsebin lastne produkcije, ki v podlagi uporabljajo glasbo, ki sodi v repertoar Zavoda IPF. Zavod v tem sporazumu pristaja na 30–50% uporabo fonogramov oziroma 1,5% od dobljene dohodkovne osnove za radijske programe posebnega pomena.
Zavod obračuna k temu nadomestilu tudi vsakokratni znesek davka na dodano vrednost po znižani 8,5% stopnji.
Mesečna nadomestila zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Račun izstavi zavod po preteku meseca za pretekli mesec.
V primeru zamude so člani združenja dolžni poravnati tudi zneske nateklih zakonitih zamudnih obresti.
IV.
Višina nadomestila iz III. točke tega sporazuma se uporablja za poravnavo obveznosti v času veljavnosti tega sporazuma.
V.
S plačilom zneska iz III. točke tega sporazuma se šteje, da člani združenja plačujejo nadomestilo za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo komercialno izdanih fonogramov v programu, ki ga izdajajo.
VI.
Če Zavod IPF dvomi v točnost podatkov o prihodkih, ki mu jih posreduje izdajatelj, sme na svoje stroške naročiti revizijo izdajatelja. V primeru, da revizija ugotovi, da je prikaz prihodkov odstopal več kot za 10%, krije stroške revizije izdajatelj, sicer pa IPF.
VII.
Vsak član združenja bo zavod v naslednjem mesecu od dneva podpisa tega sporazuma dalje mesečno obveščal o vseh komercialno izdanih fonogramih, ki jih je uporabil v svojih programih, pri čemer se bodo o načinu izdelave poročil in podatkih, ki jih morajo ta poročila vsebovati, stranke dogovore naknadno. Že sedaj pa se dogovorijo, da mora poročilo vsebovati najmanj sledeče podatke, potrebne za identifikacijo uporabljenih glasbenih posnetkov v posameznem radijskem programu:
– naslov glasbenega posnetka,
– ime izvajalca posnetka na fonogramu,
– ime proizvajalca fonograma oziroma založbe,
– dolžino posnetka,
v primeru posredne uporabe pa ime radiodifuznega programa, ki ga je prenašal.
Člani združenja bodo poročila iz prejšnjega odstavka tega člena v dogovorjeni obliki posredovali zavodu najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
Stranke se dogovorijo, da v času veljavnosti tega sporazuma ustrezajo oblike mesečnih poročil o uporabljenih fonogramih, ki so jih člani združenja že doslej posredovali zavodu, vendar samo tista poročila, ki bodo posredovana v elektronski obliki doc, txt, xls ali pdf oziroma morajo biti posamezne izvedbe vpisane v enotni obliki in ločene z vejicami ali tabulatorji.
VIII.
Stranke se dogovorijo, da stopi ta sporazum v veljavo, ko ga podpišejo pooblaščene osebe strank, uporablja pa se za čas od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007, pri čemer so stranke sporazumne, da se njegova veljavnost podaljša še za čas največ 6 mesecev od izteka obdobja, za katero je sklenjen, če ni sklenjen nov sporazum.
Za leto 2005 veljajo višine nadomestil za radijske postaje posebnega pomena, določene po začasnem sporazumu iz leta 2004.
IX.
Zavod se zavezuje vsem članom združenja, ki bodo podpisali pogodbo, na osnovi vračila računov izstaviti kompleten dobropis na izstavljene račune za razliko med plačanimi obveznostmi po začasnem sporazumu, ki je veljal v letu 2005, ter obveznostmi po izstavljenih računih v letu 2005 (v drugi polovici leta). Člani združenja bodo na dobropisu potrdili, da DDV ni bil upoštevan kot vstopni.
X.
Sporazum je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Ljubljana, dne 15. marca 2006
Zavod za uveljavljanje
pravic izvajalcev
proizvajalcev fonogramov
Slovenije
Direktor
Boris Kerimov l.r.
 
Strokovno združenje radijskih postaj
posebnega pomena
Predsednica združenja
Irma Benko l.r.
 
Združenje za tisk in medije
Predsednica UO združenja
mag. Rina Klinar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti