Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 430-58/2006-2 Ob-22294/06 , Stran 6401
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa je postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom. 3. Cilj razpisa je omogočiti dostop do svetovnega spleta vsem zainteresiranim domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem na ruralnih območjih v Republiki Sloveniji. 4. Pogoji sodelovanja Upravičeni prejemniki sredstev so: pravne ali fizične osebe. V primeru, da se prijavitelj prijavlja z dvema projektoma, mora oddati dve vlogi. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene osebe, ki: – so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – so prejemnice drugih sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU za stroške, ki so predmet financiranja; – so kadarkoli od leta 2000 pridobile ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – imajo neporavnane obveznosti do ministrstva ali države; – jim je bilo v treh zaporednih letih že dodeljeno 100.000 EUR pomoči iz naslova de minimis; – so bile na dan 31. 12. 2005 v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); – so navedene v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/05) ne sme poslovati. 5. Upravičeni stroški 5.1. Vrste upravičenih stroškov: Gradnja ali preureditev prostora namenjenega uporabniškim mestom, nabava ter instalacija potrebne strojne in programske opreme, priključnina ter triletna zakupnina za povezljivosti v svetovni splet s pasovno širino iz vloge in v skladu z javnim razpisom. 5.2. Določitev obdobja financiranja upravičenih stroškov: Ministrstvo bo sredstva za financiranje izplačalo na podlagi zahtevka za financiranje, poročil o opravljenih delih na projektu in dokazil o plačilu predloženih računov, ki se nanašajo na realizacijo projekta. Prejemniki sredstev morajo predložiti originalne račune za aktivnosti in dokazila o plačilu računov, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe in do izdaje zahtevka za financiranje. 5.3. Ministrstvo bo v celoti zagotovilo sredstva za izvedbo projektov, izbranih na podlagi javnega razpisa. 6. Merila za izbiro projektov: 6.1. Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili: Stopnja podeželja: do 30 točk. Funkcionalnost: do 50 točk. Ekonomičnost: do 20 točk. Kriterij stopnje podeželja znaša največ 30 točk in daje prednost postavitvi javne e-točke v od urbanih središč bolj oddaljenim in redkeje poseljenim naseljem ter projektom v manj razvitih regijah. Kriterij funkcionalnosti znaša največ 50 točk in ocenjuje kakovost ponujene javne e-točke. Kriterij ekonomičnosti znaša največ 20 točk in ocenjuje ekonomičnost gradnje javne e-točke. Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek vseh meril znaša največ 100 točk. Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 6.2. Na podlagi ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih projektov glede na število doseženih točk. Sredstva se bodo dodeljevala najbolje ocenjenim projektom glede na predlagano višino financiranja projekta do porabe celotnih razpoložljivih sredstev. Sredstva bodo dejansko izplačana šele ob predaji postavljene javne e-točke k delovanju na podlagi izstavljenih računov oziroma zahtevka za financiranje. Sredstva bodo izplačana največ do zneska vrednosti pogodbe, ki jo bo ministrstvo sklenilo s posameznim prejemnikom. 6.3. Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis. Prejemniku se v treh zaporednih letih ne more dodeliti več kot 100.000 EUR pomoči iz naslova de minimis. Upošteva se vsota vseh dodeljenih pomoči iz tega naslova v navedenem obdobju, ne glede na vir sredstev. 7. Opredelitev načina izbora prejemnikov: v izbor za financiranje se uvrstijo vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije. V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega financiranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za financiranje vseh, bodo imele prednost vloge, ki bodo dosegle višje število točk pri kriteriju stopnje podeželja. 8. Višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je 120,000.000 SIT (brez DDV). Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508 proračuna RS za leto 2006. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2006. 10. Način prijave in razpisni rok Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 14. 9. 2006 do 12. ure ali oddana v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 14. 9. 2006 do 12 ure v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa ter polnim naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vsi podatki iz vloge prijavitelja so javni. 11. Poslovna skrivnost: kolikor prijavitelj ne določi drugače, so vsi podatki iz vloge prijavitelja javni. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. To storijo s pisnim sklepom, v skladu z določbami ZGD. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. 12. Datum odpiranja vlog Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 15. 9. 2006 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo pravilno označene (ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis se prijavlja) ter prepozne vloge se neodprte vrne pošiljatelju. (Če z ovoja ni možno ugotoviti pošiljatelja, pošiljko glavna pisarna odpre ter z uradnim zaznamkom posreduje vodji razpisa, ki jo vrne pošiljatelju.) Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo pravilnost. V primeru formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le teh v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve. Vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje, bodo ocenjene v skladu z merili. 13. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.mg.gov.si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve na zgoraj navedeni elektronski naslov. 15. Dodatne informacije so na voljo vsak dan med 10. in 12. uro po tel. 01/400-37-59, kontaktna oseba: Zvonimir Unijat. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: gp.mg@gov.si oziroma po faksu 01/400-32-90.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti