Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 4302-61/2006/2 Ob-22407/06 , Stran 6402
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478 46 00, faks 01/478-47-19, e-pošta: gp.mvzt@gov.si. 2. Pravna podlaga: Javni razpis za sofinanciranje nabave in vzpostavitve videokonferenčnih sistemov na rektoratih univerz št. 4302-61/2006 se izvaja na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo, ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05), Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo, ZDU-1-UPB3, Uradni list RS, št. 24/05), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06). 3. Predmet javnega razpisa: 3.1 Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in vzpostavitve videokonferenčnih sistemov na rektoratih univerz. Vzpostavljeni videokonferenčni sistemi bodo morali biti usklajeni s tehničnimi specifikacijami, ki so opisane v razpisni dokumentaciji ter konfigurirani tako, da so bodo lahko povezali preko Arnesovih večtočkovnih strežnikov. Do sredstev bodo upravičene Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru ter Univerza na Primorskem. 3.2 Upravičena področja sofinanciranja: Ponudnik sofinanciranja je pripravljen sofinancirati naslednje elemente projektov vzpostavitve videokonferenčnih sistemov prijaviteljev: a) nabava sobnega videokonferenčnega sistema z ustrezno programsko in omrežno opremo (stikalo, strežnik, usmerjevalnik) b) nabava sobnega projekcijskega sistema (LCD televizija, projektor) c) nabava namiznih prenosnih videokonferenčnih sistemov (spletna kamera in ustrezna programska oprema) d) stroški montaže in instalacije. Prejemnik sofinanciranja se lahko odloči za obširnejše sistema, vendar v tem primeru krije prijavitelj sam razliko vrednosti investicije od predvidenega zneska sofinanciranja s strani ponudnika sofinanciranja. Ponudnik sofinanciranj ni pripravljen sofinancirati režijskih stroškov ali drugih manipulativnih stroškov organizacije prijavitelja (telefoni, ogrevanje, najemnine prostorov, pisarniški material, poštnine ipd.). 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: 4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje 1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 7. 2006 do 25. 10. 2006; 2. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti sredstva za kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju videokonferenčnega sistema ter za stroške druge strojne in programske opreme, ki presega delež sofinanciranja ponudnika sofinanciranja. 3. Posamezen prijavitelj mora vzpostaviti ustrezne povezave po predpisanih protokolih in standardih (podrobneje je to opisano v razpisni dokumentaciji) z Arnesovim večtočkovnim strežnikom. 4. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji. 5. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je del razpisne dokumentacije, soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb ponudnika sofinanciranja; 6. Ponudnik sofinanciranja in Arnes bosta sestavila komisijo, ki bo pregledala tehnično in organizacijsko skladnost vzpostavljenih videokonferenčnih sistemov s predpisanimi merili, v skladu s pravili ocenjevanja, ki so priloženi tehnični dokumentaciji; 7. Prijavitelj je po vzpostavitvi videokonferenčnega sistema dolžan komisijo povabiti na pregled omrežja; 8. Prijavitelj bo upravičen do povračila vloženih sredstev po izdanem pozitivnem mnenju komisije; 9. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je del razpisne dokumentacije, zagotoviti da bo v predvidenem roku projekt zaključen; 10. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ponudnika; K financiranju se bodo lahko prijavile: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru ter Univerza na Primorskem. 4.2 Merila Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: I. celotna vrednost projekta (20%), II. dosežena cena za sobni sistem (70%), III. število namiznih prenosnih sistemov (10%). 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, je okvirno 20,000.000 SIT vključno z DDV. Ponudnik sofinanciranja bo na osnovi meril iz razpisne dokumentacije izbral 3 prijave za vzpostavitev videokonferenčnih sistemov. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: prijave morajo biti izdelane enofazno. Naloge morajo biti izvedene in zaključene do 25. 10. 2006. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: Rok za oddajo vlog je 5. 9. 2006. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, do 5. 9. 2006, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis – Sofinanciranje nabave in vzpostavitve videokonferenčnih sistemov na rektoratih univerz«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 9). Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do zaključka uradnih ur (torej do 5. 9. 2006 do 15. ure) ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej do 5. 9. 2006 do 24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 8. 9. 2006 ob 12. uri. 9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si (rubrika »Javni razpisi«) oziroma v vložišču Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure do vključno 5. 9. 2006. Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni osebi ponudnika sofinanciranja (Davor Šoštarič) vsak delovni dan med 12. in 14. uro na tel. 02/22-99-160 oziroma po elektronski pošti na naslov davor.sostaric@gov.si. Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi osebami.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti