Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006, Kazalo


MINISTRSTVA

3570. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo
3571. Pravilnik o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil
3572. Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture
3573. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2006/2007
3574. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kuhar
3575. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kuhar za izvajanje na narodno mešanem območju
3576. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Mizar
3577. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Natakar
3578. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Tapetnik
3579. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Natakar za izvajanje na narodno mešanem območju
3580. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik oblikovanja
3581. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike
3582. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Računalnikar
3583. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil, njihove javne objave in obveščanja registrskega organa o javni objavi
3584. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
3585. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
3621. Pravilnik o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora izvedencev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3586. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3587. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
3588. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za kinematografe
3589. Tarifa Združenja SAZAS za mehanično glasbo na kopališčih oziroma bazenih odprtega tipa

OBČINE

Beltinci

3590. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
3591. Sklep o imenovanju predsednika Posebne občinske volilne komisije Občine Beltinci ter komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti in nadomestnega člana Posebne občinske volilne komisije

Cerknica

3592. Sklep o določitvi števila oddelkov in števila otrok v oddelkih Vrtca »Martin Krpan« Cerknica v šolskem letu 2006/2007
3593. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca “Martin Krpan” Cerknica v šolskem letu 2006/2007

Gornji Petrovci

3594. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci

Kobarid

3595. Sklep o prenehanju javnega dobra

Koper

3596. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje LN »Marina in komunalni privezi« v Kopru

Krško

3597. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
3598. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Kostanjevica na Krki
3599. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazov
3600. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško

Lendava

3601. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava
3602. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
3603. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2006

Puconci

3604. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci
3605. Sklep o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v enotah vrtca pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Puconci
3606. Sklep o oprostitvi plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
3607. Sklep o višini najemnine za najete grobove za leto 2006

Sežana

3608. Program priprave PUP za mesto Sežana – vzhod
3609. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta “Poslovna cona Sežana jug – Pod železnico”
3610. Program priprave PUP za mesto Sežana – zahod

Slovenska Bistrica

3611. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu

Sveta Ana

3612. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana

Šentjur

3613. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šentjur

Šmartno pri Litiji

3614. Program priprave Prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

3615. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3616. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3617. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3618. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Veržej

3619. Odlok dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej
3620. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

81. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem (MSOKD)
82. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP-A)

Vlada Republike Slovenije

83. Uredba o ratifikaciji Sprememb prilog k Baselski konvenciji, sprejetih na Konferenci pogodbenic 2002 in 2004

Ministrstvo za zunanje zadeve

84. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in sprejemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito
85. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške o izročitvi in sprejemu oseb, katerih vstop in prebivanje je nezakonito
86. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav
87. Obvestilo o začetku veljavnosti Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze ter Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze
88. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah
89. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi
90. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
91. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o razvojnem sodelovanju
92. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma med Vlado Ruske federacije in Vlado Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Makedonije, Vlado Srbije in Črne gore, Vlado Republike Slovenije o poravnavi medsebojnih finančnih terjatev po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo ZSSR in bivšo SFRJ
93. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti