Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3596. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje LN »Marina in komunalni privezi« v Kopru, stran 8880.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za območje LN »Marina in komunalni privezi«
v Kopru
Št. 350-1/2006
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za območje LN »Marina in komunalni privezi«
v Kopru
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom, se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja z Lokacijskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: LN) »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru, ki ga je izdelal PS Prostor d.o.o. Koper pod številko U/072-2004.
Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo so določeni na podlagi Programa opremljanja zemljišč za gradnjo območja LN »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru.
2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja zemljišča za gradnjo za območje LN »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru, ki ga je izdelal Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Domžale, pod številko 669/06 v juliju 2006.
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je koncesionar, ki bo pokril stroške izgradnje infrastrukture na območju LN »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 8. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo na dan 6. 7. 2006.
5. člen
Skupna površina območja, ki ga ureja občinski lokacijski načrt »LN Marina in komunalni privezi«, obsega območje s površino 41,43 ha. Od tega obsega na morski del odpade 33,21 ha.
Obračunsko območje lokacijskega načrta predstavljajo površine privezov, ki so potrebne za najmanjša predvidena plovila (gledano na velikost plovila). Predvidena je ureditev privezov, ki so navedeni v spodnji tabeli. Površina obračunskega območja je 56.785 m2.
 
Tabela 1: Površine in število privezov glede na velikost plovila
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|  Velikost  |  Število  | Površina posameznega | Površina po vrsti |
|   plovila  |  privezov  |    priveza    |   priveza   |
|    [m]   |       |     [m2]     |    [m2]    |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    6    |      50|          18|        900|
|  (ob škveru) |       |           |          |
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    6    |      20|          25|        502|
|  (ob starem  |       |           |          |
|  mandraču)  |       |           |          |
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    8    |      203|          35|        7105|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    10m   |      274|          46|       12604|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    12m   |      157|          68|       10676|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    14m   |      116|          88|       10208|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    15m   |      95|          90|        8550|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    18m   |      17|          114|        1938|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    20m   |      12|          156|        1872|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|    30m   |      10|          243|        2430|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
|        |       |    Skupaj    |       56.785|
|        |       |           |          |
+----------------+--------------+----------------------+-------------------+
Grafični prikaz obračunskega območja je sestavni del Programa opremljanja zemljišč za gradnjo območja LN »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru.
6. člen
Obračunski stroški investicije upoštevajo: stroške izdelave programa opremljanja, stroške izdelave projektne dokumentacije in stroške gradnje komunalne infrastrukture. Vsi skupni stroški investicije v izgradnjo infrastrukture znašajo 7.258.853.124,08 SIT.
Za izvedbo investicije je predvidena pridobitev sredstev iz drugih virov v višini 1.000,000.000,00 SIT.
Višino obračunskih stroškov investicije predstavljajo skupni stroški investicije, ki so zmanjšani za znesek predvidenih sredstev iz drugih virov (evropski skladi) v višini 1.000,000.000,00 SIT.
Skupni stroški investicije po posameznih skupinah stroškov in s preračunom na merske enote so podani v tabeli 2 v 7. členu tega odloka.
7. člen
Tabela 2 podaja preračun na skupno površino privezov (obračunsko območje). Skupna cena opremljanja na kvadratni meter (m2) priveza je 110.220,18 SIT/m2 (C(OPR)). Cena opremljanja na kvadratni meter (m2) priveza po skupinah stroškov in vrstah komunalne infrastrukture je v tabeli 2 v stolpcu »Cena opremljanja na površino (C(OPR)) [SIT/m2]«.
 
Tabela 2: Obračunski stroški s preračunom na merske enote
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|             |  Površina  |  Obračunski  |   Cena   |
|             | obračunskega | stroški [SIT] | opremljanja |
|             | območja [m2] |        |   na   |
|             |        |        |  površino  |
|             |        |        |  (C(OPR))  |
|             |        |        |  [SIT/m2]  |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|I. STROŠKI PRIDOBIVANJA  |    56.785,00|      0,00|     0,00|
|ZEMLJIŠČ         |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|II. STROŠKI PRIPRAVE   |    56.785,00|      0,00|     0,00|
|ZEMLJIŠČ         |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|III. STROŠKI GRADNJE   |    56.785,00|6.258.853.124,08|  110.220,18|
|KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|– KOLEKTIVNA KOMUNALNA  |    56.785,00|6.073.993.124,08|  106.964,75|
|INFRASTRUKTURA      |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|A. CESTA ZUNAJA UREDITEV |    56.785,00| 373.494.000,00|   6.577,34|
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|B. JAVNA RAZSVETLJAVA   |    56.785,00|  10.066.000,00|    177,27|
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|C. KANALIZACIJA ODPADNIH |    56.785,00| 425.421.000,00|   7.491,78|
|PADAVINSKIH VODA     |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|D. MARITIMNA       |    56.785,00|5.185.012.124,08|   91.309,54|
|INFRASTRUKTURA      |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|E. DRUGA INFRASTRUKTURA  |    56.785,00|  80.000.000,00|   1.408,82|
|(EKO OTOK, ITD.)     |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|– INDIVIDUALNA KOMUNALNA |    56.785,00| 184.860.000,00|   3.255,44|
|INFRASTRUKTURA      |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|F. VODOVODNO OMREŽJE   |    56.785,00|  96.610.000,00|   1.701,33|
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|G. KANALIZACIJA ODPADNIH |    56.785,00|  88.250.000,00|   1.554,11|
|KOMUNALNIH VODA      |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|H. ELEKTROENERGETSKO   |    56.785,00|      0,00|     0,00|
|OMREŽJE          |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|I. TELEKOMUNIKACIJSKO   |    56.785,00|      0,00|     0,00|
|OMREŽJE          |        |        |       |
|             |        |        |       |
+--------------------------+----------------+----------------+--------------+
|     SKUPAJ     |    56.785,00|6.258.853.124,08|  110.220,18 |
|             |        |        |       |
+------------------------------------------------------------+--------------+
|CENA OPREMLJANJA KVADRATNEGA METRA PRIVEZA BREZ DDV     |110.220,18 SIT|
|                              |       |
|                              |       |
+------------------------------------------------------------+--------------+
8. člen
   Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
 
KP = (C(OPR) x PPR) x i
 
pri čemer je:
KP   komunalni prispevek
C(OPR) cena opremljanja kvadratnega metra priveza
PPR  površina priveza (glej tabelo 1)
i   letni povprečni indeks podražitev gradbenih stroškov od dneva
    izračuna dalje
9. člen
Vrsta komunalne infrastrukture in terminski plan izvedbe investicije je podrobno opredeljen s Programom opremljanja zemljišč za gradnjo območja LN »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru. Pričetek gradnje je predviden v prvem tromesečje v letu 2008, zaključek gradnje pa je predviden v zadnjem tromesečju v letu 2009.
IV. POGODBA MED MESTNO OBČINO KOPER
IN KONCESIONARJEM
10. člen
S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo financiral in zgradil manjkajočo infrastrukturo na območju LN »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru.
S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže da bo infrastrukturo, ki je določena v tretjem odstavku tega člena brezplačno predal Mestni občini Koper v njena osnovna sredstva takoj po njeni izgradnji. Ostalo zgrajeno infrastrukturo na območju LN bo koncesionar brezplačno predal Mestni občini Koper v njena osnovna sredstva po preteku koncesijske pogodbe.
Koncesionar brezplačno preda Mestni občini Koper takoj po izgradnji sledečo infrastrukturo:
– javna razsvetljava,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacija odpadnih komunalnih voda,
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
11. člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij infrastrukture, neodplačnim prenosom infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
12. člen
Koncesionar, ki se zaveže, da bo financiral in zgradil komunalno infrastrukturo na območju LN »MARINA IN KOMUNALNI PRIVEZI« v Kopru, se oprosti plačila komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo.
POSTOPEK ODMERE
13. člen
Za postopek odmere komunalnega prispevka (v nadaljevanju odmerna odločba) se smiselno uporabljajo predpisi o splošnem upravnem postopku. Odmerna odločba v izreku vsebuje:
– odločitve v zvezi s pogodbami iz 10. člena tega odloka,
– odločitev o višini odmerjenega zneska za plačilo ter določitev rokov in načina plačila,
– odločitve o stroških postopka ter druge odločitve, ki se v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku navedejo v izreku.
V obrazložitvi odmerne odločbe se, poleg sestavin, ki jih določajo predpisi o splošnem upravnem postopku navedejo:
– podatki iz programa opremljanja zemljišč za gradnjo, ki so bili upoštevani pri izračunu komunalnega prispevka,
– podatki o morebitnih pogodbah iz 10. člena tega odloka,
– način indeksacije stroškov.
14. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Mestne občine Koper. Mestna občina Koper lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2006
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občina Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano di sito riferito al “Porto turistico e ormeggi comunali” a Capodistria
Numero: 350-1/2006
Capodistria, 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95,20/95 – Sentenza della CC, 63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC, 39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 29/97 – integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98 e 59/99 – Sentenza della CC 70/00), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano di sito riferito al “Porto turistico e ormeggi comunali” a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono definiti i criteri di commisurazione degli oneri d’urbanizzazione della zona interessata dal piano di sito (nel seguito: PS) riferito al “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria, compilato dalla PS Prostor d.o.o. Koper, al numero U/072-2004.
I costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono definiti nel rispettivo programma, elaborato per la zona interessata dal PS riferito al “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria.
Articolo 2
Parte integrante del decreto è il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione a servizio della zona interessata dal PS riferito al “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria, compilato in luglio 2006 dall’impresa Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., di Domžale, al numero di progetto 669/06.
II. SOGETTO AL PAGAMENTO DELL’ONERE DI URBANIZZAZIONE
Articolo 3
È soggetto al pagamento dell’onere d’urbanizzazione il concessionario, il quale sosterrà i costi di realizzazione degli impianti infrastrutturali a servizio della zona contemplata dal PS riferito al “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria.
III. COMMISURAZIONE DELL’ONERE DI URBANIZZAZIONE
Articolo 4
L’onere di urbanizzazione, commisurato secondo le modalità indicate nell’articolo 8 del presente decreto, viene rivalutato in base all’indice dei medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia operante in seno alla Camera per l’economia della Slovenia »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali”, in funzione dei costi di partenza di cui al presente decreto al 6. 7. 2006.
Articolo 5
La zona d’intervento individuata dal »PS Porto turistico e ormeggi comunali« si estende su una superficie complessiva di 41.43 ha circa di cui 33, 21 ha occupati dallo specchio acqueo.
La zona tariffaria in oggetto è rappresentata dalle superfici occupate dagli ormeggi per le imbarcazioni minori previste (con riferimento alle dimensioni delle medesime). Gli ormeggi pianificati sono riportati nel prospetto sottoindicato. La zona tariffaria interessa una superficie pari a 56.785 m2.
Prospetto 1: Superfici e numero di ormeggi con riferimento alla dimensione dell’imbarcazione
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|   Dimensione   | Numero di | Superficie del  |Superficie per tipo|
| dell’imbarcazione [m]| ormeggi | singolo ormeggio | di ormeggio [m2] |
|           |      |    [m2]    |          |
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
| 6 (presso lo squero) |     50|         18|        900|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
| 6 (presso la vecchia |     20|         25|        502|
|    darsena)    |      |          |          |
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|      8     |    203|         35|        7105|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|     10m     |    274|         46|       12604|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|     12m     |    157|         68|       10676|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|     14m     |    116|         88|       10208|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|     15m     |     95|         90|        8550|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|     18m     |     17|        114|        1938|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|     20m     |     12|        156|        1872|
|           |      |          |          |
+----------------------+-----------+-------------------+-------------------+
|     30m     |     10|        243|        2430|
|           |      |          |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|                        Totale|       56.785|
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
La rappresentazione grafica della zona tariffaria è parte integrante del Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione a servizio della zona contemplata dal PS “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria.
Articolo 6
I costi di calcolo dell’intervento comprendono: i costi di predisposizione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, i costi di elaborazione della documentazione progettuale ed i costi di costruzione delle opere infrastrutturali. I costi complessivi ammontano a SIT 7.258,853.124,08.
Ai fini di realizzazione dell’intervento in oggetto è previsto il reperimento di fondi da altre fonti nell’ammontare pari a SIT 1.000,000.000,00.
I costi di calcolo dell’intervento sono uguali ai costi complessivi dell’investimento, diminuiti dei fondi ottenuti da altre fonti (finanziamenti europei) nell’importo pari a SIT 1.000,000.000,00.
Il costo complessivo dell’intervento, calcolato in base ai capitolati di spesa, completo del calcolo per unità di misura, è riportato nel prospetto 2 di cui all’articolo 7 del presente decreto.
Articolo 7
Nel prospetto 2 è riportato il calcolo per superficie di ormeggio (zona tariffaria). Il costo complessivo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2 di ormeggio ammonta a SIT 110.220,18 (C(OPR)). I costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2 di ormeggio, riferiti alle varie voci del capitolato di spesa nonché al singolo impianto infrastrutturale a servizio della zona in oggetto, sono indicati nella colonna “Costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2 di superficie” C(OPR)) [SIT/m2]«.
Prospetto 2: Costi di calcolo con per unità di misura
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|          | Superficie |Costi di calcolo|    Costi di    |
|          | della zona |   [SIT]   | realizzazione delle |
|          | tariffaria |        |    opere     |
|          |  [m2]   |        | d’urbanizzazione per |
|          |       |        | m2 di superficie (C |
|          |       |        |    (OPR))    |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|          |   [SIT/m2]|        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|I. COSTI DI     |  56.785,00|      0,00|         0,00|
|ACQUISIZIONE DEI  |       |        |           |
|TERRENI       |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|II. SPESE DI    |  56.785,00|      0,00|         0,00|
|PREPARAZIOEN DEI  |       |        |           |
|TERRENI       |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|III. COSTI DI    |  56.785,00|6.258.853.124,08|      110.220,18|
|COSTRUZIONE DELLE  |       |        |           |
|OPERE        |       |        |           |
|INFRASTRUTTURALI  |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|– IMPIANTI     |  56.785,00|6.073.993.124,08|      106.964,75|
|D’URBANIZZAZIONE  |       |        |           |
|COLLETTIVI     |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|A. VIABILITA’    |  56.785,00| 373.494.000,00|       6.577,34|
|ESTERNE       |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|B. ILLUMINAZIONE  |  56.785,00|  10.066.000,00|        177,27|
|PUBBLICA      |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|C. RETE DI     |  56.785,00| 425.421.000,00|       7.491,78|
|SMALTIMENTO DELLE  |       |        |           |
|ACQUE METEORICHE  |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|D. INFRASTRUTTURA  |  56.785,00|5.185.012.124,08|       91.309,54|
|MARITTIMA      |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|E. ALTRA      |  56.785,00|  80.000.000,00|       1.408,82|
|INFRASTRUTTURA   |       |        |           |
|(ISOLA ECOLOGICA,  |       |        |           |
|ECC.)        |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|- OPERE       |  56.785,00| 184.860.000,00|       3.255,44|
|INFRASTRUTTURALI  |       |        |           |
|INDIVIDUALI     |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|F. RETE IDRICA   |  56.785,00|  96.610.000,00|       1.701,33|
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|G. RETE DI     |  56.785,00|  88.250.000,00|       1.554,11|
|SMALTIMENTO DEI   |       |        |           |
|REFLUI URBANI    |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|H. RETE DI     |  56.785,00|      0,00|         0,00|
|DISTRIBUZIONE    |       |        |           |
|DELL’ENERGIA    |       |        |           |
|ELETTRICA      |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|I. RETE DELLE    |  56.785,00|      0,00|         0,00|
|TELECOMUNICAZIONI  |       |        |           |
|          |       |        |           |
+--------------------+-------------+----------------+----------------------+
|TOTALE       |  56.785,00|6.258.853.124,08|      110.220,18|
|          |       |        |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|COSTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE|    110.220,18 SIT|
|PER METRO QUADRO DI ORMEGGIO SENZA IVA       |           |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
Articolo 8
Per il calcolo dell’importo dell’onere di urbanizzazione si applica la seguente formula:
 
KP = (C(OPR) x PPR) x i
 
Significato delle sigle:
KP   onere d’urbanizzazione
C(OPR) costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per metro
    quadro dell’ormeggio
PPR  superficie dell’ormeggio (prospetto 1)
i   tasso medio annuo di crescita delle spese di costruzione,
    applicato a decorrere dalla data di commisurazione
Articolo 9
La tipologia delle opere infrastrutturali ed il piano cronologico di attuazione dei lavori sono riportati in dettaglio nel Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione della zona ricadente nel PS riferito al “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria. L’inizio e la conclusione dei lavori sono previsti rispettivamente per il primo trimestre del 2008 e per l’ultimo trimestre del 2009.
IV. CONTRATTO TRA IL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA ED IL CONCESSIONARIO
Articolo 10
Con la stipulazione del contratto di concessione, il concessionario si impegna a finanziare ed a realizzare le opere infrastrutturali mancanti nella zona contemplata dal PS riferito al “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria.
Sottoscrivendo il contratto di concessione, il concessionario s’impegna a cedere, a costruzione ultimata ed a titolo non oneroso, l’infrastruttura di cui al terzo comma del presente articolo al Comune città di Capodistria. Il trasferimento non oneroso della rimanente infrastruttura, presente nella zona interessata dal PS, avverrà alla scadenza del contratto di concessione.
A costruzione ultimata, il concessionario cede al Comune città di Capodistria, a titolo non oneroso, i seguenti impianti infrastrutturali:
– Impianto della pubblica illuminazione,
– Rete idrica,
– Rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue,
– Rete di distribuzione dell’energia elettrica,
– Rete delle telecomunicazioni.
Articolo 11
Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione sulla sistemazione del territorio.
Articolo 12
Il concessionario, che si assume l’impegno di finanziare e di realizzare le opere d’urbanizzazione a servizio della zona contemplata dal PS riferito al “PORTO TURISTICO E ORMEGGI COMUNALI” a Capodistria, è esonerato dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione per le opere infrastrutturali esistenti.
V. MODALITÀ DI COMMISURAZIONE
Articolo 13
La commisurazione degli oneri d’urbanizzazione (nel seguito: decisione di commisurazione) avviene in senso conforme al procedimento amministrativo generale. Il dispositivo della decisione di commisurazione contiene:
– Provvedimento riguardo ai contratti di cui all’articolo 10 del presente decreto,
– Deliberazione in materia dell’importo commisurato, le scadenze e le modalità di pagamento,
– Disposizioni in merito alle spese del procedimento ed altri riferimenti da richiamare nel dispositivo ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo generale.
Nella motivazione della suddetta decisione vanno riportati, oltre ai contenuti previsti dalla vigente normativa in materia del procedimento amministrativo generale, anche:
– I dati contenuti nel programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, presi in considerazione all’atto della commisurazione degli oneri d’urbanizzazione,
– I dati in merito ad eventuali contratti di cui all’articolo 10 del presente decreto,
– Indicizzazione dei costi.
Articolo 14
I fondi di finanziamento previsti nel presente decreto sono quelli stanziati nel bilancio del Comune città di Capodistria. Il Comune città di Capodistria può destinare tali fondi unicamente per le finalità previste nei piani di sviluppo contemplati dal suddetto bilancio di previsione.
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 15
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede dell’amministrazione del Comune città di Capodistria.
Articolo 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 350-1/2006
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti