Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3597. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško, stran 8885.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 42. seji dne 20. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
I. USTANOVITELJ
1. člen
Občina Krško s tem odlokom ureja ustanoviteljska vprašanja in zadeve za javni zavod Lekarna Krško, ki izvaja javno službo na področju lekarniške dejavnosti za območje Občine Krško. Javni zavod Lekarna Krško je pravni naslednik Javne lekarne Krško, ustanovljene leta 1948, ki se je leta 1974 preoblikovala v delovno organizaciji Lekarna Krško, p.o. in 1991 leta v javni zavod Lekarna Krško ter je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime javnega zavoda je: JZ Lekarna Krško. Skrajšano ime je Lekarna Krško.
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 132c.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja dejavnost, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Dejavnost zavoda je v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v:
– G 52.310 Dejavnost lekarn
– G 52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
– G 52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
– N 85.200 Veterinarstvo.
Dejavnost zavoda se izvaja v Lekarni Krško in Lekarni Kostanjevica na Krki.
Lekarna ima lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev priročno zalogo zdravil v ambulantah Zdravstvenega doma in ambulantah koncesionarjev, ki opravljajo javno zdravstveno službo.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
1. Svet zavoda
5. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima pet članov. Sestavljajo ga:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 1 predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– 2 predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci s tajnim glasovanjem.
6. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– sprejema program dela in razvoja zavoda in spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o ustanovitvi in ukinitvi lekarniške podružnice,
– predlaga ustanovitelju poslovni čas lekarne in podružnice,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k načrtu nabav opreme,
– daje soglasje h kadrovskemu načrtu,
– opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
7. člen
Člani sveta se imenujejo za štiri leta. Po preteku dobe so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Predsednik sveta se izvoli izmed članov sveta.
8. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
2. Direktor zavoda
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predloge za odločanje sveta in strokovnega sveta,
– pripravlja poročila in poroča ustanovitelju in organom zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda, program dela in razvoja zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev,
– sprejema splošne akte, če ni s tem odlokom ali statutom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Direktor je samostojen pri upravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb o investicijah v okviru sprejetega programa dela in finančnega načrta.
Za sklepanje pravnih poslov, ki se nanašajo na investicije ali obremenitev nepremičnin, ki so last ustanovitelja in v upravljanju zavoda, je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
10. člen
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor zavoda mora imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, strokovni izpit iz farmacije in najmanj pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju mandata premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest, na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
11. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja največ za eno leto.
3. Strokovni svet zavoda
12. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga sestavljajo trije člani. Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed magistrov farmacije. Naloge strokovnega sveta so določene s statutom zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
14. člen
Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
15. člen
Zavod upravlja s premoženjem, ki je last ustanovitelja.
Medsebojne pravice in obveznosti o upravljanju premoženja ustanovitelja s katerim upravlja zavod, se uredijo s pogodbo med ustanoviteljem in zavodom.
16. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in pogojev za izvajanje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča Svet zavoda.
18. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja upravičenega primanjkljaja, izkazanega v zaključnem računu zavoda na področju izvajanja javne službe, ki se ugotovi na osnovi analize stanja in vzrokov, odloča občinski svet. K analizi stanja in vzrokov, ki jo pripravi direktor, mora dati soglasje svet zavoda.
19. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN ZAVODA
20. člen
Zavod si mora od ustanovitelja pridobiti:
– soglasje k statutu,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– soglasje k ustanovitvi in ukinitvi lekarniške podružnice, lekarne in priročne zaloge zdravil,
– soglasje k investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki so v lasti ustanovitelja in upravljanju zavoda.
Ustanovitelj na predlog sveta zavoda določa poslovni čas lekarn in podružnice.
21. člen
Zavod mora dati ustanovitelju letno poročilo o delu in poslovanju zavoda, sproti pa mora obveščati o motnjah pri poslovanju.
Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju tudi druge podatke, poročila, oziroma drugo dokumentacijo, ki jo ustanovitelj potrebuje za izvajanje svojih nalog v skladu z veljavnimi predpisi.
22. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravlja pristojni državni organ.
Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte s tem odlokom v 90 dneh po njegovi uveljavitvi.
24. člen
Organi zavoda: Svet zavoda, direktor zavoda in strokovni svet zavoda opravljajo svoje naloge do poteka mandata za katerega so bili imenovani.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 160-4/2006-O702
Krško, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti