Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3608. Program priprave PUP za mesto Sežana – vzhod, stran 8894.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 7. ter 30. člena Statuta Občine Sežana župan Občine Sežana določa
P R O G R A M P R I P R A V E
PUP za mesto Sežana – vzhod
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskih aktov
Analiza obstoječih prostorskih izvedbenih aktov v Občini Sežana je pokazala, da je potrebno v obdobju po sprejetju UZ mesta Sežana zagotoviti preglednost območij urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na planu namenske rabe iz Urbanistične zasnove mesta Sežana – 2004 in predvsem novelirati določbe za dovoljevanje posegov v prostor in jih strokovno in pravno prilagoditi današnjemu času in sistemu izdajanja upravnih dovoljenj.
Pravna podlaga je ZUREP-1 in Prostorski plan Občine Sežana – Urbanistična zasnova mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04).
 
II. Predmet in programska izhodišča
Veljavni PUP v občini Sežana se prenovijo in dopolnijo. Predmet sprememb PUP je dopolnitev na podlagi dosedanjih dopolnitev prostorskega plana, nomotehnična in vsebinska izboljšava, prenova določb v odloku o PUP. Pri tem se ustrezne določbe iz sedanjih odlokov integrirajo v noveliran – dopolnjen PUP. Prav tako se v skladu z UZ mesta Sežana nadomestijo z določbami PUP izgrajena območja dosedanjih zazidalnih načrtov.
Programska izhodišča se ne spreminjajo, odlok o PUP se pravno in nomotehnično uredi in vsebinsko izboljša.
 
III. Ureditveno območje
PUP za mesto Sežana – vzhod bo urejal vzhodni del mesta Sežane z naslednjimi ureditvenimi enotami iz UZ Sežana:
1, 2, G, Gn, C-01 do 27, C plan-51 in 52, Es-01,H-51 do 54, I-01 do I10,I-51 in I-52, M-01 do 03, M-37, M-38, M-62, O-01 do 04, O-09 do O-14, P-01, P-02, R-01 do R-05, S-01do S-15, Sb-01do Sb-15, S-51 do S-59, Sv-01 do Sv-11, T-01, T-02, Tac-01,Tac-02, Tc-01 do Tc-11,Tc-28,Tc-29 do Tc-53, Tg-01, Tg-02, Tg-04, Tg-05, Tz-01 doTz-04, Z-01 do Z-19, Z-22, Zc-04, Zp-01, Zp-02.
Glej tudi priloženi grafični prikaz!
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb
V postopek priprave novele PUP za mesto Sežana se vključijo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska cesta 5, 6230 POSTOJNA,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 10, 6000 KOPER (glede varstva voda),
3. Zavod RS za gozdove,
4. Zavod za varstvo narave, OE Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 NOVA GORICA,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Nova Gorica,
6. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 SEŽANA (Oddelek za lokalne ceste, za javno razsvetljavo),
7. Kraški vodovod, Bazoviška cesta 6, 6210 SEŽANA,
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 SEŽANA (glede kanalizacije, odpadkov, zelenih površin),
9. Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Poslovna enota Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 SEŽANA,
10. Telekom,
11. Geoplin.
 
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Za pripravo novelacije PUP se uporabijo:
– dosedanje strokovne podlage za prostorski plan občine Sežana in UZ Sežana,
– posebne strokovne podlage za PUP.
 
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo v okviru izdelave posebnih strokovnih podlag za novelacijo PUP. Variantne ali natečajne rešitve v okviru novelacije PUP niso predvidene.
 
VII. Rok za pripravo PA oziroma posameznih faz
Okvirni terminski plan izdelave PA (v mesecih):
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|                  |Čas trajanja   | 1 | 2 |3 | 4 |5|6|
|                  |/meseci      |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|Opravila              |         |  |  | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|1. prostorska konferenca      |občina      | X |  | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|sprejem programa priprave     |župan       |XXX|  | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|smernice za načrtovanje – 30 dni  |nosilci      |  |XXXX| |  | | |
|                  |planiranja    |  |  | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|strokovne podlage, preučitve,   |načrtovalec    |  |XXX | |  | | |
|variante              |         |  |  | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|predlog PUP            |načrtovalec    |  |XXX | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|2. prostorska konferenca      |občina      |  |XXX | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|objava razgrnitve in razprave   |občina      |  | X | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|javna razgrnitev – 30 dni     |občina      |  |  |XX|  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|javna obravnava          |občina      |  |  |X |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|1. obravnava na OS         |OS        |  |  |X |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|zapisnik o pripombah in predlogih |župan       |  |  |X |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|strokovna stališča         |načrtovalec    |  |  |XX|  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|stališča do pripomb in predlogov  |župan       |  |  | | X | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|DOPOLNITEV PREDLOGA PA       |načrtovalec    |  |  | |XX | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|mnenja k dop. predlogu PA – 30 dni |nosilci      |  |  | |XXX| | |
|                  |planiranja    |  |  | |  | | |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|2. obravnava in sprejem      |OS        |  |  | |  |X| |
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|objava v uradnem glasilu      |občina      |  |  | |  | |X|
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
|priprava končnega elaborata    |načrtovalec    |  |  | |  | |X|
|                  |         |  |  | |  | | |
+-----------------------------------+------------------+---+----+--+---+-+-+
VIII. Rok za smernice, mnenja za načrtovanje in javno razgrnitev
Nosilci urejanja prostora posredujejo na začetku priprave prostorskega akta svoje smernice in strokovne podlage nosilca urejanja prostora, v postopku sprejemanja akta pa podajo svoje mnenje. Smernice in mnenje nosilci urejanja prostora podajo v zakonsko predpisanem roku 30 dni od prejema vloge.
 
IX. Obveznosti v zvezi s financiranjem PA
Postopek priprave vodi Občina Sežana. Finančna sredstva zagotovi Občina Sežana.
Št. 350-3/2006-4
Sežana, dne 24. julija 2006
Podžupan
Občine Sežana
mag. Božo Marinac l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti