Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3533. Zakon o zaščiti prič (uradno prečiščeno besedilo) (ZZPrič-UPB1)
3534. Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZSOVA-UPB2)
3535. Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) (ZOsn-UPB3)
3536. Zakon o glasbenih šolah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGla-UPB1)
3537. Zakon o finančnih zavarovanjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFZ-UPB1)
3538. Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (uradno prečiščeno besedilo) (ZVTPPV-UPB2)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3539. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
3540. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica

MINISTRSTVA

3541. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
3542. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti
3543. Pravilnik o dodatnih veterinarskih pogojih za uvoz določenih živil živalskega izvora
3544. Seznam znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3545. Odpoved Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci

OBČINE

Ajdovščina

3546. Odlok o delni ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II
3547. Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti

Bled

3548. Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda na območju Občine Bled

Brezovica

3549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VM 10/2 Brezovica
3550. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VT 20/2 Jezero in Okoljskega poročila za pripravo in sprejem občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VT 20/2 Jezero

Horjul

3551. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul

Ig

3552. Odlok o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig
3553. Odlok o načinu izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

Ljubljana

3554. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VM 6/1 Motel in občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VM 2/4 Motel
3555. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VS 2/11 Rakova Jelša

Moravske Toplice

3556. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na parc. št. 3003/2 in 3544 k. o. Moravci
3557. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Nazarje

3558. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Nazarje
3559. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Nazarje

Nova Gorica

3560. Sklep o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja za zemljišča na območju ZN Mlac v Ozeljanu

Novo mesto

3561. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu
3562. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu
3563. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
3564. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
3565. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Mestni občini Novo mesto
3566. Sklep o razrešitvi namestnice člana občinske volilne komisije

Prebold

3567. Statut Občine Prebold
3568. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2005
3569. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice predsednika in člana občinske volilne komisije

Razglasni del

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti