Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006

Kazalo

3542. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti, stran 8749.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa
in mladinske dejavnosti
1. Splošne določbe
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja športa in s področja mladinske dejavnosti iz naslova uresničevanja javnega interesa oziroma izvajanja javne službe v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: direktor).
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za uresničevanje javnega interesa na področju športa oziroma za izvajanje javne službe na področju mladinske dejavnosti,
– finančni rezultat poslovanja,
– kakovost in strokovnost pri izvajanju letnega programa dela.
2. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa
3. člen
(ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela)
Izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za uresničevanje javnega interesa na področju športa, se ovrednoti do največ 30%, in sicer:
+--+--------------------------------------------------------+----+
|1.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 95 do 97% | 5%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|2.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 98 do 100% | 10%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|3.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 101 do 105%| 15%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|4.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 106 do 110%| 20%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|5.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 111 do 115%| 25%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|6.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu nad 116%   | 30%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
4. člen
(ovrednotenje finančnega rezultata poslovanja)
Finančni rezultat poslovanja se določi kot presežek prihodkov nad odhodki iz naslova uresničevanja javnega interesa na področju športa in se ugotavlja po obračunskem načelu in izkazuje v letnem poročilu. Finančni rezultat poslovanja se ovrednoti do največ 30%, in sicer:
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|1.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 10%|
| |znaša nad 0,3% do vključno 1,0%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|2.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 15%|
| |znaša nad 1,0% do vključno 1,7%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|3.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 20%|
| |znaša nad 1,7% do vključno 2,4%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|4.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 25%|
| |znaša nad 2,4% do vključno 3,1%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|5.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 30%|
| |znaša nad 3,1%                          |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
5. člen
(ovrednotenje kakovosti in strokovnosti)
Kakovost in strokovnost pri izvajanju letnega programa dela se ovrednoti do največ 40%, in sicer:
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|1.|Vzpostavljen sistem spremljanja kakovosti izvajanja letnega    |20%|
| |programa dela                           |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|2.|Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo uporabnikov    |10%|
| |storitev osebe javnega prava s področja športa (nad 50%      |  |
| |zadovoljnih)                            |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|3.|Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo zaposlenih pri   |10%|
| |osebi javnega prava s področja športa (nad 50% zadovoljnih)    |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
3. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev
s področja mladinske dejavnosti
6. člen
(ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela)
Izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje javne službe na področju mladinske dejavnosti, se ovrednoti do največ 30%, in sicer:
+--+--------------------------------------------------------+----+
|1.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 95 do 97% | 5%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|2.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 98 do 100% | 10%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|3.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 101 do 105%| 15%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|4.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 106 do 110%| 20%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|5.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu od 111 do 115%| 25%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
|6.|Izpolnitev letnega programa dela v obsegu nad 116%   | 30%|
| |                            |  |
+--+--------------------------------------------------------+----+
7. člen
(ovrednotenje finančnega rezultata poslovanja)
Finančni rezultat poslovanja se določi kot presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe na področju mladinske dejavnosti in se ugotavlja po obračunskem načelu in izkazuje v letnem poročilu. Finančni rezultat poslovanja se ovrednoti do največ 30%, in sicer:
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|1.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 10%|
| |znaša nad 0,3 do vključno 1,0%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|2.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 15%|
| |znaša nad 1,0 do vključno 1,7%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|3.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 20%|
| |znaša nad 1,7 do vključno 2,4%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|4.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 25%|
| |znaša nad 2,4 do vključno 3,1%                  |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|5.|Delež presežka prihodkov nad odhodki v razmerju do prihodkov   | 30%|
| |znaša nad 3,1%                          |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
8. člen
(ovrednotenje kakovosti in strokovnosti)
Kakovost in strokovnost pri izvajanju letnega programa dela se ovrednoti do največ 40%, in sicer:
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|1.|Vzpostavljen sistem spremljanja kakovosti izvajanja letnega    |10%|
| |programa dela                           |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|2.|Vzpostavljen sistem spremljanja zadovoljstva in interesov mladih  |10%|
| |za programe s področja mladinskega dela              |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|3.|Zagotavljanje pluralnega programa mladinskega dela (neformalno   |10%|
| |učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, prostovoljno   |  |
| |mladinsko delo, informiranje in svetovanja za mlade, participacija |  |
| |in aktivno državljanstvo, mednarodno mladinsko delo, mobilnost   |  |
| |mladih, raziskovalno delo mladih)                 |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|4.|Programi mladinskega centra presegajo lokalni oziroma občinski   |10%|
| |okvir                               |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
4. Skupne določbe
9. člen
(del plače za delovno uspešnost)
Del plače za delovno uspešnost lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači direktorja, pri čemer se upošteva višina osnovne plače direktorja v mesecu decembru preteklega leta.
10. člen
(ugotavljanje delovne uspešnosti)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi svet zavoda po obravnavi in potrditvi letnega poročila zavoda za preteklo leto. Delovno uspešnost določi svet zavoda javno. K višini dela plače za delovno uspešnost direktorja mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja zavoda.
Kot ocenjevalno obdobje šteje preteklo poslovno leto.
11. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se izračuna tako, da se seštevek doseženih odstotkov iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika za področje športa oziroma iz 6., 7. in 8. člena za področje mladinske dejavnosti pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
12. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor zaključi ali nastopi mandat med poslovnim letom, je upravičen do dela plače za delovno uspešnost v sorazmerju s trajanjem njegovega mandata v tem poslovnem letu.
13. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če v ocenjevalnem obdobju:
– zavod posluje z izgubo,
– direktor ne zagotovi izvedbe sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport ali Računsko sodišče Republike Slovenije,
– zavod dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša na čas trajanja mandata direktorja,
– zavod ni dosegel vsaj 95% izpolnitve letnega programa dela.
14. člen
(delovna uspešnost direktorja iz priloge I Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja osebe javnega prava s področja športa ali mladinske dejavnosti, katerega plačni razred je določen v prilogi I Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06). Delovna uspešnost tega direktorja se ugotavlja na podlagi določb pravilnika, ki določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva.
15. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-23/2006
Ljubljana, dne 3. julija 2006
EVA 2006-3311-0029
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost