Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3590. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci, stran 8878.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03, 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 29. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Beltinci
1. člen
V četrti alineji 3. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci (v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, št. 105/03, 54/04, 47/05) se za besedo »tal« postavi pika, preostali del besedila se črta.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena Pravilnika se za besedo »svet« postavi pika, preostali del besedila se črta.
V tretjem odstavku 5. člena se za besedama »le tega« vrine besedilo »in potrjenega letnega programa ukrepov in razdelitve sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci«.
3. člen
V 13. členu Pravilnika se spremenijo in dopolnijo določila, ki se nanašajo na posamezne ukrepe in sicer:
V točki 1.1. – Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji se v naslovu ukrepa za besedama »umetno osemenjevanje« doda besedilo »naravni pripust in nakup semena elitnih bikov«.
V prvi alineji točke 1.1. – Višina pomoči se za besedo »svinj« doda vezaj ter besedilo »tudi v primeru naravnega pripusta«. V tej isti točki se doda nova tretja alineja in besedilo »50% upravičenih stroškov za nabavo semena elitnih bikov«.
V točki 1.1.- Pogoji za pridobitev pomoči se doda nova druga alineja in tekst: »izjava prosilca o izvedenem naravnem pripustu z licenciranim bikom ali merjascem, ki je bil kupljen v vzrejnem centru (predložen plačani račun o nakupu te živali) ter potrdilo Kmetijsko svetovalne službe o izvedenem pripustu.
V točki 1.3. – Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel se črta besedilo »V letu 2003 znaša subvencija 600 SIT/čebeljo družino«.
V drugi alineji točke 1.3. – Pogoji za pridobitev pomoči se za besedo »čebel« doda v oklepaju beseda »društva«, v tretji alineji iste točke pa za besedo »storitvah« besedilo »oziroma o nakupu zdravila«.
Dosedanji naslov točke 2.1. – se črta in se nadomesti z naslovom – besedilom »Izboljšanje rodovitnosti tal – strniščni posevki (gorjušica, krmna ogrščica, facelija, deteljno travna mešanica, travno deteljna mešanica, trave …)«.
V isti točki se pri namenu ukrepa dosedanje besedilo črta ter se nadomesti z besedilom »Izboljšanje rodovitnosti tal«.
Pri višini pomoči v točki 2.1. se črta dosedanje besedilo in se nadomesti z novim besedilom: »50% upravičenih stroškov nakupa strniščnih posevkov«. Pri pogojih za pridobitev pomoči v točki 2.1. se črtajo druga, tretja in četrta alineja, v četrti alineji se za besedo »semena« črta pika in se doda tekst »strniščnega posevka«.
V točki 3. – Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah se pri višini pomoči doda nova druga alineja in besedilo »do 50% upravičenih stroškov nakupa sadik sadnega drevja«.
Pri pogojih za pridobitev pomoči v četrti alineji točke 3. se na koncu besedila črta pika ter se doda besedilo »sadik sadnega drevja«; doda nova peta alineja in besedilo »sofinancira se le nakup 50 in več sadik sadnega drevja«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/06-29- 459/III
Beltinci, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti