Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3609. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta “Poslovna cona Sežana jug – Pod železnico”, stran 8895.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 7. ter 30. členom Statuta Občine Sežana župan Občine Sežana določa
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta “Poslovna cona Sežana jug – Pod železnico”
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
V skladu z razvojnimi interesi Občine Sežana se na podlagi prostorskega plana in UZ mesta Sežana pripravi Občinski lokacijski načrt “Poslovna cona Sežana jug – Pod železnico”.
Prostorski plan občine Sežana z Urbanistično zasnovo mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04, 40/05) je pravna podlaga prostorskemu izvedbenemu aktu: »OLN za poslovno cono Sežana jug.«
Prostorski plan oziroma urbanistična zasnova je določila namensko rabo prostora in prostorske zasnove posameznih sistemov urejanja prostora (infrastrukturnih in drugih).
 
II. Predmet in programska izhodišča
Pripravi se prostorski izvedbeni načrt z naslednjo vsebino:
– ureditveno območje lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena, ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta,
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč, če so le ti krajši od zakonsko predpisanih.
 
III. Ureditveno območje:
Z OLN “Poslovna cona Sežana – JUG” se bodo urejale naslednje ureditvene enote: Tc-55, Pplan-56, 57, 58, M-63, P plan -II- 61, 62, 63, 64, ki so povzete iz UZ mesta Sežana in obsegajo območje površine cca 80 ha.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb zazidalnega načrta
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska cesta 5, 6230 POSTOJNA,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 10, 6000 KOPER (glede varstva voda),
3. Zavod za gozdove, Krajevna enota Sežana, Partizanska cesta 49, 6210 SEŽANA,
4. Zavod za varstvo narave, OE Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 NOVA GORICA,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 NOVA GORICA,
6. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 SEŽANA (Oddelek za lokalne ceste, za javno razsvetljavo),
7. Kraški vodovod, Bazoviška cesta 6, 6210 SEŽANA,
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 SEŽANA (glede kanalizacije, odpadkov, zelenih površin),
9. Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Poslovna enota Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 SEŽANA,
10. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 9, 6000 KOPER,
11. Petrol plin, pp 249, 6210 SEŽANA.
 
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
– posebne strokovne podlage,
– dosedanje strokovne podlage za prostorski plan občine Sežana in UZ mesta Sežana,
– geodetski posnetek območja,
– načrti železnice.
 
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Variante strokovnih rešitev izdela pooblaščeno podjetje za prostorsko načrtovanje.
 
VII. Rok za pripravo PA oziroma posameznih faz
Okvirni terminski plan izdelave PA (v mesecih):
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|          |Čas trajanja |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|          |/meseci   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Opravila      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|sprejem programa  |župan    |XXX|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|priprave      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|objava programa   |uradno    |XXX|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|priprave      |glasilo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|izbor načrtovalca, |investitor  |XXX|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|pogodba       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|smernice za     |občina,   |  |XXX|  |  |  |  |  |  |  |  |
|načrtovanje – 30  |načrtovalec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|dni         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|pogojedajalci    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|strokovne podlage, |načrtovalec |  |  |XXX|  |  |  |  |  |  |  |
|preučitve, variante |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|predlog PA     |načrtovalec |  |  |  |XXX|  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|objava razgrnitve  |občina    |  |  |  |  |XXX|  |  |  |  |  |
|in razprave     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|javna razgrnitev – |občina    |  |  |  |  |XXX|  |  |  |  |  |
|30 dni       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|javna obravnava   |občina    |  |  |  |  |XXX|  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|zapisnik o prip in |župan    |  |  |  |  |XXX|  |  |  |  |  |
|predlogih      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|strokovna stališča |načrtovalec |  |  |  |  |  |XXX|  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1. obravnava –   |OS      |  |  |  |  |  |XXX|  |  |  |  |
|ODLOK O PA     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|stališča do pripomb |župan    |  |  |  |  |  |XXX|  |  |  |  |
|in predlogov    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|DOPOLNITEV PREDLOGA |načrtovalec |  |  |  |  |  |  |XXX|  |  |  |
|PA         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|mnenja k dop.    |načrtovalec |  |  |  |  |  |  |  |XXX|  |  |
|predlogu PA     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|2. obravnava –   |OS      |  |  |  |  |  |  |  |  |XXX|  |
|ODLOK O PA     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|objava v uradnem  |občina    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |XXX|
|glasilu       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|priprava končnega  |načrtovalec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |XXX|
|elaborata      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+--------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
VIII. Rok za smernice, mnenja za načrtovanje in javno razgrnitev
Določa se 30-dnevni rok za pridobitev pogojev in usmeritev v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev UZ in prostorskih izvedbenih aktov.
Prav tako se določa 30-dnevna javna razgrnitev.
 
IX. Obveznosti v zvezi s financiranjem PA
Postopek priprave vodi Občina Sežana. OLN Sežana jug financira investitor CLIMASOL d.o.o.
Št. 3505-2/2006-4
Sežana, dne 24. julija 2006
Podžupan
Občine Sežana
mag. Božo Marinac l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti