Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3604. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci, stran 8891.

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02 in 16/05) je Občinski svet Občine Puconci na 35. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku na območju
Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero, za oprostitev plačila in znižanja komunalnega prispevka na območju Občine Puconci.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če s tem vpliva na zmogljivost obstoječe komunalne opreme ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– izvesti priključek na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje k že obstoječemu objektu.
3. člen
Komunalni prispevek se odmerja na podlagi izračunov komunalnega prispevka.
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna za območja, ki so opremljena s posamezno javno komunalno infrastrukturo.
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek se izračuna na podlagi naslednjih elementov:
1. povprečni strošek opremljanja kvadratnega metra površine s posamezno javno komunalno infrastrukturo na območju Občine Puconci – PSO(i),
2. površina gradbene parcele – PGP,
3. neto tlorisna površina objekta (seštevek vseh tlorisnih površin objekta, izračunanih po standardih SIST ISO 9836) – NTP,
4. faktorja dejavnosti objekta, ki je odvisen od vrste in namembnosti objekta zavezanca – FDO,
5. faktor skupine naselij – FSN.
Komunalni prispevek se odmeri za komunalno infrastrukturo, na katero je dejansko možna priključitev oziroma jo je možno uporabljati.
6. člen
Povprečni strošek opremljanja s posamezno javno komunalno infrastrukturo na območju Občine Puconci je razviden iz tabele 1. Povprečne cene so izražene v SIT/m2 zemljišča.
 
TABELA 1 – PSO(i)
+----------------------------+---------------------------------------------+
| Posamezna javna komunalna | Povprečni stroški za posamezno komunalno  |
|    infrastruktura    |   infrastrukturo v SIT/m2 zemljišča   |
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|A – Individualna raba    |                       |
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|Vodovod           |                     4000|
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|Kanalizacija        |                     5000|
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|B – kolektivna raba     |                       |
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|Makadamske ceste      |                     500|
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|Asfaltirane ceste      |                     1500|
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|Parkirišča         |                     1000|
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|Meteorna kanalizacija    |                     1000|
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
|Javna razsvetljava     |                     500|
|              |                       |
+----------------------------+---------------------------------------------+
7. člen
Faktor dejavnosti objekta je odvisen od vrste in namembnosti objekta zavezanca in je razviden iz tabele 2.
 
TABELA 2 – FDO
+---------------------------------------------------------------------+----+
|1. Počitniške hiše                          | 0.6|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|2. Objekti za proizvodno dejavnost                  | 1.0|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|3. Objekti za poslovno in trgovsko dejavnost             | 1.0|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|4. Stanovanjski objekti – individualna gradnja            | 0.3|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|5. Večstanovanjski objekti                      | 0.3|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|6. Šolski in kulturni objekti, objekt zdravstvenega in socialnega  | 0.2|
|varstva, objekti zaščite in reševanja                |  |
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|7. Garaže, zaprte rekreacijske in športne površine          |0.05|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|8. Nadstreški ob trgovskih, poslovnih in industrijskih objektih   | 0.1|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|9. Parkirišča, odprte rekreacijske in športne površine        | 0.1|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
|10. Kmetijski gospodarski objekti, rastlinjaki, nadstreški      |0.01|
|                                   |  |
+---------------------------------------------------------------------+----+
8. člen
Glede na tržno vrednost komunalno opremljenega zemljišča in zaradi ohranjanja poselitve na oddaljenih območjih, se določi znižanje komunalnega prispevka po skupinah naselij z naslednjimi faktorji:
 
TABELA 3 – FSN
+-------+-----------------------------------------------------------+------+
|SKUPINA|NASELJA                          |FAKTOR|
|    |                              |   |
+-------+-----------------------------------------------------------+------+
|1   |Puconci                          | 1,00 |
|    |                              |   |
+-------+-----------------------------------------------------------+------+
|2   |Beznovci, Bodonci, Brezovci, Dankovci, Gorica, Lemerje,  | 0,90 |
|    |Mačkovci, Moščanci, Pečarovci, Predanovci, Puževci,    |   |
|    |Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci      |   |
|    |                              |   |
+-------+-----------------------------------------------------------+------+
|3   |Bokrači, Dolina, Kuštanovci, Otovci, Poznanovci, Prosečka | 0,80 |
|    |vas                            |   |
|    |                              |   |
+-------+-----------------------------------------------------------+------+
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Komunalni prispevek – KP je seštevek komunalnih prispevkov za določeno vrsto komunalne infrastrukture – KP(i):
10. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture – KP(i) je zmnožek:
– povprečnega stroška opremljanja kvadratnega metra površine s posamezno javno komunalno infrastrukturo na območju Občine Puconci – PSO(i),
– vsote površine gradbene parcele – PGP in neto tlorisne površine objekta – NTP, pri čemer se upošteva PGP s faktorjem 0,3 in NTP s faktorjem 0,7 (0,3PGP+0,7NTP)
– faktorja dejavnosti objekta, ki je odvisen od vrste in namembnosti objekta zavezanca – FDO,
– faktor skupine naselij – FSN.
KP(i) = PSO(i) x (0,3 PGP + 0,7 NTP) x FDO x FSN
PGP in NTP sta podatka pridobljena s strani zavezanca oziroma iz uradnih evidenc v primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti.
11. člen
V primeru povečanja priključne moči se komunalni prispevek prav tako izračuna na podlagi določil 9. in 10. člena tega odloka, pri čemer se za povečanje priključne moči šteje sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba namembnosti objekta.
Pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek izračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost in sicer v deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma zmogljivost.
V primerih, da je na gradbeni parceli več različnih vrst objektov, se za izračun komunalnega prispevka upošteva delež gradbene parcele v razmerju neto tlorisnih površin posameznih objektov.
12. člen
V primeru gradnje nadomestnega objekta se zavezancu komunalni prispevek izračuna in odmeri kot sorazmerni delež stroškov, ki odpade na nadomestni objekt. Če je neto tlorisna površina novega objekta manjša od neto tlorisne površine starega objekta, se razlika zavezancu ne vrača.
13. člen
Komunalni prispevek se zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko je omogočena priključitev oziroma uporaba posamezne javne infrastrukture, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je investicija predvidena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna občine,
– da je za investicijo v komunalno infrastrukturo sprejet program opremljanja.
14. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi dokumentacije, ki jo mora zavezanec predložiti za pridobitev gradbenega dovoljenja.
15. člen
Povprečni stroški opremljanja iz 6. člena se letno revalorizirajo z indeksom rasti cen za »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
16. člen
Komunalni prispevek se oprosti pri izvedbah začasnih priključitev na komunalno omrežje, kar velja le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere.
Plačila komunalnega prispevka je lahko oproščen tudi zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče, o čemer s sklepom odloči Občinski svet.
Občinski svet Občine Puconci lahko v odloku o občinskem lokacijskem načrtu določi še druge oprostitve ali znižanja komunalnega prispevka ali odloča o dinamiki plačil komunalnega prispevka.
17. člen
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka s predložitvijo ustreznih dokazil o investiranju v lokalno infrastrukturo ali z dokazilom, da so kako drugače prispevali za izgradnjo infrastrukture, lahko uveljavljajo znižanje plačila komunalnega prispevka, kar se ugotavlja za vsak primer posebej.
V primeru, da občina proda zemljišče ter je cena komunalne opremljenosti vključena v ceni zemljišča, se komunalni prispevek ne obračuna za tisto komunalno opremo, ki je definirana v pogodbi o odkupu zemljišča.
18. člen
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in se zavezanca v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
V. POSTOPEK ODMERE
19. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek, ki se odmeri po uradni dolžnosti, se v primeru, ko gradbene parcela ni odmerjena, izračuna tako, da se upošteva fundus zgradbe, pomnožen s faktorjem 1,5.
Komunalni prispevek se po izbiri zavezanca lahko plača kot enkratni znesek ali z akontiranjem odmerjenega zneska in končnim poračunom. Glede načina plačila se v primeru odmere na zahtevo zavezanca, zavezanec opredeli v zahtevi za odmero.
Komunalni prispevek se odmeri z upravno odločbo.
20. člen
V primeru, da zavezanec z verodostojno dokumentacijo dokaže, da je v izgradnjo javne komunalne infrastrukture že vložil svoja finančna sredstva, in mu vlaganja v preteklosti še niso bila upoštevala ali zanje še ni prejel plačila, mu Občina Puconci taka vlaganja v dokazani višini upošteva pri odmeri celotnega komunalnega prispevka, upoštevajoč revalorizacijo teh vlaganj. Kot ustrezna dokumentacija se šteje pogodba oziroma odločba o namenu vlaganja in dokazilo o plačilu.
21. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in tehnične pogoje priključevanja.
22. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov priključnin in izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo.
23. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna ter so namenjena za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Na območju predvidene investicije v komunalno infrastrukturo individualne rabe iz tabele 1, se komunalni prispevek zavezancem, ki se bodo priključili na infrastrukturo, odmeri na podlagi enotnega kriterija sofinanciranja, sprejetega s strani Občinskega sveta Občine Puconci, ki znaša 1790 EUR/gospodinjstvo – vodovod in 2000 EUR/gospodinjstvo – fekalna kanalizacija.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 35201-2/2006
Puconci, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti