Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3583. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil, njihove javne objave in obveščanja registrskega organa o javni objavi, stran 8867.

Na podlagi dvanajstega odstavka 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.) in v zvezi z 71. členom Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04 – ZPNNVSM, 37/04, 100/05 – odl. US in 39/06) izdajata minister za gospodarstvo in minister za pravosodje po predhodnem mnenju Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
P R A V I L N I K
o načinu predložitve letnih poročil, njihove javne objave in obveščanja registrskega organa
o javni objavi
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način predložitve letnega poročila gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družba) in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), način javne objave letnih poročil na spletnih straneh AJPES in način obveščanja organa, ki vodi register, v katerega se vpisujejo podatki o družbi (v nadaljnjem besedilu: registrski organ) o javni objavi letnih poročil.
2. člen
(kraj predložitve)
Družbe in podjetniki predložijo letno poročilo pristojni organizacijski enoti AJPES, na območju katere imajo sedež.
3. člen
(načini predložitve)
(1) Družbe in podjetniki predložijo AJPES letno poročilo s sestavnimi deli, ki jih določa 60. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr; v nadaljnjem besedilu: zakon), v pisni obliki ali v obliki elektronskega zapisa.
(2) AJPES predpiše ustrezen format elektronskega zapisa iz prejšnjega odstavka, ki omogoča javno objavo letnih poročil.
4. člen
(poenoten način predložitve)
(1) Družbe in podjetniki iz tretjega odstavka 53. člena zakona, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, lahko letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih skupaj z izjavo, da naj se podatki iz letnih poročil uporabijo v skladu z drugim odstavkom 59. člena zakona.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za predložitev letnega poročila družb iz prvega odstavka 53. člena zakona, ki po prvem odstavku 57. člena zakona niso zavezane k reviziji letnega poročila in katerih poslovno leto je enako koledarskemu. Kadar te družbe izberejo poenoteni način predložitve letnega poročila hkrati za oba namena, morajo zaradi javne objave hkrati s podatki na poenotenih obrazcih predložiti tudi prilogo s pojasnili k izkazom.
(3) Družbe iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki izberejo poenoten način predložitve letnega poročila, predložijo letno poročilo na elektronski način. Podjetniki iz prvega odstavka tega člena predložijo letno poročilo na elektronski način ali v pisni obliki.
(4) AJPES predpiše elektronski način posredovanja letnih poročil na poenoten način. Družbam iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, AJPES omogoči elektronski način predložitve letnega poročila v svojih izpostavah.
(5) Poenotene obrazce iz prvega odstavka tega člena predpiše AJPES v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
5. člen
(izpolnitev obveznosti predložitve)
Šteje se, da družbe in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila, ko predložijo letno poročilo in plačajo stroške javne objave.
6. člen
(način javne objave)
(1) AJPES javno objavi prejeta letna poročila tako, da jih informatizira na način, ki zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani bazi letnih poročil na spletnih straneh AJPES.
(2) Letna poročila, predložena v pisni obliki, AJPES informatizira tako, da preslika (skenira) predložene sestavne dele letnih poročil in jih objavi na spletnih straneh.
(3) Letna poročila, predložena na elektronski način, AJPES ustrezno prepiše v informatizirano bazo letnih poročil na spletnih straneh.
(4) Letna poročila, predložena po 4. členu tega pravilnika, AJPES javno objavi na spletnih straneh tako, da iz baze obdelanih podatkov iz letnih poročil za namene državne statistike objavi podatke v obsegu, kot ga določa zakon za družbe in podjetnike iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(5) AJPES javno objavi letna poročila, ki so predložena po 3. členu tega pravilnika, v 30 dneh po njihovi predložitvi, letna poročila, ki so predložena po 4. členu tega pravilnika, pa v 30 dneh po preteku roka za njihovo predložitev.
7. člen
(dostop do podatkov)
(1) AJPES oblikuje spletne strani, namenjene javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, na način, ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov.
(2) AJPES omogoči vsakomur brezplačen dostop do podatkov iz letnih poročil prek identifikacije družbe ali podjetnika z navedbo vsaj ene od identifikacijskih oznak. Identifikacijska oznaka je lahko matična številka, sedež ali firma družbe ali podjetnika.
8. člen
(baza podatkov za javno objavo in arhiviranje)
(1) Baza podatkov za javno objavo na spletnih straneh obsega letna poročila za zadnje poslovno leto.
(2) AJPES predložena in javno objavljena letna poročila arhivira.
9. člen
(način obveščanja registrskega organa o javni objavi)
(1) AJPES hkrati z javno objavo letnega poročila na spletnih straneh obvesti registrski organ o javni objavi letnega poročila družbe, ki je vpisana v register. AJPES obvesti registrski organ na elektronski način v formatu, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in AJPES.
(2) V obvestilu AJPES so navedeni naslednji podatki:
– matična številka družbe,
– firma in sedež družbe,
– številka registrskega vložka,
– naziv registrskega organa,
– datum predložitve letnega poročila,
– datum javne objave letnega poročila,
– podatek o vrsti predloženega letnega poročila (letno poročilo, revidirano letno poročilo, konsolidirano letno poročilo) in
– podatek, ali je bilo priloženo in javno objavljeno revizorjevo poročilo.
10. člen
(posredovanje podatkov iz registra)
Registrski organ je zaradi ažurnega vodenja evidence o družbah, ki so vpisane v register in so po zakonu zavezane k predložitvi letnih poročil AJPES, dolžan AJPES posredovati podatke o družbah iz registra v petih dneh po vpisu družbe oziroma po vpisu sprememb podatkov v register. Registrski organ AJPES posreduje podatke na elektronski način, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in AJPES.
11. člen
(podatki, ki jih posreduje Davčna uprava Republike Slovenije)
Davčna uprava Republike Slovenije posreduje AJPES do 10. januarja seznam podjetnikov, ki za preteklo koledarsko leto niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave, ker so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov.
12. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil (Uradni list RS, št. 42/05 in 42/06 – ZGD-1).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-71/2006
Ljubljana, dne 24. julija 2006
EVA 2006-2111-0045
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti