Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3587. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 8875.

Na podlagi 3. člena Aneksa št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/06) sklepata pogodbeni stranki kot predstavniki delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za varstvo okolja Slovenije,
in kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
(plače)
(1) Višine izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za junij 2006 se iz naslova predvidene inflacije v letu 2006 povečajo za 2,0% in od vključno julija 2006 do vključno decembra 2006 znašajo v SIT:
+--------------+----+----------------+
|Tarifni razred| RR |Izhodiščna plača|
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|I.      |1,00|   84.371   |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|II.      |1,10|   92.808   |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|III.     |1,23|   103.776  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|IV.      |1,46|   123.182  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|V.      |1,60|   134.994  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|VI/0.     |2,16|   182.241  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|VI/I     |2,40|   202.490  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|VII/0     |2,70|   227.802  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|VII/I     |3,00|   253.113  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|VIII.     |3,50|   295.299  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
|IX.      |4,20|   354.358  |
|       |  |        |
+--------------+----+----------------+
(2) Zneska uskladitve za leto 2004 in 2005, določena v drugi točki Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04) in Aneksu št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 71/05), ki znašata skupaj 13.810 SIT, se mesečno izplačujeta od vključno julija 2006 do vključno decembra 2006.
(3) Z januarjem 2007 se višine izhodiščnih plač, določenih v 1. točki te tarifne priloge, povečajo za 9.943 SIT, kar predstavlja 72,0% zneska uskladitve, določenega v drugem odstavku tega člena in dodatno še za 1,5%, tako, da izhodiščne plače od vključno januarja 2007 do vključno junija 2007 znašajo v SIT:
+--------------+----------------+
|Tarifni razred|Izhodiščna plača|
|       |        |
+--------------+----------------+
|I.      |   95.729   |
|       |        |
+--------------+----------------+
|II.      |   104.292  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|III.     |   115.425  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|IV.      |   135.122  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|V.      |   147.111  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|VI/0.     |   195.067  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|VI/I     |   215.619  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|VII/0     |   241.311  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|VII/I     |   267.002  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|VIII.     |   309.821  |
|       |        |
+--------------+----------------+
|IX.      |   369.766  |
|       |        |
+--------------+----------------+
(4) Z januarjem 2007 se preneha izplačevati znesek uskladitve iz drugega odstavka tega člena.
(5) Izhodiščne plače iz prvega in tretjega odstavka tega člena so določene za povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega delovnega časa, ki znaša 174 ur mesečno. Delodajalci, ki na dan uveljavitve te tarifne priloge uporabljajo višje izhodiščne plače, le-teh ne morejo znižati. V tem primeru se izhodiščne plače povečujejo v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe ali drugega akta podjetja.
(6) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca z januarjem 2007 in dalje niso obvezna.
(7) Socialni partnerji pri delodajalcu se lahko dogovorijo za dodatno usklajevanje plač na osnovi produktivnosti dela pri delodajalcu.
(8) Podpisniki se strinjamo, da se neto plača za september 2006 in dalje prikaže v valutah SIT in EURO, upoštevajoč uradni menjalni tečaj.
2. člen
(regres za letni dopust)
Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2007 najmanj v višini 170.000 SIT.
3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec, ki je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane od vključno julija 2006 dalje v višini 1.000 SIT.
4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 80% najcenejšega javnega prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 35 SIT na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.
(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 35 SIT za prevoženi kilometer.
5. člen
(službena potovanja v RS)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, določenih v vsakokrat veljavni Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki ne vštevajo v davčno osnovo.
6. člen
(službena potovanja v tujino)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
7. člen
(terenski dodatek)
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v višini, ki je določena z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
8. člen
(veljavnost tarifne priloge)
(1) Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 7. 2006 dalje. Tarifna priloga velja do 30. 6. 2007. Pogodbene stranke do 30. 6. 2007 dogovorijo vsebino tarifne priloge za obdobje od 1. 7. 2007 dalje.
(2) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge preneha veljati Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, sklenjena dne 29. 7. 2004 ter vsi njeni aneksi.
Ljubljana, dne 20. julija 2006
Podpisniki delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Borut Meh l.r.
 
GZS Združenje za varstvo okolja Slovenije
Marijan Jedovnicki l.r.
 
Podpisniki delojemalcev:
 
Sindikat komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
Republiški odbor sindikata komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
KNSS – Neodvisnost
Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 7. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005/8 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti