Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3656. Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Zreče v najem, stran 8990.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 – ZSam-1, 51/02 in 72/05 ter odločb Ustavnega sodišča RS), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03; v nadaljevanju: uredba), 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 in 85/04, in Odloka o oglaševanju v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 76/06, v nadaljevanju: odlok) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 10. 7. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Zreče v najem
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določijo postopek za oddajanje oglasnih mest in/ali (v nadaljevanju: oziroma) oglasnih objektov v najem, ki so v lasti Občine Zreče, pogoji za sklenitev in prenehanje najemne pogodbe ter osnovna merila za določitev najemnine.
2. člen
Oglasno mesto je prostor za namestitev oglasnega objekta, ki zajema naslednje:
– oglasni steber,
– oglasni pano,
– svetlobna vitrina,
– samostojna ali na steno pritrjena vitrina in tabla,
– oglasni pano z vrtljivo površino,
– nosilec in drog čezcestnega transparenta,
– oglasni pano na drogu javne razsvetljave,
– prenosljiv ulični pano,
– krajevni objekt za oglaševanje,
– drug podoben premični objekt.
3. člen
Oglasna mesta ter s tem tudi oglasni objekti zajemajo vsa naselja v Občini Zreče.
4. člen
Oglasna mesta oziroma oglasni objekti, ki so navedeni v 2. členu tega pravilnika, se oddajajo v najem s pogodbo, v kateri se natančno določijo pravice in obveznosti pogodbenih strank.
II. POSTOPEK ODDAJANJA OGLASNIH MEST OZIROMA OGLASNIH OBJEKTOV V NAJEM
5. člen
Oglasna mesta oziroma oglasni objekti, last občine, se oddajajo v najem na podlagi metode zbiranja ponudb z javnim razpisom.
Zbiranje ponudb na podlagi javnega razpisa se objavi na krajevno običajen način.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena občina lahko odda začasno oglasno mesto oziroma začasni oglasni objekt v najem na podlagi neposredne pogodbe v skladu z odlokom.
6. člen
Vloge za najem oglasnega mesta oziroma oglasnega objekta morajo prosilci poslati na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.
III. KOMISIJA ZA ODDAJANJE OGLASNIH MEST OZIROMA OGLASNIH OBJEKTOV V NAJEM
7. člen
O oddaji oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v najem odloča župan Občine Zreče, po predhodnem mnenju Komisije za oddajanje oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v najem (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan Občine Zreče na podlagi uredbe.
8. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava podatke o oglasnih mestih oziroma oglasnih objektih in izdela posamičen program o oddaji oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v najem,
– pripravi predlog pogodbe,
– obravnava možnost najema oglasnih mest oziroma oglasnih objektov,
– obravnava morebitno odškodninsko odgovornost najemojemalca,
– odloča o prenehanju najemnega razmerja.
IV. NAJEMNO RAZMERJE
a) Sklenitev najemne pogodbe
9. člen
Najemna pogodba se sklepa v skladu z odlokom.
b) Prenehanje najemnega razmerja
10. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe,
– s pretekom časa, navedenega v najemni pogodbi,
– z odstopom od najemne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Če najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne pogodbe, je odpovedni rok 3 mesece.
Brez predhodne odpovedi najemno razmerje preneha:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja oglasno mesto oziroma oglasni objekt v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju najemodajalca,
– če najemnik ne plačuje najemnine,
– če najemnik oddaja oglasno mesto oziroma oglasni objekt v podnajem,
– če najemnik ne uporablja oglasnega mesta oziroma oglasnega objekta v skladu z namenom, za kar je bila sklenjena najemna pogodba,
– če najemnik izgubi dovoljenje za opravljanje dejavnosti v zvezi z oglaševanjem.
11. člen
Najemnik mora oglasno mesto oziroma oglasni objekt izročiti najemodajalcu, svoj oglasni objekt pa odstraniti v roku 30 dni po prenehanju najemne pogodbe.
Ob izročitvi mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemodajalca.
Kolikor najemnik ne izpolni zahteve iz prvega odstavka tega člena, lahko občina na stroške najemnika uredi stanje na oglasnem mestu oziroma oglasnem objektu.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN
12. člen
Minimalna skupna višina najemnine za oglasno mesto z oglasnim objektom, ki spadajo v območje, določeno v 3. členu tega pravilnika, se določi po naslednji tabeli:
– oglasni steber: 31.200 SIT/letno,
– oglasni pano: 15.600 SIT/letno,
– svetlobna vitrina: 62.400 SIT/letno,
– samostojna ali na steno pritrjena vitrina in tabla: 15.600 SIT/letno,
– oglasni pano z vrtljivo površino: 62.400 SIT/letno,
– nosilec in drog čez cestnega transparenta: 45.500 SIT/letno,
– oglasni pano na drogu javne razsvetljave: 45.500 SIT/letno,
– prenosljiv ulični pano: 15.600 SIT/letno,
– krajevni objekt za oglaševanje: 15.600 SIT/letno,
– drug podoben premični objekt: 15.600 SIT/letno.
V primeru, da se oglasno mesto z oglasnim objektom odda za krajše obdobje kot eno leto, se višina najemnine zaračuna v 5-kratni vrednosti.
V najemnino ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.
13. člen
Za najem samega zemljišča za namen oglaševanja se minimalna višina najemnine določi na osnovi površine oglasnega objekta. V površino se šteje površina pod objektom, povečana za 1 m na vse strani. Osnova vrednosti m2 se določi v deležu 30% zneska, določenega v 12. členu tega pravilnika.
14. člen
Skupna najemnina se določi letno. Plača se v dveh obrokih na osnovi izstavljenega računa. V primeru sklenitve najemne pogodbe za obdobje do 6 mesecev se najemnina plača v enkratnem znesku.
15. člen
Navedene vrednosti veljajo z dnem, ko stopi ta pravilnik v veljavo, in se revalorizirajo na dan sklenitve pogodbe z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe ostanejo v veljavi do izteka pogodbenega roka.
17. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42600-0002/2006-2
Zreče, dne 10. julija 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti