Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 478-28/2006 Ob-22201/06 , Stran 6416
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet prodaje: nepremičnine parc. št. 330/2, poslovna stavba v izmeri 205 m2 in parc. št. 329, dvorišče v izmeri 982 m2 in zelenica v izmeri 954 m2, obe k. o. Novo mesto. Opis dejanskega stanja v naravi: poslovna stavba v izmeri 205 m2, v katerem so poslovni prostori leži na naslovu Foersterjeva ulica 2, Novo mesto. Obsega pritličje in prvo nadstropje. V obeh etažah so prostori, v katerih obratuje otroški vrtec. Zunanja ureditev obsega utrjeno dvorišče, dostop in otroško dvorišče. Komunalna oprema obsega kolektivno komunalno opremo (asfaltna cesta, javna razsvetljava, odvodnjavanje in hidrantno omrežje) in individualno komunalno opremo (elektrika, plin, voda, kanalizacija in telekomunikacije). Namembnost nepremičnine in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijskih informacij šifra 3501-1100/2006-1905 z dne 9. 6. 2006 (za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih) in 3501-877/2006-1902 z dne 23. 5. 2006 (za promet z nepremičninami), ki sta na vpogled pri občinskemu organu. 3. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: Izklicna cena za predmetno nepremičnino znaša na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 20. 6. 2006 82.864.637,81 SIT oziroma 345.788,01 EUR. V izklicni ceni ni zajet davek na dodano vrednost. Najnižji znesek zvišanja je 50.000 SIT. 4. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Prehod lastništva: dejansko posest nepremičnine, ki je predmet pogodbe, nastopi kupec z dnem veljavnosti pogodbe in plačilom vseh denarnih obveznosti, določenih s prodajno pogodbo. 6. Varščina: Dražitelji morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: – način plačila: virmansko; – številka računa: 01285-0100015234 (podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP); – namen nakazila: kavcija; – sklic na št.: 3112. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po sklenjeni pogodbi z izbranim dražiteljem. 7. Drugi pogoji: – nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno; – uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek na dodano vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija zadržana; – če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razvezano, prodajalka pa obdrži kavcijo; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – župan Mestne občine Novo mesto ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem MONM s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri tem pa se vrne vplačana kavcija. 8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Mestno občino Novo mesto, Oddelkom za razvoj, kontaktna oseba je Aleš Kuretič, tel. 07/3939-309. 9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 11. 9. 2006 ob 13. uri v vijolični dvorani upravne stavbe Mestne občine Novo mesto v drugem nadstropju na Novem trgu 6 v Novem mestu. 10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini. 11. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer: – da na nepremičninah, ki sta predmet te javne dražbe, parc. št. 330/2, poslovna stavba v izmeri 205 m2 in parc. št. 329, dvorišče v izmeri 982 m2 in zelenica v izmeri 954 m2, obe k. o. Novo mesto, deluje vrtec Videk, katerega bo za potrebe otroškega varstva uporabljala Mestna občina Novo mesto brezplačno, in sicer do zagotovitve dodatnih prostorov v vrtcu Ostržek; – da bo dovolil prekope nepremičnin zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega infrastrukturnega omrežja; – da bo nosil vse stroške odprave poškodb, v kolikor jih povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju na zahtevo pristojnih upravljavcev posameznih komunalnih objektov in naprav; – da bo plačal pripadajoči davek na dodano vrednost za nepremičnine; – da bo plačal stroške izdelave cenitve; – da bo plačal stroške notarja za overitev te pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiškoknjižnega dovolila.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti