Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 465-02-23/2005 Ob-22204/06 , Stran 6418
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet prodaje je nepremičnina: – v k.o. Novo mesto, ZKV:968, parc. št. 60, stan. stavba, v izmeri 62 m2, gosp. poslopje, v izmeri 180 m2, dvorišče, v izmeri 510 m2; izklicna cena: 8,554.895 SIT oziroma 35.698,94 EUR; Zemljišče je predvideno za gradnjo v skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti. Namembnost zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, št. 350-06-2485/2005-1905, z dne 14. 9. 2005. 3. Komunalni prispevek bo kupec plačal pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta. 4. Izklicna cena za predmetno nepremičnino je določena na podlagi poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za namen prodaje. V izklicni ceni ni zajet pripadajoči davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan poravnati kupnino v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Varščina: Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v višini 10% izklicne cene nepremičnine (obvezno navesti št. parcele), ki jo bodo dražili na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP, številka računa: 01285-0100015234; sklic na št.: 3112, namen nakazila: kavcija. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izvedeni dražbi. 7. Drugi pogoji: – nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno; – uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in sporazum o preselitvi in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek na promet nepremičnin, stroške izdelave cenitvenega elaborata za nepremičnino, stroške notarja za overitev pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana; – če kupec ne poravna kupnine na način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi se šteje prodajna pogodba za razvezano, prodajalec pa obdrži kavcijo; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – župan Mestne občine Novo mesto ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita. 8. Dodatne informacije v zvezi z nepremičnino (lokacijska informacija za gradnjo objekta oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih) dobijo interesenti na Oddelku za razvoj Mestne občine Novo mesto, v tretjem nadstropju občinske stavbe Novi trg 6, v Novem mestu, ali na tel. 07/39-39-293. Ogled lokacij je mogoč po predhodnem dogovoru. 9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 11. 9. 2006, ob 12. uri, v vijolični dvorani upravne stavbe Mestne občine Novo mesto, v drugem nadstropju na Novem trgu 6, v Novem mestu. 10. Pogoji, ki jih mora dražitelj (kupec) za udeležbo na javni dražbi izpolnjevati so: – da je imetnik kmetije, ki leži znotraj Urbanistične zasnove Novega mesta in hkrati na območju, ki je v Urbanistični zasnovi Novega mesta predvideno za širitev poselitve ter razvoj mesta, – ima status kmeta, ki ga izkaže z odločbo Upravne enote Novo mesto, – da je njegova kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, – in podpisati sporazum o preselitvi iz obstoječe lokacije v lasti dražitelja na lokacijo, ki je predmet te dražbe (zemljišče parc. št. 60, k.o. Novo mesto). Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Poleg navedenega morajo vsi dražitelji pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti: – potrdilo o vplačani varščini, – mnenje Oddelka za prostor Mestne občine Novo mesto o tem ali kmetija v lasti dražitelja leži znotraj Urbanistične zasnove Novega mesta in hkrati na območju, ki je v Urbanistični zasnovi Novega mesta predvideno za širitev poselitve ter razvoj mesta, – odločbo Upravne enote Novo mesto o statusu kmeta in – dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (fotokopijo dokumenta), – dokazilo o lastništvu kmetije oziroma nepremičnin v sklopu obstoječe kmetije (izpisek iz zemljiške knjige).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti