Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3637. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil, stran 8939.

Na podlagi 203. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o registrskih tablicah motornih
in priklopnih vozil
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik natančneje določa vrste, obliko, material, barvo, mere, označevanje in vsebino registrskih tablic motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozil), registriranih v Republiki Sloveniji, registracijska območja in njihove oznake.
(2) Pri opredelitvi kategorij vozil se upošteva razvrstitev vozil, kot jo določa predpis o ugotavljanju skladnosti vozil.
2. člen
(registrske tablice)
(1) Vsa vozila, udeležena v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, morajo biti označena z dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, štirikoles, lahkih štirikoles, trikoles, koles z motorjem, priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki so označeni z eno registrsko tablico.
(2) Na levi strani registrske tablice je modro polje z »evropskim logom«, ki je oblikovan v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L, št. 299 z dne 10. 11. 1998, str. 1). Evropski logo je zlato rumene barve, pod njim je mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije v beli barvi. Registracijsko območje je označeno s črnimi črkami, registrska označba vozila pa s črnimi črkami in številkami. Za oznako registracijskega območja je grb občine. Za zaporedjem črk ali številk je pomišljaj. Registrska tablica je obrobljena z zeleno obrobno črto, razen registrske tablice za vozila policije, ki je obrobljena z modro obrobno črto.
(3) Predpisani »evropski logo« je vsebinski del vseh registrskih tablic, razen registrskih tablic vozil za izvoz in preizkusnih tablic.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena grba občine ne vsebujejo registrske tablice za vozila za izvoz, vozila policije, vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev in preizkusne tablice.
3. člen
(registracijska območja)
(1) V Republiki Sloveniji so naslednja registracijska območja:
1. Celje: za območje upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
2. Koper: za območje upravnih enot Izola, Koper, Piran, Sežana in Ilirska Bistrica;
3. Kranj: za območje upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
4. Krško: za območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica;
5. Ljubljana: za območje upravnih enot Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi in Cerknica;
6. Maribor: za območje upravnih enot Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
7. Murska Sobota: za območje upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
8. Nova Gorica: za območje upravnih enot Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
9. Novo mesto: za območje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
10. Postojna: za območje upravne enote Postojna;
11. Slovenj Gradec: za območje upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
(2) Oznake registracijskih območij, ki se uporabljajo na registrskih in preizkusnih tablicah, so navedene v seznamu oznak registracijskih območij, ki je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika (preglednica št. 1).
4. člen
(registrska označba)
(1) Registrska označba na registrski tablici dimenzije 180 x 180 mm je sestavljena iz kombinacije štirih črk in številk, na registrski tablici dimenzije 150 x 110 mm pa je sestavljena iz kombinacije štirih ali petih črk in številk. Na registrskih tablicah ostalih dimenzij je registrska označba sestavljena iz kombinacije petih črk in številk.
(2) Pri kombinacijah črk in številk je v neposredni povezavi prepovedana uporaba črke »I« in številke »1«, črke »B« in številke »8« ter črke »G« in številke »6«. Črka »O« se zapiše kot številka »0«. Registrska označba je sestavljena iz črk slovenske abecede, razen črk Č, Š, Ž.
(3) Registrska označba iz petih znakov sme vsebovati naslednje kombinacije:
– številka, številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka, številka,
– številka, številka, črka, črka, črka.
(4) Registrska označba iz štirih znakov sme vsebovati naslednje kombinacije:
– številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka.
5. člen
(registrske tablice z izbranim delom označbe)
(1) Izbrani del označbe sme vsebovati najmanj tri in največ šest črk ali kombinacije črk in številk, od tega najmanj eno črko. Izbrani del označbe lahko vsebuje največ en pomišljaj na kateremkoli delu.
(2) Izbrani del označbe, ki vsebuje pet znakov, ne sme vsebovati naslednjih kombinacij:
– črka, številka, številka, številka, številka,
– številka, številka, številka, številka, črka,
– črka, številka, številka, številka, črka,
– številka, številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka, številka,
– številka, številka, črka, črka, črka.
(3) Izbrani del označbe, ki vsebuje štiri znake, ne sme vsebovati naslednjih kombinacij:
– črka, številka, številka, številka,
– črka, številka, številka, črka,
– številka, številka, številka, črka,
– številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka.
(4) Izbrani del označbe ne sme vsebovati kratic državnih organov, določenih tujih predstavništev in mednarodnih organizacij.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena sme izbrani del označbe registrske tablice vsebovati tudi črke X, Y in W.
6. člen
(mere in material registrskih tablic)
(1) Mere registrskih tablic za vsa vozila kategorij M, N, O, L, T, C in R, registrirana v Republiki Sloveniji, in preizkusnih registrskih tablic so določene v preglednicah št. 2 in 3, ki sta kot priloga št. 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Vse registrske tablice, razen preizkusnih samolepilnih registrskih tablic, so izdelane iz aluminijaste pločevine debeline 1,00 mm. Del vsebine registrske tablice je pred vtisom registracijskih označb že natisnjen na retroodsevni foliji, ki v večplastni strukturi poleg »evropskega loga«, grba občine in obrobne črte vsebuje tudi zaščitna elementa, in sicer varnostno oznako »RS« in virtualno varnostno oznako, ki sta vidna le pod določenim kotom. Virtualne varnostne oznake pa ne vsebujejo registrske tablice vozila za izvoz in samolepilne preizkusne tablice.
(3) Natančnejša specifikacija materiala, iz katerega je izdelana registrska tablica, njene mehanske in kemične lastnosti ter barva in zaščitni elementi registrske tablice se določijo s specifikacijami Ministrstva za notranje zadeve, ki jih ministrstvo izroči izbranemu proizvajalcu registrskih tablic.
7. člen
(označevanje in pritrditev registrskih tablic)
(1) Vse registrske tablice, razen samolepilnih preizkusnih tablic, označi proizvajalec tako, da na prednji strani registrske tablice odtisne serijsko številko posamezne registrske tablice, ki je sestavljena iz znaka »SLO« in kombinacije desetih številk.
(2) Registrske tablice in preizkusne tablice, razen tablic za vozila kategorij L, O, T, C in R, so pritrjene na prednji in zadnji strani vozila. Tablice, ki so pritrjene na vozilo, ne smejo biti upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene morajo biti na način in na mestu, ki ga je za ta namen predvidel proizvajalec vozila, tako, da so nezakrite, dobro vidne, lahko berljive in ne smejo biti dodatno prevlečene ali prekrite s kakršnokoli snovjo. Tablice morajo biti čvrsto pritrjene na vozilo, da ne morejo odpasti z njega.
(3) Splošno stanje registrskih tablic se vsakokrat preveri v postopku identifikacije vozila na rednem tehničnem pregledu.
8. člen
(vrste, vsebina in oblika registrskih tablic)
(1) Vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, so označena z registrskimi tablicami za:
1. registrirano vozilo;
2. vozila za izvoz;
3. vozila policije;
4. vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev;
5. preizkušnjo.
(2) Nabor znakov za kombinacijo črk in številk je oblikovan tako, da omogoča optimalno razporeditev registrske označbe.
(3) Vsebina in oblika registrske tablice za posamezne kategorije vozil sta določeni na risbah od št. 1 do 19, ki so kot priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika. Za vozila, pri katerih na zadnji strani ni dovolj prostora za pritrditev registrske tablice 520 x 120 mm, se izda registrska tablica dimenzij 340 x 220 mm, ki je določena na risbah št. 2, 6, 10 in 17. Pritrjena je lahko le na zadnji strani vozila.
9. člen
(registrska tablica vozila za izvoz)
(1) Registrska tablica za začasno registrirana vozila, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, in vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma dodelavi odpeljana iz Republike Slovenije, je rumene barve, na njej pa je s predpisanimi črnimi znaki označena registrska označba vozila.
(2) Na registrski tablici vozila za izvoz sta za registrsko oznako na črni nalepki z rumenimi številkami označena mesec in leto, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja tako registriranega vozila (risbe št. 5, 6, 7 in 8).
10. člen
(registrska tablica za vozila policije)
(1) Registrska tablica za vozila policije je bele barve, na njej pa je predpisani »evropski logo« in z modro barvo vpisana črka »P« ter registrska označba vozila, ki je sestavljena iz kombinacije številk ali črk in številk. Za drugim znakom registrske označbe je pomišljaj, za črko »P« pa je simbol uniformirane policije Republike Slovenije.
(2) Vsebina in oblika registrskih tablic za vozila iz prejšnjega odstavka sta prikazani na risbah št. 9, 10, 11 in 12.
(3) Motorna in priklopna vozila policije, ki se označijo z registrskimi tablicami v skladu s tem členom pravilnika, določi generalni direktor policije.
11. člen
(preizkusna registrska tablica)
(1) Kovinska in samolepilna preizkusna tablica za vozila je bele barve, na njej pa je za oznako registracijskega območja napis »PR« (preizkušnja) črne barve na rdečem polju in registrska označba vozila. Črke in številke, iz katerih je sestavljena registrska označba, so črne barve.
(2) Vsebina in oblika preizkusne tablice za vozila sta določeni na risbah št. 13, 14 in 15.
12. člen
(registrska tablica za vozila določenih tujih predstavništev)
(1) Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih, vsebuje:
– »evropski logo« z mednarodno oznako Republike Slovenije,
– na drugem mestu je oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih,
– na tretjem mestu je številčna oznaka države, iz katere je predstavništvo, akreditirano v Republiki Sloveniji,
– na četrtem mestu je registrska številka vozila.
(2) Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih, ki so zelene barve, so naslednje:
»CMD« – za največ dve vozili v lasti diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, ki ju uporablja vodja diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije;
»CD« – za ostala vozila v lasti diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima diplomatski status;
»CC« – za vozila v lasti konzularnega predstavništva ali konzularnega funkcionarja;
»M« – za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni kot administrativno tehnično osebje v diplomatskem ali konzularnem predstavništvu in predstavništvu mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji.
(3) Oblika in vsebina registrskih tablic iz prvega odstavka tega člena sta določeni na risbah št. 16, 17, 18 in 19. Osnovna barva registrskih tablic je bela, črkovna oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih je zelena, številčna oznaka države, iz katere je predstavništvo, in registrska oznaka vozila pa sta črni.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(izdaja registrske tablice v primeru pogrešitve, uničenja ali obrabe)
Na zahtevo lastnika vozila se zaradi pogrešitve, uničenja oziroma obrabe registrskih tablic, izdanih na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02 in 67/02), izdajo registrske tablice z enako registrsko oznako v skladu z 2. členom tega pravilnika. V primeru pogrešitve, uničenja oziroma obrabe ene registrske tablice, se z enako vsebino in obliko izdajo preostale registrske tablice, ki so izdane za isto vozilo.
14. člen
(izbrani del označbe registrske tablice)
Ne glede na določbo 5. člena tega pravilnika izbrani del označbe registrske tablice ne sme vsebovati oznak in označb registrskih tablic, izdanih na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02 in 67/02).
15. člen
(uveljavitev)
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po sklenitvi pogodbe o izdelavi in dobavi registrskih tablic za motorna in priklopna vozila.
(2) Do začetka uporabe tega pravilnika se uporabljajo določbe Pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 29/04) in Pravilnika o delnem prenehanju uporabe pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 6/06).
Št. 007-130/2006
Ljubljana, dne 26. julija 2006
EVA 2006-1711-0021
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti