Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22236/06 , Stran 6406
I. Predmet razpisa Namen tega razpisa je spodbujanje znanstvenega sodelovanja najboljših slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih skupin s tujimi raziskovalci in raziskovalnimi skupinami na področju naravoslovja in tehnike ter spodbujanje mobilnosti raziskovalcev, ki so doktorski študenti. Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih »mladih raziskovalcev« in asistentov na fakultetah za štirimesečno nepretrgano raziskovalno delo v tujini. Raziskovalno delo lahko traja dlje, a bo štipendija priznana za 4 mesece. Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad futura sofinancirala stroške v višini 250.000 SIT na mesec. Štipendista bosta pri raziskovalnem delu vodila slovenski in tuj mentor. Razpis bo odprt z objavo v Uradnem listu RS do 22. 12. 2006 oziroma do porabe sredstev. II. Navodila Prijavitelj je lahko institucija, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost, ali visokošolski zavod, kjer je asistent zaposlen. Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena. Dokumente, ki se zahtevajo ali se z njimi uveljavlja dodatne točke, prosimo, priložite v enakem vrstnem redu, kot so našteti spodaj v točki V. Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati na čas pred iztekom roka za prijavo. Če ni pri posameznem dokazilu navedeno drugače, dokazovanje ni mogoče z drugo listino. Listin ni potrebno prilagati v originalu, ampak so lahko fotokopije ali poslani po faksu (velja tudi za izjave mentorjev). Če se bo pojavil dvom, bo štipenditor zahteval vpogled v original. Na vseh izpisih iz internetnih strani, naj bo naveden naslov. III. Pogoji za kandidata 1. da je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, 2. je vpisan/sprejet na javno veljavni (akreditirani) doktorski študijski program na javno veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji, 3. njegov doktorski študij je s področja naravoslovja ali tehnike, 4. raziskovanje v tujini se mora pričeti po datumu oddaje vloge in pred 1. 9. 2007, 5. ima status »mladega raziskovalca« ali je asistent na visokošolskem zavodu, 6. ima na tuji instituciji že izbranega somentorja. IV. Merila za razvrščanje vlog Prednost imajo kandidati, katerih vloge prispejo do štipenditorja prej (upošteva se samo datum prejema vloge, neupoštevaje morebitne dopolnitve). Če bo isti dan na organ prispelo več vlog, bodo točkovane po naslednjih merilih: 1. objava znanstvenega dosežka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji (3 točke), 2. referati in posterji na konferencah in seminarjih (1 točka), 3. kandidat je (so)izumitelj izuma, za katerega je že podeljen patent ali je pa je patent prijavljen v državi, kjer se opravlja popoln preizkus patentne prijave (vsak 6 točk), 4. mednarodne nagrade ali priznanja za znanstveno raziskovanje v času podiplomskega študija (2 točki), 5. kandidat ima status mladega raziskovalca v gospodarstvu (20 točk), 6. znanstvena in strokovna uspešnost mentorja po metodologiji ARRS (1/100 upoštevanega števila točk po tej metodologiji). V. Prijava in zahtevani dokumenti Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter: – fotokopijo veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice kandidata za štipendijo (obe strani), – fotokopijo dokazila o vpisu oziroma sprejemu na doktorski študij z navedbo študijskega programa in trajanja študija (obvezno mora biti razvidno, da gre za doktorski študij), – fotokopijo pogodbe o financiranju mladega raziskovalca ali fotokopijo pogodbe o zaposlitvi za kandidate asistente, – izjavo slovenskega in tujega mentorja, da bosta kandidata vodila pri tem programu. Za dodatne točke in s tem prednost pri izboru, če dospe več vlog na štipenditorja na isti dan, se prijavi lahko priloži: – fotokopija mednarodnega priznanja ali nagrade, iz katere naj bo razvidno vsaj (1.) ime kandidata, (2.) da je bila udeležba mednarodna, (3.) datum izdaje in (4.) za kaj je bila podeljena; mogoče je tudi dokazovanje z drugimi ustreznimi listinami, – za objave, referate, konference in seminarje ter izume se vlogi priložijo izpisi iz Cobissa, – izpis iz internetne strani (http://sicris.izum.si/) »vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS« za slovenskega mentorja, pri čemer morate pri izpisu označiti od leta 2001 do leta 2006, brez povzetkov, s točkovanjem in brez izpisa bibliografskih enot, veda pa mora biti enaka, kot je na vaši prijavnici. Izpis ne sme biti starejši kot 1 mesec od roka za oddajo vloge. VI. Obravnavanje vlog: o izbiri kandidatov direktorica Ad future izda odločbo prijavitelju. Po poteku pritožbenega roka, bodo izbrani prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju za posameznega prejemnika finančnih sredstev. VII. Rok in način oddaje prijav: prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 27. razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči z objavo razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 22. 12. 2006. VIII. Dostopnost razpisne dokumentacije: prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure. Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti