Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22234/06 , Stran 6404
za upravičence, ki so prejeli nepovratna sredstva na podlagi: – javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17/2006 z dne 17. 2. 2006, s spr. in dop. v Ur. l. RS, št. 23/06 z dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, Turistična infrastruktura III, katerega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: javni razpis za turizem MG). I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Regionalnega sklada za projekte spodbujanja razvoja turističnih destinacij – namen B, posamezne ključne investicije na področju turistične infrastrukture, ki bodo pomembno vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v: – nastanitvene zmogljivosti 3* ali več, – bazeni in bazenski kompleksi kot del dodatne ponudbe v okviru že obstoječih hotelskih naselij prijavitelja. 2. Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje investicij je 780.000.000 SIT ugodnih posojil iz Poslovnega in finančnega načrta za leto 2006. V skladu z upoštevanjem regionalnega kriterija je praviloma najmanj 60% razpoložljivih sredstev namenjeno prijaviteljem iz regij A in B, preostanek pa prijaviteljem iz regij C in D, glede na prispele prijave. II. Nameni dodeljevanja sredstev 1. Nameni dodeljevanja: namen dodeljevanja je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture. 2. Upravičenci: upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki imajo dejavnost registrirano po veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah in ustrezajo pogojem za mala in srednja podjetja ter so prejeli nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006 ter 23/06 z dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij III, katerega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo. 3. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture: – stroški gradnje, – stroški nakupa novih naprav in opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva regionalna shema državnih pomoči št. 0004-5715334-2001/4. Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo del ali storitev po prijavi na razpis Ministrstva za gospodarstvo. 4. Splošni pogoji dodeljevanja: javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko sofinancira le investicije, ki imajo značaj državne pomoči in torej predstavljajo sofinanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa. A. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 1. Upravičenec mora predložiti zahtevo za sredstva na obrazcu Regionalnega sklada vrste BT2. Obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Regionalni sklad od upravičenca in so navedene v poglavju II., točki 5. – Vsebina vloge tega razpisa in ki so navedene na posameznem obrazcu za prijavo. 2. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevanim prilogam priložiti še investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00). 3. Upravičenec mora opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji. 4. Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji. 5. Upravičenec na dan 31. 12. 2005 ne sme biti v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02). 6. Upravičenec ni smel od leta 2000 pridobiti in oziroma ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 7. Upravičenec mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada. 8. Upravičenci lahko za posamezen projekt prejmejo največ 50% (Osrednjeslovenska regija) oziroma 55% (ostale regije) državnih pomoči v skladu z regionalno karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije. 9. Upravičenec mora imeti za investicijo zagotovljenih vsaj 25% v obliki lastnih sredstev v upravičeni konstrukciji projekta. 10. Višina sofinanciranja s posojilnimi sredstvi za posamezno investicijo v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture lahko dosega največ 50% upravičenih stroškov, pri čemer znesek državne pomoči iz vira posojila in nepovratnih sredstev, skupno ne sme preseči najvišjih omejitev po pravilih državnih pomoči. Informacijo o znesku državne pomoči v posojilu lahko upravičenec pred prijavo na javni razpis pridobi pri Regionalnem skladu. 11. Upravičenec sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca. 12. Upravičenec mora investicijo zaključiti v skladu s podano prijavo na javni razpis, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2008. 13. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se investicija še ni pričela izvajati (izvajanje investicije se lahko prične šele po oddaji vloge na javni razpis turizma MG). 14. Regionalni sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu. B. Projekti oziroma investicije morajo izpolnjevati naslednja pogoja za kandidiranje: 1. Skladnost investicije s predmetom in namenom razpisa in pripravljenost vloge v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 2. Predložen sklep Ministrstva za gospodarstvo o izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev, izdan na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006 ter 23/06 z dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij III. 5. Vsebina vloge 1. Izpolnjen in žigosan prijavni obrazec vrste BT2 z vsemi prilogami, 2. Izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo o priglasitvi, ki ne sme biti starejše od 30 dni, z vsemi registrskimi listi, 3. Vsa predpisana dokazila in druge dokumente, ki se nanašajo na izvedbo investicije, in sicer: – Investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00), iz katerega je razvidno, da je finančna konstrukcija naložbe trdna (da ima predlagatelj zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev, ter zagotovljena sredstva za izvedbo investicije v višini 100% in da so, upoštevaje tudi zaprošena sredstva na podlagi tega javnega razpisa, v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije). Investicijski načrt ne sme biti starejši kot leto dni od prijave na razpis Ministrstva za gospodarstvo. – Vsa predpisana pravnomočna dovoljenja, potrebna za izvedbo investicije in izjavo odgovorne osebe, da ima za začetek investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja – pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje za začetek izvedbe investicije. Gradbeno dovoljenje mora glasiti na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za nastanitveni obrat oziroma bazen ali za bazenski kompleks. 4. Ostale obvezne priloge: – zemljiškoknjižni izpisek in posestni list, ki nista starejša od 1 meseca za nepremičnino, ki jo bo upravičenec morebiti ponudil za zavarovanje posojila oziroma druga ustrezna dokumentacija glede na predvideni način zavarovanja, – sklep pristojnega organa upravljanja družbe, v kolikor ta organ obstaja, o potrditvi predloženega investicijskega programa ter investicije (v kolikor prijavitelj tak organ ima), – študija presoje vplivov na okolje (v kolikor je bila v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj potrebna), – izjava predlagatelja o vključenosti projekta v Naturo 2000, – izjava predlagatelja o ohranitvi investicije v regiji v obdobju 5 let po zaključku investicije za isti namen, – izjava predlagatelja da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, – izjava predlagatelja, da ima za izvedbo investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja, – revidirano letno poročilo za leto 2005 – v skladu z ZGD (kolikor prijavitelj še nima revidiranega letnega poročila za leto 2005, predloži revidirano letno poročilo za leto 2004 in nerevidirano letno poročilo za leto 2005). V primeru, da prijavitelj po zakonu ni zavezan za revizijo, predloži nerevidirana letna poročila. Vsebina letnega poročila je definirana v ZGD, – izjava matične banke, da ima prijavitelj ustrezno boniteto, – izjava predlagatelja, da se investicija pred prijavo na razpis turizma MG še ni pričela izvajati, – sklep Ministrstva za gospodarstvo o izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev, izdanega na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17/2006 z dne 17. 2. 2006 ter 23/2006 z dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij III, – dokazilo o datumu oddaje prijave na razpis MG, – disketa /CD z izpolnjenimi tabelami v Excel obliki, – fotografije lokacije predvidenega projekta. III. Finančni pogoji A. Posojilni pogoji 1. Posojilni pogoji: – doba vračila posojila do 20 let (z vključenim moratorijem), – do petletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove, – obrestna mera EURIBOR (trimesečni) + 0,5% in – obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo. 2. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR. 3. Doba vračanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. B. Sklepanje pogodbe 1. Pogodba o financiranju projekta s posojilnimi sredstvi Regionalnega sklada bo sklenjena pri Banki Koper d.d.: – po izvedbi zavarovanja posojila. 2. Rok sklenitve pogodbe je praviloma do 2 meseca od vročitve sklepa o odobritvi posojilnih sredstev za projekt upravičencu. 3. Odstop od nepovratnih sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa za turizem MG, avtomatično pomeni odstop od posojilnih sredstev Regionalnega sklada. 4. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi in ga določi upravičenec v prijavi v skladu s predvidenimi aktivnostmi. Investicija mora biti zaključena najkasneje 6 mesecev po predvidenem zaključku, vendar najkasneje 31. 12. 2008. 5. Če upravičenec, ki so mu bila posojilna sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za financiranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za financiranje investicijskega projekta in odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh pogojev, se na podlagi 19. člena Splošnih pogojev zavrže. 6. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več naslednjimi zavarovalnimi instrumenti: – Bančna vloga, za katero obstaja s pogodbo določena obveznost, da se uporabi za poplačilo terjatve; – vrednostni papirji Republike Slovenije, Banke Slovenije ter vlad in centralnih bank držav EEA in nekaterih z njimi primerljivih držav OECD; – nepreklicne garancije na prvi poziv bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih tujih bank; – prvovrstni dolžniški vrednostni papirji bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih; pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji; – nepreklicna jamstva Slovenske izvozne družbe, družbe za zavarovanje in financiranje izvoza; – zastava nepremičnin; – jamstva Republike Slovenije. Dokaz o vrednosti zavarovanj mora na svoje stroške predložiti upravičenec. Izdela pa ga lahko sodno zapriseženi cenilec s seznamom pri Regionalnem skladu. K ustreznosti zavarovanja mora dati soglasje Regionalni sklad. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka. 7. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi posojilnih sredstev z banko. Regionalni sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila. C. Črpanje posojila 1. Obdobje sofinanciranja je 2004 – 2006. Regionalni sklad bo posojilna sredstva nakazoval glede na upravičene stroške. 2. Črpanje posojila Regionalnega sklada je na podlagi računov ali pogodb za dela, ki bodo nastala na osnovi prvega naročila za izvedbo del ali storitev po prijavi na javni razpis za turizem MG in so priznana kot upravičeni stroški. Posojilna sredstva se lahko na podlagi pisnega naloga upravičenca nakažejo izvajalcem oziroma dobaviteljem ali se izplačajo na račun upravičenca kot refundacija že plačanih računov. 3. Za nakazilo sredstev se upoštevajo računi brez DDV. VI. Merila za izbiro Upravičenci do posojilnih sredstev bodo investitorji, ki bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR III (Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006 ter 23/06 z dne 3. 3. 2006). Prednost pri odobritvi posojilnih sredstev bodo imeli projekti, ki bodo na podlagi ocene strokovne komisije Ministrstva za gospodarstvo prejeli višje število točk. Regionalni sklad si pridržuje pravico preverbe navedenih podatkov v posamezni prijavi s strani neodvisnega zunanjega recenzenta. VII. Rok in način prijave 1. Način prijave: popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica (priporočeno po pošti ali osebno) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga – projekt turističnih destinacij« na prednji strani ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 2. Datumi odpiranja vlog: razpis je odprt do vključno 4. 9. 2006. Prijave lahko vlagatelji oddajo osebno ali priporočeno po pošti do vključno 4. 9. 2006. 3. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za oddajo prijav. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj. 4. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo (navodila in obrazci) je možno dvigniti na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Regionalnega sklada: http://www.rdf-sklad.si ali pa jo je možno naročiti pri kontaktni osebi javnega razpisa. 5. Dodatne informacije: kontaktna oseba Regionalnega sklada: Irena Marn, tel. 01/836-19-53, faks 01/836-1-956, e-mail: irena.marn@rdf-sklad.si VIII. Obravnava vlog 1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni. 2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. 5. Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev se zavrnejo. 6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala uprava regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava so uradna tajnost. 7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom v roku 30 dni po izteku roka za oddajo vlog. 8. Postopek izbire Regionalnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za regionalni razvoj. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava javnega sklada izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe. 9. Regionalni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih (Ur. l. RS, št. 56/03, 135/03).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti