Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3657. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi, stran 8992.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 28. julija 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta
Šempeter ob Strugi
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi (v nadaljevanju: LN),
– predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo LN,
– obveznosti financiranja priprave LN;
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Ureditveno območje LN leži v jugovzhodnem delu naselja Šempeter, severno od vodotoka Struge in industrijskega območja AERO. Površina območja je nepozidana, izjema je le obstoječa pozidava na vzhodnem delu ob Tovarniški ulici.
Ureditveno območje LN predstavlja del večjega območja, za katerega veljavni prostorski akti občine Žalec opredeljujejo obveznost urejanja z lokacijskim načrtom. Ker se na poziv občine Žalec (dopis z dne 28. 12. 2005), da pristopijo k izdelavi LN vsi lastniki nepremičnin iz celotnega večjega ureditvenega območja LN, ni javil noben lastnik in ker lahko manjše obravnavano območje LN tvori prostorsko zaključeno celoto, se bo skladno s pobudo fizične osebe (pobuda z dne 12. 12. 2005) LN pripravil le za vzhodni krak omenjenega območja.
Obravnavano območje LN je v naravi travnik, s treh strani obdano z javnimi potmi in ni komunalno in energetsko opremljeno.
 
Razlogi za pripravo LN:
– nujnost izdelave izvedbenega prostorskega načrta (zapolnitev vrzeli na nivoju izvedbene prostorske dokumentacije, pravna podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov in naprav),
– načrtna pozidava poselitvenega območja, ki skoraj na vseh straneh meji na pozidana območja naselja,
– povečanje ponudbe zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo, ki jo trenutno v naselju Šempeter primanjkuje,
– postopno znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
 
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje LN kot obstoječe stavbno zemljišče (poselitveno območje po ZUreP-1) v okviru ureditvenega območja naselja Šempeter v Savinjski dolini.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) določa za obravnavano območje obveznost izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
III. Predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave LN je vzhodni del večjega nepozidanega območja v jugovzhodnem delu naselja Šempeter, ki leži severno od vodotoka Struge in industrijskega območja AERO.
 
Programska izhodišča LN:
Na ureditvenem območju so predvidene prostorske ureditve za potrebe individualne stanovanjske gradnje. Najpomembnejša programska izhodišča so:
– celovita, načrtna in kreativna ureditev obravnavanega prostora (urbanistična in arhitekturna nadgradnja obstoječih kvalitet v širšem prostoru naselja),
– racionalna izraba zadnjih prostih površin v ureditvenem območju naselja za individualno stanovanjsko gradnjo,
– priključevanje predvidenih objektov na obstoječe in načrtovano cestno omrežje v skladu s pogoji upravljavca,
– zagotovitev parkiranja osebnih vozil v okviru gradbenih parcel posameznih investitorjev (minimalno dve parkirni mesti na gradbeno parcelo in manipulacijski prostor za obračanje vozil),
– izgradnja in dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez skladno s smernicami upravljavcev;
Pri pripravi občinskega LN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
 
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje LN zajema območje, ki ga na severu omejuje obstoječa stanovanjska pozidava, na vzhodu, jugu in zahodu pa obstoječe ceste – javne poti, Tovarniška ulica in Cesta Ob Strugi. Ureditveno območje meri ca 0,92 ha.
 
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 16. maja 2006 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave LN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki AERO Celje, KS Šempeter, Občine Žalec in VOC d.d., Celje.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN:
– prikaže prometna ureditev širšega območja (navezava industrijskega območja AERO preko priključne ceste na krožišče pri priključku na AC Arja vas-Vransko) kot sestavni del strokovnih podlag OLN,
– vzhodna meja OLN naj zaradi navezave na prometno omrežje in celovitosti območja poteka po vzhodni strani Tovarniške ulice, severna meja ureditvenega območja pa po celotni dolžini po severni strani nove napajalne ceste;
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
4. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Celje,
5. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
10. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana
11. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
12. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
13. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
14. Krajevna skupnost Šempeter,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Alojz in Marija Oberžan, Tovarniška cesta 33, Šempeter v Savinjski dolini,
– Naročnik vseh strokovnih podlag in LN: Alojz in Marija Oberžan, Tovarniška cesta 33, Šempeter v Savinjski dolini in eventualno nosilec urejanja prostora (strokovne podlage),
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP),
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: AR PROJEKT d.o.o., Planinska cesta 5, Sevnica
izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca),
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: sedanji lastniki zemljišč in objektov ter potencialni investitorji načrtovanih objektov;
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-124/2006 z dne 22. 5. 2006 izhaja, da v postopku priprave in sprejemanja OLN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Zaradi omejitev ustvarjenih danostih prostora (prostorska utesnjenost območja med prometnicami in obstoječo pozidavo) izdelava več variantnih rešitev ni možna. Izdelovalec LN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave LN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
LN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in LN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Idejno zasnovo prostorske ureditve na območju predvidenega LN (AR PROJEKT d.o.o., Sevnica, št. IZ04/06, februar 2006),
– geodetski načrt v merilu 1: 500 s katastrom nadzemnih in podzemnih vodov (štev. 2006-009GN, datum 17. 2. 2006) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge;
Pred izdelavo predloga LN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora;
VII. Roki za pripravo LN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec pripravi »Obvestilo o nameri izdelave občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi« za MOP konec marca 2006.
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci in najmanj pet dni po prejetju odločbe v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec idejne zasnove po potrebi dopolni gradivo »Idejno zasnovo prostorske ureditve na območju predvidenega LN« (AR PROJEKT d.o.o., Sevnica, št. IZ04/06, februar 2006),
– Po sprejemu in objavi programa priprave v uradnem glasilu in po pridobitvi gradiva iz prve alinee izdelovalec LN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdela izdelovalec LN analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP in investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
 
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdela izdelovalec občinskega LN eno strokovno rešitev in sicer v 14 dneh po potrditvi usmeritev.
– OŽ OVOUP organizira predstavitev ene strokovne rešitve v okviru druge prostorske konference, katere namen je tudi, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
 
Izdelava strokovnih podlag in predloga občinskega lokacijskega načrta:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog občinskega LN v 20 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
 
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora.
– OŽ OVOUP istočasno obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način in sicer najmanj en teden pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu krajevne skupnosti Šempeter za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo Šempeter evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 14 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri izdelovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju LN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb.
 
Izdelava dopolnjenega predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec LN pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog LN OŽ OVOUP v 50 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
 
Sprejem LN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog LN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme LN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Obveznosti financiranja priprave LN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, naročnik LN in investitorji načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo LN.
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0004/2005 2/3
Žalec, dne 28. julija 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti