Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, stran 8937.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00, 115/00, 38/01 in 11/02) se v prvi alinei 4. člena številka »20%« nadomesti s številko »25%«. V drugi alinei istega člena se številka »20%« nadomesti s številko »25%« ter številka »25%« s številko »40%«.
2. člen
Črta se 6. člen.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki izda dovoljenje za izredni prevoz po določbah tega pravilnika.«.
4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo dovoljenja za izredni prevoz mora predlagatelj izrednega prevoza vložiti pisno vlogo, ki mora vsebovati podatke o:
– predlagatelju in prevozniku izrednega prevoza (firma, sedež),
– tovoru (vrsta tovora in tehnični podatki o tovoru, masa in dimenzije tovora),
– vozilu ali vozilih, s katerimi bo izredni prevoz opravljen (podatki iz potrdila o skladnosti vozila),
– času prevoza (predviden začetek in trajanje prevoza),
– načrtovani prevozni poti.
Za izredne prevoze II. in III. kategorije je potrebno vlogi priložiti tudi skico vozila ali vozil, s katerimi bo izredni prevoz opravljen, s prikazom naložitve tovora (tloris, naris in prečni prerez z označbo dimenzij in skupne mase). Kadar izredni prevoz presega osne obremenitve, mora skica vsebovati tudi označitev osnih obremenitev in razmike osi.
Za izredne prevoze III. kategorije, ki so izredni zaradi preseganja dimenzij, in za izredne prevoze II. kategorije, kjer so zaradi preseganja skupne dolžine potrebne zaustavitve prometa ali izredni prevoz v krivinah prehaja na nasprotno smerno vozišče, je potrebno vlogi priložiti tudi predlog prevoznega načrta.
Za izredne prevoze, katerih skupna masa presega nosilnost mostov in drugih objektov na prevozni poti (skupna masa izrednega prevoza presega 60 t ali presega nosilnosti, določene v banki cestnih podatkov), je potrebno vlogi priložiti tudi presojo stabilnosti objektov. Presoja, ki se nanaša na identična vozila in tovor, enako razporeditev tovora ter nespremenjeno prevozno pot in objekte, ne sme biti starejša od enega leta.
V vlogi za izdajo dovoljenja za izredni prevoz iz prvega odstavka 20. člena mora predlagatelj navesti registrsko označbo in državo registracije vozila. Predlagatelj izrednega prevoza lahko odobreno vozilo nadomesti z drugim vozilom, ki ima enake tehnične lastnosti, če vsaj en dan pred izvedbo izrednega prevoza o tem obvesti izdajatelja dovoljenja.
K vlogi za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po 19. členu pravilnika, ki se nanaša na več vozil oziroma skupin vozil se priloži seznam registrskih označb vozil. Za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, je potrebno priložiti tudi listino, iz katere je mogoče ugotoviti ustreznost vozila. Dovoljenje se izda za izvajanje izrednih prevozov, ki presegajo dovoljene mere. Preseganje osnih obremenitev in skupnih mas se odobri največ do tehničnih sposobnosti, ki jih ima najmanj primerno vozilo med predlaganimi.
Vlogi tuje pravne ali fizične osebe za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah v Republiki Sloveniji mora biti priložena izjava, da je za izvedbo izrednega prevoza, za katerega je s tem pravilnikom predpisano spremstvo, določila organizatorja izrednega prevoza iz 23. člena tega pravilnika.
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz se vloži na obrazcu, ki ga v skladu z določbami tega pravilnika določi Direkcija Republike Slovenije za ceste po njegovi predhodni uskladitvi s policijo.«.
5. člen
V napovednem stavku 11. člena se črta besedna zveza »druge alinee«.
6. člen
Črtajo se 12., 13., 14., 15. in 16. člen.
7. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za izredni prevoz I., II. in IV. kategorije ter dovoljenje za izredni prevoz, v katerem so navedene registrske označbe vozil, s katerimi se izvaja izredni prevoz, velja 30 dni od dneva, ki ga je predlagatelj izrednega prevoza določil kot predvideni rok začetka njegovega izvajanja.
Dovoljenje za izredni prevoz III. kategorije velja 15 dni od dneva, ki ga je predlagatelj izrednega prevoza določil kot predvideni rok začetka njegovega izvajanja.
Predlagatelj izrednega prevoza lahko vsak čas do začetka prevoza zaprosi za spremembo že izdanega dovoljenja, če to potrebo narekujejo upravičeni razlogi. Izvedba izrednega prevoza se lahko začne šele, ko je njegovemu predlagatelju vročeno spremenjeno dovoljenje.
Izdajatelj dovoljenja lahko na zahtevo predlagatelja izrednega prevoza, ki mora biti podana pred iztekom veljavnosti dovoljenja, podaljša veljavnost dovoljenja za največ 15 dni. Izvedba izrednega prevoza se lahko začne šele, ko je njegovemu predlagatelju vročena odločba o podaljšanju veljavnosti dovoljenja.
Določbe tega člena ne veljajo za dovoljenje iz prejšnjega člena.«.
8. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 21. člena.
9. člen
Črta se osmi odstavek 23. člena.
10. člen
V 25. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»V primeru, da izredni prevoz zaradi svojih dimenzij presega širino ali prosti profil prometnega pasu na celotni ali delu prevozne poti, razen na avtocesti, če ne presega širine 4 m, da v krivinah prehaja na drug prometni pas ali da je zaradi skupne mase izrednega prevoza treba delno ali popolno zapreti za promet del prevozne poti (prehodi preko cestnih objektov ipd.), morata biti v spremstvu dve vozili. Prvo vozilo vozi pred izrednim prevozom tik ob levem robu svojega prometnega pasu in tako opozarja vozila iz nasprotne smeri na oviro na cesti. Drugo vozilo vozi za izrednim prevozom v liniji njegove notranje strani tako, da na izredni prevoz opozarja vozila za njim.
Pri zavarovanju in izvedbi izrednega prevoza, katerega širina presega 4 m, pri prevozu po javnih cestah, razen po avtocestah, sodeluje policija. Izdajatelj dovoljenja si mora predhodno pridobiti pisno soglasje Ministrstva za notranje zadeve, v katerem sta določena obseg in način policijskega zavarovanja oziroma sodelovanja pri izvedbi izrednega prevoza.«.
11. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedno zvezo »osebna vozila« doda besedilo »ali tovorna vozila do 3,5 t«.
12. člen
Črta se 29. člen.
13. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj izrednega prevoza je dolžan plačati povračilo za izredni prevoz, stroške pregleda izrednega prevoza, če izredni prevoz ni v skladu z dovoljenjem za izredni prevoz, in stroške odprave poškodb na cesti in cestnih objektih, povzročenih z izrednim prevozom, zaradi njihove povrnitve v prvotno stanje.«.
14. člen
Črta se 33. člen.
15. člen
V 34. členu se v drugem odstavku za sedmo alineo pika nadomesti z vejico in se dodajo osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
»– cestni koridor Razdrto–Vrtojba,
– cestni koridor Maribor–Dolga vas,
– cestni koridor Koper–Škofije.«.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-15/2005/64
Ljubljana, dne 30. junija 2006
EVA 2006-2411-0014
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti