Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3627. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica, stran 8922.

Na podlagi sedmega odstavka 28. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini
Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) sprejme lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projekt, d.d., Nova Gorica, pod številko projekta 7477/1, v juliju 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa obseg ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev vodnogospodarskih ureditev in urbanističnega ter krajinskega oblikovanja, zasnovo projektnih rešitev za komunalno in energetsko urejanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, odstopanja in nadzor nad izvajanjem določb te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor ter v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št.: *1/1, *1/3, *1/6, *1/10, *1/11, *2, *4, *5/1, *5/2, *5/3, *5/4, *5/5, *6/1, 6/2, *6/5, 6/5, *6/6, *6/7, *6/8, *6/10, *6/11, *6/12, *6/14, *6/15, 7, *7/1, 15/2, 16, 20/1, *55, *56/1, *57, 64/1, 64/3, *96/1, *96/2, *103, *134, *135, 412/2, 412/3, 428/1, 428/3, 429/1, 431/1, 431/3, 431/4, 431/5, 431/6, 431/7, 431/9, 431/10, 431/11, 433/1, 476, 480, 482/6, 482/8, 482/13, 483/1, 483/2, 483/3, 484, 485, 486, 549/1, 550/1, 550/2, 551/2, 551/3, 578, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 592/1, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 in 609, vse k. o. Gradišče.
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– območje vodnogospodarskega infrastrukturnega objekta s spremljajočimi ureditvami (pilotna stena, odvodnjavanje, sanacija ceste, zasaditev);
– objekte in druge nepremičnine, predvidene za odkup, sanacijo ali rušenje;
– začasne ureditve (delovni plato, začasna gradbiščna cesta).
(3) Trajne ureditve vodnogospodarskega infrastrukturnega objekta s spremljajočimi ureditvami se izvedejo na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. *134, 431/1, 431/3, 431/7 in 480, vse k.o. Gradišče.
(4) Objekti in druge nepremičnine, predvidene za odkup, sanacijo ali rušenje, so na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št.: *1/1, *1/3, *1/10, *2, *4, *5/1, *5/2, *5/3, *5/4, *5/5, *6/1, *6/7, *6/8, *6/10, *6/11, *6/12, *6/14, *6/15, *55, *56/1, *96/1, *96/2, *103, *134, 431/7, 483/1, 483/2, 483/3 in 485, vse k. o. Gradišče.
(5) Začasne ureditve:
– začasna gradbiščna cesta – začetni krak A – se izvede na parc. št. *1/1, *1/6, *1/10, *1/11, 431/3, 431/10, 431/11, 483/1, 483/2 in 483/3, vse k. o. Gradišče;
– začasna gradbiščna cesta – krak B – se izvede na parc. št. *96/2, *103, 431/7, 431/10 in 482/8, vse k. o. Gradišče;
– začasna gradbiščna cesta – končni krak A – se izvede na parc. št. 6/2, 6/5, 7, 15/2, 16, 20/1, 64/1, 64/3, *135, 412/2, 412/3, 428/1, 428/3, 429/1, 431/10, 550/1 in 550/2, vse k. o. Gradišče;
– delovni plato se izvede na parc. št. *134, 431/1, 431/3, 431/7 in 480, vse k. o. Gradišče.
(6) Zemljišča z oznako * pomenijo v naravi stavbne parcele.
II. ZASNOVA REŠITEV VODNOGOSPODARSKIH OBJEKTOV IN URBANISTIČNEGA TER KRAJINSKEGA OBLIKOVANJA
4. člen
(vodnogospodarski objekt)
Pod obstoječimi stanovanjskimi objekti se zgradi sidrana pilotna stena dolžine 167 m, širine 1,2 m, sestavljena iz 112 pilotov premera 100 cm, v medsebojni razdalji 1,5 m, ki so vpeti v kompaktne flišne plasti laporja in peščenjaka. Dolžina pilotov znaša od 12 do 15 m, sidrani so s 75 vrvnimi sidri dolžine 22 m.
5. člen
(gradbiščne poti in delovna ploščad)
(1) Gradbiščna cesta poteka od odcepa iz lokalne ceste Gradišče–Renče (med objektoma Gradišče 60 in Gradišče 61) po obstoječi grapi do navezave na lokalno cesto v naselju Gradišče (začasna gradbiščna cesta oziroma končni krak A). Naprej poteka po obstoječi cesti ter se nato razcepi na dva kraka (začetni krak A in krak B), ki vodita do delovne ploščadi pilotne stene.
(2) Začetni krak A poteka od zahodnega dela delovne ploščadi pilotne stene in teče zahodno od objekta Gradišče 88, med objektoma Gradišče 89 in 87 ter se v km 0,0+90 priključi na obstoječo lokalno asfaltirano cesto skozi naselje Gradišče. Po obstoječi cesti nato poteka do km 0,1+80, pri objektu Gradišče 94, kjer se odcepi v levi asfaltirani priključek.
(3) Končni krak A (začasna gradbiščna cesta) je novogradnja in poteka od km 0,2+40 po obstoječi grapi do km 0,5+45, nato pa po ravnini do km 0,5+80, kjer se priključi na lokalno cesto Gradišče–Renče. Skupna dolžina gradbiščne ceste A znaša 580 m, od tega je novogradnje 430 m (začetni in končni krak A).
(4) Krak B poteka na vzhodnem delu delovne ploščadi pilotne stene prek zemljišča objekta Gradišče 83 po obstoječi asfaltirani poti mimo objektov Gradišče 84 in Gradišče 87 ter se v km 0,1+40 zahodno od objekta Gradišče 74 priključi na obstoječo lokalno asfaltirano cesto. Dolžina kraka B je 140 m.
(5) Širina gradbiščnih cest je 3 m, maksimalni vzdolžni sklon je 20%.
(6) Delovna ploščad je široka 7,5 m in dolga 176 m. Konča se z obračališčem za težka tovorna vozila do dolžine 8 m.
6. člen
(odvodnjavanje)
(1) Med gradnjo pilotne stene se namestijo začasni objekti za odvodnjavanje zalednih voda. Trajno odvodnjavanje se uredi s kanaletami in dvema prepustoma. Možnost in potrebnost odvodnjavanja meteornih in zalednih voda pod pilotno steno se po potrebi dodatno prouči v nadaljnjih fazah projektiranja.
(2) Odvodnjavanje meteornih voda z vozišča gradbiščnih cest poteka prosto preko bankin in nasipnih brežin. Na odseku ceste od P13 naprej se na območju grape na desni strani izvede odprti jarek. Ta nadomešča obstoječega, ki poteka po sredini grape in se ga zaradi izvedbe gradbiščne ceste začasno zasuje. Jarek se na začetni dolžini 86 m izvede kot zemeljski, v nadaljevanju pa z montažnimi betonskimi kanaletami v dolžini 209 m. Na novi jarek se v P21 desno priključita tudi oba pritoka obstoječega jarka. Jarek se na koncu trase priključi na obstoječega, ki se nadaljuje skozi prepust ob objektu Gradišče 61. Leva pritoka grape med P15 in P17 se speljeta v odprti jarek dolžine 25 m na levi strani med P15+10,0 m in P16 + 7,0 m, kjer se jarek konča, nato pa se skozi cevni prepust steka v desni jarek. V omenjeni revizijski jašek je speljano tudi nadaljevanje betonske cevi, ki se trenutno konča v P13.
(3) Pri ureditvi začasne gradbiščne ceste se uredi struga desnega pritoka vodotoka Oševljek za odvod izvirnih in padavinskih voda. Med uporabo gradbiščne ceste se cesta in struga redno vzdržujeta.
(4) Iztoki iz jarkov in kanalov v vodotok se uredijo z iztočnimi glavami. Brežine in dno vodotoka se na mestu izpusta tlakuje.
(5) Na obstoječih voznih površinah se sistem odvodnjavanja ne spreminja.
(6) Velikost in namembnost obstoječih objektov na vodnem zemljišču se ne sme spreminjati.
(7) Na območju stanovanjskega objekta ob priključku na cesto Gradišče–Renče se razmere ne smejo poslabšati, kar je treba dokazati s hidravličnim izračunom.
7. člen
(urbanistično in krajinsko oblikovanje)
(1) Greda pilotne stene se po končani gradnji sanira v skladu s krajinskim ureditvenim in zasaditvenim načrtom.
(2) S posegom prizadete zemeljske površine se po končanih delih sonaravno in protierozijsko zaščitijo v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem in reliefom oziroma v skladu s krajinskim ureditvenim in zasaditvenim načrtom.
(3) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture, v katerem se po izvedbi gradbeno-tehnične stabilizacije plazišča upoštevajo naslednji pogoji:
– odstrani se čim manjši del vegetacije, ki ima zaradi erodibilnosti pobočja poudarjeno varovalno funkcijo;
– vse prizadete površine se sanirajo oziroma rekultivirajo z avtohtono vegetacijo, s poudarkom na kultivirani drevnini, ki tradicionalno sodi v bližino naselja;
– prizadeti oblikovani hišni vrtovi se po posegu vzpostavijo v prvotno stanje, oporni zidovi se v vidnem delu obložijo z lokalno značilnim kamnom (peščenjakom), drevnina se nadomesti z istovrstnimi novimi, primerno velikimi sadikami, v najmanj enakem številu. Zelenjavni del vrta se obnovi v predhodni obliki in obsegu ter kakovosti rastnega substrata;
– prizadeti del gozdnega roba se v ustrezni širini dosadi z avtohtono drevnino grmovnega in drevesnega tipa;
– območje nad pilotno steno se nasuje, zravna, posuje s humusom in zatravi. Terasa pod pilotno steno se prav tako zravna, posuje s humusom in zatravi. Prehod v obstoječi raščen teren se izvede zvezno. Med hišama Gradišče 84 in Gradišče 83 se z nasutjem materiala uredi dostopna berma kot zvezen prehod čez gredo;
– proste nefunkcionalne površine pod in nad pilotno steno se zatravijo;
– deli obstoječih vaških cest, ki služijo kot gradbiščne poti, se po končanih delih sanirajo;
– delovna ploščad in del gradbiščnih poti, ki ne služijo kot dostop do stanovanjskih objektov, se po končanih delih ukinejo, površine pa se renaturirajo oziroma uredijo v prvotno rabo.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA ENERGETSKO UREJANJE
8. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje pilotne stene se prestavi, zamenja oziroma zaščititi obstoječe komunalne vode, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Vse prestavitve, nove povezave in zaščite se izvedejo pred začetkom gradnje.
9. člen
(energetska in telekomunikacijska infrastruktura)
(1) Pred rušitvijo objekta Gradišče 83 se odstranita elektro in telekomunikacijski priključek.
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti obdelana dela ob daljnovodu 20 kV Gradišče–Dombrava, stabilnost stojnih mest in varnostna višina morajo ostati nespremenjeni.
(3) Zaščita zemeljskih telekomunikacijskih kablov se predvidi z dodatno cevjo premera 110 mm in morebitnim dvigom prostozračnih kablov.
(4) Pred začetkom del je treba o tem obvestiti pristojno službo.
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
10. člen
(varovanje naravnih vrednot)
(1) Območje spada v vplivno območje naravne vrednote reke Vipave – območje pod Gradiščem nad Prvačino.
(2) Med gradnjo se vegetacija kar najbolj ohrani. Pri izvajanju gradbenih del se odstrani le zarast, ki neposredno ovira potek del. Poškodovan gozdni rob in delovne površine se sanirajo z avtohtono vegetacijo.
(3) V vplivnem območju plazu se ohrani čim več gozdne vegetacije. Posek drevja se izvede v skladu s predpisi s področja ravnanja z gozdovi.
11. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) V ureditvenem območju se nahaja enota kulturne dediščine Gradišče nad Prvačino – spominska plošča slikarju Jožefu Tomincu (EŠD 300484), v bližini meje ureditvenega območja pa enota kulturne dediščine Gradišče nad Prvačino – cerkev Brezmadežne Device Marije (EŠD 3661). Posegi v zavarovane enote niso dovoljeni.
(2) V vidnem prostoru kulturne dediščine se za sanacijo predvideni objekti oziroma nadomestne gradnje izvedejo tako, da so čim bolj skladni z okolico glede na obstoječe krajinske in ambientalne značilnosti obravnavanega območja.
(3) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene ureditve vodotokov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, deponije materiala. Vegetacija se odstrani le v najnujnejšem obsegu. Zemeljska dela se izvajajo tako, da je vidna podoba območja vpliva in naravne vrednote čim manj spremenjena, čim bolj se ohranjajo lastnosti širšega prostora.
(4) Ob izvedbi del se izvaja stalen arheološki nadzor.
(5) Pred začetkom del je treba o tem obvestiti pristojni zavod.
12. člen
(varstvo pred hrupom in tresljaji)
(1) Med gradnjo se uporablja manj hrupna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati vrednosti iz predpisa, ki ureja emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Vsa hrupna dela se glede na dovoljeno raven hrupa izvajajo samo med 7. in 19. uro. Upošteva se ustrezna ekspozicija hrupa, čas obratovanja hrupnih operacij pa se kar najbolj omeji. Med gradbenimi deli se izvajajo kontrolne meritve hrupa in glede na njihove rezultate sprejmejo dodatni protihrupni ukrepi.
(2) Med sanacijskimi deli s težkimi stroji, ki povzročajo vibracije, se poskusno merijo pospeški in hitrosti tresljajev pri najbližjih stanovanjskih objektih in se glede na rezultate meritev zniža njihova intenziteta. Če hitrost tresljajev presega 5 mm/s, se izvedejo dodatni zaščitni ukrepi.
13. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjšanje prašenja okolice med rušenjem stanovanjskega in gospodarskega objekta Gradišče 83 se ruševine objektov vlažijo. Izvajalec gradbenih del zagotovi, da gradbena mehanizacija in transportna vozila izpolnjujejo minimalne zahteve glede izpušnih plinov po pravilniku, ki ureja minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu.
(2) Med gradnjo se dovozne poti redno čistijo in pometajo.
(3) Prašenje zaradi transporta se omili z omejitvijo hitrosti vozil skozi naselje in po potrebi s pokrivanjem tovora.
14. člen
(varstvo voda)
(1) Za zaščito površinskih in podtalnih voda se med izvajanjem del predvidijo zaščitni ukrepi ob razlitju nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih in transportnih strojev.
(2) Pred začetkom del je treba o tem obvestiti pristojno ribiško družino.
15. člen
(varstvo tal in organizacija gradbišča)
(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Površine, prizadete zaradi gradnje, se rekultivirajo, sanirajo, zatravijo oziroma zasadijo. Med gradnjo se pri varovanju tal upoštevajo predpisi s področja varstva okolja. Prst, ki se odstrani z matične podlage, se med gradnjo racionalno uporabi za sanacijo degradiranih tal. Prst se odstrani in deponira tako, da se ohranita njena plodnost in količina.
(2) Med sanacijo se na gradbiščnih poteh zagotovi prometna in splošna varnost z ustrezno prometno signalizacijo, zavarovanjem gradbišča, označbami in drugimi ukrepi (varnostne ograje, zavarovani prehodi, osvetlitev gradbišča ponoči).
16. člen
(sanacija in rušenje objektov)
(1) Zaradi gradnje pilotne stene se porušijo in ponovno zgradijo stanovanjski objekt Gradišče 83 na parc. št. *103, k.o. Gradišče, pomožni objekt na parc. št. *103 in 431/7, obe k.o. Gradišče, in gospodarski objekt na parc. št. 431/7, k.o. Gradišče.
(2) Zaradi ureditve začetnega kraka gradbiščne poti A se začasno odstrani nižji zid v dolžini 25 m, ki se po končani gradnji pilotne stene ponovno zgradi.
(3) Skladno z določbami zakona, ki ureja ukrepe za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001, se sanirajo naslednji objekti, ki so poškodovani zaradi plazenja:
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 73 na parc. št. *56/1 in 485, obe k.o. Gradišče;
– stanovanjski objekt Gradišče 82 na parc. št. *6/12, *6/15 in 431/7, vse k.o. Gradišče;
– stanovanjski objekt Gradišče 84 na parc. št. *96/1, *96/2 in 482/8, vse k.o. Gradišče;
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 85 na parc. št. *5/1, *5/2, *5/3, *5/5 in 483/2, k.o. Gradišče;
– stanovanjski objekt Gradišče 86 na parc. št. *4 in *5/4, obe k.o. Gradišče;
– stanovanjski objekt Gradišče 87 na parc. št. *1/1 in *1/3, obe k.o. Gradišče;
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 88 na parc. št. *134, 483/2 in 483/3, vse k.o. Gradišče;
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 89 na parc. št. *2, *1/10 in 483/1, vse k.o. Gradišče, ter
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 74 na parc. št. *6/1, *6/6, *6/7, *6/8, *6/14 in *6/15, k.o. Gradišče.
17. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se ne sme poslabšati. Pri izvajanju del se zagotovijo zadostni odmiki od obstoječih objektov in vodov.
(2) Požarna voda se zagotovi iz obstoječih hidrantov in po potrebi s premično cisterno.
18. člen
(odvzemi in presežki materiala)
Presežek materiala v količini približno 3000 m3 se deponira v glinokopu Renče v skladu s programom sanacije glinokopa.
V. ETAPNOST IZVEDBE
19. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– ureditev začasne gradbiščne poti (končnega kraka A po grapi obstoječega vodotoka);
– rušenje stanovanjskega objekta Gradišče 83 na parc. št. *103, k.o. Gradišče, pomožnega objekta na parc. št. *103 in 431/7, obe k.o. Gradišče, in gospodarskega objekta na parc. št. 431/7, k.o. Gradišče;
– ureditev gradbiščnih poti (začetnega kraka A in kraka B) in delovnega platoja;
– graditev pilotne stene;
– sanacija obstoječe lokalne ceste skozi vas (od križišča do objekta Gradišče 84);
– sanacija stanovanjskih in gospodarskih objektov;
– renaturacija območja začasne gradbiščne ceste in
– krajinska ureditev in sanacija zelenih površin.
(2) Pri izvedbi se upošteva vidik čim hitrejše zagotovitve varnosti in povezanosti izvedbe gradbenih del. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
20. člen
(monitoring)
(1) Pogoji, ki jih je treba izpolniti pred začetkom gradnje:
– ničelni posnetek stanja z vgradnjo višinskih točk (reperjev) na obstoječih razpokah, ki se izvede 7 dni po njihovi vgradnji;
– popis ničelnega stanja objektov, za katere se predvideva vpliv med gradnjo (Gradišče 73, Gradišče 74, Gradišče 82, Gradišče 83, Gradišče 84, Gradišče 85, Gradišče 86, Gradišče 87, Gradišče 88 in Gradišče 89);
– postavitev dežemera in izvajanje meritev;
– popis ničelnega stanja obstoječih transportnih poti, ki so zaradi sanacije plazu bolj obremenjene.
(2) Pogoji, ki jih je treba izpolniti med gradnjo:
– opazovanje deformacij na obstoječih razpokah v presledku 14 dni, kjer so bili predhodno vgrajeni reperji;
– spremljanje nagiba in plazenja pobočja prek razpoložljivih inklinometrov po programu meritev, ki bo predviden v nadaljnjih fazah projektiranja;
– spremljanje nivoja podtalne vode v vseh vrtinah;
– izvajanje meritev na dežemeru;
– nadzor nad vsemi hrupnejšimi operacijami v bližini stanovanjskih objektov in na drugih občutljivih območjih;
– med obratovanjem težje gradbene mehanizacije izvajati kontrolne meritve tresljajev; kadar je hitrost tresljajev presežena, se nemudoma zagotovijo dodatni zaščitni ukrepi.
(3) Pogoji, ki jih je treba izpolniti po izvedbi:
– opazovanje deformacij na obstoječih razpokah v presledku 60 dni v trajanju približno enega leta;
– vgradnja reperjev v vse štiri vogale posameznega stanovanjskega in gospodarskega objekta ter v sidrano gredo. Pozicija reperjev se določi v fazi izdelave projektne dokumentacije. Reperji se opazujejo dvakrat mesečno prve 3 mesece, nato enkrat na četrtletje še nadaljnji 2 leti;
– spremljanje nivoja podtalne vode v vseh vrtinah;
– izvajanje meritev na dežemeru v obdobju dveh let po gradnji pilotne stene;
– spremljanje nagiba in plazenja pobočja prek vseh inklinometrov. Na začetku in vse do ugotovljene stabilnosti se meritve izvajajo najmanj enkrat do dvakrat mesečno.
21. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Dodatni pogoji, ki jih je treba izpolniti pred začetkom gradnje:
– pred gradbenim dovoljenjem pridobiti sklep o prenosu pravice upravljanja na vodnem in priobalnem zemljišču;
– izvedba predvidenih zaščitnih ukrepov na cestnih odsekih, kjer se ugotovi nezadostna varnost;
– odstranitev komunalnih priključkov na objektu Gradišče 83.
(2) Dodatni pogoji, ki jih je treba izpolniti med gradnjo:
– zavarovati gradbišče tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– na območjih, kjer bi lahko bila prizadeta tla, se smejo gradbeni posegi s težkimi gradbenimi stroji izvajati le v suhem vremenu;
– v primeru ugotovljenih škodljivih vplivov na vode in vodni režim in v primeru škodljivega delovanja voda zagotoviti sanacijo poškodovanih objektov in zemljišč;
– med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča tako, da se prepreči onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta in skladiščenja. Ob nezgodi se zagotovijo takojšnji ukrepi za sanacijo;
– na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen poseg, obvezen pa je tudi odvoz kontaminiranega materiala na ustrezno deponijo. Ob razlitju nevarnih tekočin iz delovnih strojev je treba onesnaženo zemljo pobrati in ravnati z njo kot nevarnim odpadkom;
– na gradbišču se skladiščijo le najmanjše količine nevarnih snovi na za to primerno urejenih skladiščnih površinah;
– material za temelje in podlaga odvodnim elementom mora biti brez škodljivih primesi;
– med gradnjo se zagotovi nemotena komunalna in energetska oskrba objektov z obstoječimi infrastrukturnimi objekti in napravami;
– investitor nabavi posodo za odvoz komunalnih odpadkov in obvesti pooblaščenega izvajalca za priključitev na redni odvoz odpadkov.
(3) Dodatni pogoji, ki jih je treba izpolniti po gradnji:
– investitor zagotovi sanacijo poškodovanih delov lokalnih cest, vseh obcestnih objektov ter drugih infrastrukturnih objektov zaradi poškodb zaradi prevozov za potrebe izvedbe del.
22. člen
(promet med gradnjo)
Promet med gradnjo poteka neovirano po lokalnih javnih cestah in poteh.
VII. ODSTOPANJA
23. člen
(odstopanja)
(1) Pri izvedbi lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere ter varnost ljudi.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
VIII. NADZOR
24. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za vplivno območje lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine Dolgoročnega in Srednjeročnega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, spremembe in dopolnitve za območje Mestne občine Nova Gorica št. 3/90, 1/91, 9/95, 20/96, 3/98, 13/98 in Uradne objave v časopisu Oko, št. 6/99, 18/03, 34/04) ter
– Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87 in Uradne objave št. 20/2002, 4/2003).
26. člen
(omejitve in prepovedi)
(1) Do prenehanja izvajanja monitoringa iz tretjega odstavka 20. člena te uredbe je na ureditvenem območju lokacijskega načrta prepovedano spreminjati obstoječo namensko rabo prostora in graditi, razen izvajanja tekočih vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah ter dejavnosti, ki jih v okviru svojega poslovanja opravljajo gospodarske javne službe.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za ureditve, načrtovane s to uredbo.
(3) Po prenehanju izvajanja monitoringa iz tretjega odstavka 20. člena te uredbe so na ureditvenem območju lokacijskega načrta dopustni investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve in nadomestne gradnje objektov in gradnja enostavnih objektov. Izjemoma so dopustne novogradnje in gradnje prizidkov k obstoječim stanovanjskim objektom, po predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila in s soglasjem pooblaščenega investitorja države za objekte vodnogospodarske infrastrukture.
27. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-57/2006/3
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2005-2511-0090
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti