Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 465-02-6/2006 Ob-22203/06 , Stran 6417
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: – v k.o. Cerovec, ZKV:338, parc. št. 2003/56, pašnik, v izmeri 942 m2, – izklicna cena: 5,680.260 SIT oziroma 23.710,14 EUR; – v k.o. Cerovec, ZKV:338, parc. št. 2003/58, pašnik, v izmeri 890 m2, – izklicna cena: 5,366.700 SIT oziroma 22.401,30 EUR. Zemljišči sta predvideni za gradnjo v skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti. Namembnost nepremičnin in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, št. 3501-1201/2006-1905, z dne 20. 6. 2006, ki je na vpogled pri občinskem organu. – v k.o. Smolenja vas, ZKV: 1177, parc.št. 2050/3, travnik, v izmeri 2601 m2, – izklicna cena: 21.541.373,80 SIT, oziroma 89.890,56 EUR. Zemljišče je predvideno za gradnjo v skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti. Namembnost zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, št. 350-06-2702/2005-1905, z dne 11. 10. 2005, ki je na vpogled pri občinskem organu. 3. Komunalni prispevek bo kupec plačal pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta. 4. Izklicna cena za predmetne nepremičnine je določena na podlagi poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za namen prodaje. V izklicni ceni ni zajet davek na dodano vrednost. Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan poravnati kupnino v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Varščina: Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v višini 10% izklicne cene nepremičnine posamezne nepremičnine (obvezno navesti št. parcele), ki jo bodo dražili na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP, številka računa: 01285-0100015234; sklic na št.: 3112, namen nakazila: kavcija. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izvedeni dražbi. 7. Drugi pogoji: – nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno; – uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek (DDV, oziroma davek na promet nepremičnin), stroške izdelave cenitvenega elaborata za posamezno nepremičnino, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana; – če kupec ne poravna kupnine na način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi se šteje prodajna pogodba za razvezano, prodajalec pa obdrži kavcijo; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – župan Mestne občine Novo mesto ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita. 8. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami (lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih) dobijo interesenti na Oddelku za razvoj Mestne občine Novo mesto, v tretjem nadstropju občinske stavbe Novi trg 6, v Novem mestu, ali na tel. 07-39-39-293. Ogled lokacij je mogoč po predhodnem dogovoru. 9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba za prodajo nepremičnin bo potekala dne 11. 9. 2006 in sicer za prodajo nepremičnine parc. št. 2003/56, k.o. Cerovec ob 9. uri, za prodajo nepremičnine parc. št. 2003/58, k.o. Cerovec ob 10. uri, za prodajo nepremičnine parc. št. 2050/3, k.o. Smolenja vas ob 11. uri, v vijolični dvorani upravne stavbe Mestne občine Novo mesto v drugem nadstropju na Novem trgu 6, v Novem mestu. 10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti