Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2333. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2334. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
2335. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2336. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za kompresorsko postajo Ajdovščina
2337. Uredba o spremembi Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
2354. Uredba o skupnih šifrantih upravnih nalog, ki jih izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji pri delu s strankami

Odloki

2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006

Sklepi

2338. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Drugi akti

2339. Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

2340. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2006/2007
2341. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za kablovod 110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje
2342. Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora
2343. Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti

OBČINE

Brežice

2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000

Divača

2345. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača

Kamnik

2346. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Kočevje

2347. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN Trata II (P5/S16) – I. faza

Križevci

2348. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2005

Medvode

2349. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode

Pivka

2350. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka

Šentjur

2351. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Šentjur
2352. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«
2353. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ter varovanih stanovanj na območju »SC III/1« Šentjur

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost