Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2333. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2334. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
2335. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2336. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za kompresorsko postajo Ajdovščina
2337. Uredba o spremembi Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
2354. Uredba o skupnih šifrantih upravnih nalog, ki jih izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji pri delu s strankami

Odloki

2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006

Sklepi

2338. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Drugi akti

2339. Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

2340. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2006/2007
2341. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za kablovod 110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje
2342. Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora
2343. Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti

OBČINE

Brežice

2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000

Divača

2345. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača

Kamnik

2346. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Kočevje

2347. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN Trata II (P5/S16) – I. faza

Križevci

2348. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2005

Medvode

2349. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode

Pivka

2350. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka

Šentjur

2351. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Šentjur
2352. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«
2353. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ter varovanih stanovanj na območju »SC III/1« Šentjur

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti