Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 330-00005/2006 Ob-14472/06 , Stran 4126
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Celje za leto 2006 v skupni višini 12,995.600 SIT. II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva Višina razpisanih sredstev: 8,500.000 SIT Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov investicij v ureditev prostorov, nabavo strojev in opreme, napravo pašnikov in ostalo, vendar ne več kot 600.000 SIT; – v primeru izdelave poslovnega načrta ali izdelave projektne dokumentacije se sofinancira do 40% upravičenih stroškov pri čemer lahko stroški dokumentacije znašajo do 12% upravičenih stroškov celotne investicije začete v tekočem letu za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta; – v primeru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se sofinancira do 35% stroškov investicij v ureditev prostorov ter nabavo strojev in opreme vendar ne več kot 1,000.000 SIT. Upravičeni strošek: dokumentacija, gradbena dela, gradbeni material, oprema, nakup mehanizacije, Upravičenci: – fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini oziroma delujejo na področju kmetijstva v občini in se niso prijavili na razpis EPD za isti ukrep. Vlagatelji morajo imeti KMG-MID. Pogoji za pridobitev sredstev: – Mnenje kmetijsko svetovalne službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije. – Računi za nakup materiala ali opravljeno delo vezano na naložbo ali nabavo strojev in opreme in potrdilo o plačilu računa. – Račun o plačilu projektne dokumentacije oziroma poslovnega načrta in potrdilo o plačilu računa. – Lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje, če je to potrebno. – Priloženo potrdilo o registrirani dejavnosti oziroma osebno izjavo, da je v postopku registracije (v primeru dopolnilnih dejavnosti mora biti registracija sprovedena v roku dveh let po naložbi). – Za ukrep naprava pašnikov se bodo upoštevali kot upravičeni stroški po urah ovrednotena vrednost dela in vložek lastnega materiala, za ostali material se bodo upoštevali plačani računi. 2. Zagotavljanje tehnične podpore Višina razpisanih sredstev: 495.600 SIT 1. Izobraževanje: Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov Upravičen strošek: stroški izobraževanja s področja kmetijstva, vendar ne na Kmetijsko gospodarskem zavodu (tam so izobraževanja sofinancirana direktno zavodu). Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje. Pogoji za pridobitev sredstev: računi ali potrdila o udeležbi izobraževanja in potrdilo o plačilu stroškov izobraževanja s področja kmetijstva 2. Pomoč pri trženju Višina pomoči: do 30% stroškov trženja in promocije Upravičen strošek: stroški promocijskega materiala, stroški udeležbe na sejmih, ostali stroški povezani s promocijo. Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje. Pogoji za pridobitev sredstev: računi stroškov trženja in promocije, potrdila o plačanih računih, promocijski material, ipd. 3. Urejanje in priprava kmetijskih zemljišč in infrastrukture Višina razpisanih sredstev: 1,400.000 SIT Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov Upravičeni strošek: stroški dela in materiala. Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje. Vlagatelji morajo imeti KMG-MID. Pogoji za pridobitev sredstev: – računi stroškov materiala in dela, – izdelan predračun in ovrednotena dela Kmetijsko svetovalne službe, – potrdilo o plačanih računih. 4. Subvencije v živinoreji Sofinanciranje pripusta konj Višina razpisanih sredstev: 400.000 SIT Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov Upravičen strošek: pripust. Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje. Pogoj za pridobitev sredstev: fotokopija potrdila o pripustu kobile Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev. 5. Subvencije v sonaravno kmetovanje Ekološka in integrirana pridelava Višina razpisanih sredstev. 600.000 SIT Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov. Upravičeni strošek: strošek kontrole pooblaščene službe, potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega oziroma integriranega kmetovanja. Upravičenci: kmetijska gospodarstva na območju MO Celje. Pogoj za pridobitev sredstev: – kmetija vključena v ekološko oziroma integrirano pridelavo, – kontrola izvedena v letu 2005. 6. Sofinanciranje programov dela društev, ki delujejo na področju kmetijstva Višina razpisanih sredstev: 1,600.000 SIT Višina pomoči: sofinancira se do 30% vrednosti predloženega programa strokovnega dela in prireditev vendar ne več kot 200.000 SIT. Upravičeni strošek: strokovno delo, izvedba prireditev, izdajanje informativnih publikacij, izobraževanje, predstavitve, pridobivanje strokovnih in tržnih informacij, zastopanje članov na predstavitvah in promocijah njihovih dejavnosti. Upravičenci: društva in združenja, ki so registrirana na območju občine oziroma delujejo na področju kmetijstva v občini ali imajo člane iz občine. Pogoj za pridobitev sredstev: – Finančno ovrednoten program dela društva za tekoče leto, – odločba o registraciji društva, – seznam članov, ki so občani Mestne občine Celje in delujejo na področju kmetijstva. III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi. Kot dokazila se bodo upoštevale priloge datirane po 16. 10. 2006. IV. Rok za oddajo vlog Roki za oddajo vlog: Ukrepi pod zaporedno številko: 1., 3. in 6.: do 3. julija 2006. Ukrepi pod zaporedno številko: 2., 4. in 5.: do 15. oktobra 2006. V. Mesto za oddajo vlog: vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali priporočeno po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo – Ne odpiraj«. VI. Reševanje vlog Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z višjim številom toč do porabe sredstev. Natančnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji na prijavnih obrazcih. V primeru, da zahtevki presegajo višino razpisanih sredstev se komisija lahko odloči, da zniža v razpisu določen procent dodeljenih pomoči. O izboru in višini dodeljenih sredstev bodo vlagatelji obveščeni v roku 30 dni od zaključka razpisa. Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Alja Založnik, tel. 426-57-69.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti