Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Su 010601/2006-4 Ob-14400/06 , Stran 4135
Upravno sodišče Republike Slovenije, Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja prosto uradniško delovno mesto pravosodni sodelavec – samostojni vpisničar. 1. Organ in kraj opravljanja dela: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: pravosodni sodelavec. 3. Kratek opis dela: sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti pravosodnega organa; vodenje vpisnikov, knjig in imenikov, pomoč vodji službe pri izdelavi mesečnih, polletnih in letnih statističnih poročil za potrebe sodišča ter za vodenje potrebnih evidenc, oziroma samostojno opravljanje teh nalog v primeru odsotnosti vodje; izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov; izterjava sodnih taks; ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb; samostojno urejanje spisov po določilih sodnega reda; dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku; opravljanje drugih strokovnih in administrativnih del po odredbi sodnika, predsednika ali sekretarja sodišča. 4. Pogoji za opravljanje dela: – srednja strokovna izobrazba upravne, ekonomske ali administrativne smeri (V. stopnje zahtevnosti), – 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen izpit iz Sodnega reda, – znanje slovenskega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. 5. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz Sodnega reda, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava, – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izda ga krajevno pristojno sodišče) ali pisna izjava. Kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral potrdili iz prejšnjih dveh alinej, predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja. 6. Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od sklenitve delovnega razmerja. 7. Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana, z oznako »za javni natečaj – pravosodni sodelavec«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem postopku javnega natečaja. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. 8. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Lindi Levstik, tel. 01/470-01-00 oziroma e-mail: linda.levstik@sodisce.si. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti