Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14564/06 , Stran 4132
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks 02/748-29-44. 2. Predmet prodaje so: nepremičnine, parc. št. parc. št. 2785/10 njiva v izmeri 22 m2, parc. št. 2785/14 njiva v izmeri 47 m2, parc. št. 2785/21 njiva v izmeri 8 m2 in parc. št. 2780/2 njiva v izmeri 74 m2, vse vpisane pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj. 3. Predmet dražbe je prodaja nepremičnin – zemljišč. 4. Izklicna cena za posamezno nepremičnino iz 2. točke je 9.585,60 SIT/m2 (brez DDV). Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. 6. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse nepremičnine pod 2. točko. Prodajna pogodba se razdre, če kupec ne plača kupnine v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 12. 6. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 2/1. Javno dražbo bo vodila komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Ptuj. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. 8. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije. – Davčno številko in matično številko dražitelja. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom postopka dražbe. 10. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, ponudnik zadrži njegovo kavcijo in se javna dražba ponovi. 11. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z organizatorjem javne dražbe. 12. Vse stroške s prenosom lastništva (DDV, notarske storitve, vpis v zemljiško knjigo, cenitev) nosi kupec. 13. Komisija za izvedbo javne dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer povrne dražiteljem izkazane stroške. 14. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba: Majda Bregar.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti