Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 466-164/2005 Ob-14625/06 , Stran 4132
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60. 2. Opis predmeta prodaje: A) Nezazidana stavbna zemljišča ob Maistrovi ulici v k.o. Litija, parc. št. 116/1 v izmeri 915 m2, parc. št. 119/1 v izmeri 1368 m2 in parc. št. 119/3 v izmeri 310 m2, za izklicno ceno 54,000.000 SIT (z vključenim 20% DDV in 2% PD), ki se nahajajo na območju urbanih zemljišč in se prodajajo kot enotna gradbena parcela, kjer je možna gradnja večstanovanjskih hiš oziroma blokov. B) Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji, cona »D« na območju obrtno poslovne cone v k.o. Hotič, na parc. št. 1345/8 v izmeri 2013 m2, 1345/46 v izmeri 110 m2, 1345/118 v izmeri 1228 m2, 1345/47 v izmeri 264 m2 in 1345/138 v izmeri 51 m2, za izklicno ceno 52,000.000 SIT (z vključenim DDV). C) Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji, cona »E« na območju obrtno poslovne cone v k.o. Hotič, na parc. št. 1346/27 v izmeri 531 m2, 1346/28 v izmeri 168 m2 in 1601/9 v izmeri 150 m2, za izklicno ceno 11,000.000 SIT (z vključenim DDV in upoštevanjem služnostne pravice za javni vodovod). Na nepremičninah s parc. št. 1346/27 in parc. št. 1601/9, vse k.o. Hotič poteka trasa javnega vodovoda, PVC 140. Pri sklenitvi prodajne pogodbe se bo upoštevala služnostna pravica dostopa in dovoza vzdrževanja javnega vodovoda v korist Občine Litija. D) Nepremičnine na območju med športno dvorano in bencinskim servisom na Brodarski ulici, v k.o. Litija, stoječe na parc. št. 986/3 v izmeri 68 m2, 114/3 v izmeri 393 m2, 110/1 v izmeri 493 m2, 111/1 v izmeri 1.123 m2, 116/3 v izmeri 748 m2, 118/88 v izmeri 155 m2, 118/89 v izmeri 169 m2, 120/50 v izmeri 354 m2, 120/51 v izmeri 101 m2, 120/9 v izmeri 196 m2, 120/46 v izmeri 130 m2, 122/14 v izmeri 1.259 m2, za izklicno ceno 177,000.000 SIT (z vključenim 20% DDV). Nepremičnine s parc. št. 986/3, 114/3, 110/1 in 116/3, vse k.o. Litija, so locirane med glavno cesto G2-108 in naseljem Rozmanov trg v Litiji. Po Odloku o spremembah in dopolnitvah PUP je v morfološki celosti LI-05C dovoljena gradnja objektov centralne dejavnosti (oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti z maksimalno pozidanostjo 50%), indeks izrabe zemljišča (FSI) je lahko 1. Dopolnilne dejavnosti so možne v obsegu do 50% vseh površin (stanovanja). Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo makadamske, delno travnate površine. Delno so površine namenjene stranskemu (interventnem) uvozu do športne dvorane, delno pa so površine zemljišča s parc. št. 116/3 namenjene uvozu v vrstne garaže. Nepremičnine s parc. št. 120/50 120/51, 120/9, 120/46, 118/88, 118/89 in 122/14, vse k.o. Litija so locirane za bencinskim servisom Petrol oziroma med Brodarsko ulico in CKS. Po Odloku je v posebnih določbah v morfološki celoti LI-02SV dovoljena gradnja na prostih zemljiščih garažna hiša oziroma je maksimalna pozidanost 25%, indeks izrabe zemljišča (FSI) je lahko 2. Namenska raba prostora je blokovno, večstanovanjsko gradnjo P+4. Možne dopolnitve dejavnosti so trgovina osnovne oskrbe, osebne obrtne storitve. Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo povozne površine in travnike-zelenice, medtem ko je del zemljišča že asfaltiran in namenjen parkirišču in dovoznim cestam bližnjih blokov in garaž. Predmetne nepremičnine še nimajo individualne komunalne opremljenosti; v bližini pa je zemljišče opremljeno z asfaltnimi cestami, javno razsvetljavo, pločniki, vodovodom, telefonom. Občinski svet Občine Litija je na redni 32. seji z dne 14. 2. 2006 sprejel sklep, da se zemljišče na območju med športno dvorano in bencinskim servisom na Brodarski ulici v Litiji nameni za izgradnjo trgovskega objekta z lokali, podzemno parkirišče, bowling center in kegljaške steze v enem objektu in za izgradnjo garažno poslovnega objekta, kot to izhaja iz grafičnega dela predloženih idejnih zasnov. 3. Način in rok plačila kupnine Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491 v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano kavcijo. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. 4. Kavcija: interesenti so dolžni najkasneje 1 dan pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo kavcije za javno dražbo« in z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje kavcija. Najugodnejšemu dražitelju bo kavcija brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo kavcija brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent vplača kavcijo za katerokoli nepremičnino, ki se nahaja v razpisu javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se kavcija ne povrne. 5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki se pravočasno prijavijo, tako da: – plačajo kavcijo in predložijo dokazilo o plačilu; – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta, za fizične osebe; – davčno številko za fizične osebe ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe; – notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec; – številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila kavcije. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodja dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 15. 6. 2006 v veliki sejni sobi Občine Litija – I. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija najkasneje do 14. 6. 2006 do 9. ure. 7. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo vodi notar Miro Bregar, – draži lahko tisti, ki je do vključno dne 14. 6. 2006 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo, – dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500.000 SIT, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, – dražba je končana, ko je vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe, – javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). Vodja dražbe lahko s soglasjem župana ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrne varščina brez obresti. Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Vse stroške in dajatve v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe nosi kupec. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik obdrži njegovo kavcijo. 9. Informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na Občini Litija pri Karmen Merela na tel. 01/89-63-458, e-mail: karmen.merela@litija.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti