Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14634/06 , Stran 4149
1. Zemljišče parc. št. 701/4, njiva v izmeri 6000 m2, k.o. Podgorje za izhodiščno ceno 10.783 SIT/m2 (45 EUR)/m2. Zemljišče je namenjeno za proizvodno in skladiščno dejavnost. 2. Zemljišče parc. št. 1293/2, gozd v izmeri 2160 m2, k.o. Podgorje za izhodiščno ceno 4000 SIT/m2 (16,69 EUR/m2). Zemljišče je namenjeno delno za skladiščno in proizvodno dejavnost (ca. 1/3), deloma pa za parkovne in rekreacijske površine (ca. 2/3). 3. Zemljišče parc. št. 73/7, njiva v izmeri 381 m2, k.o. Mekinje za izhodiščno ceno 10.800 SIT/m2 (45,06 EUR/m2). Zemljišče je namenjeno za parkovne površine. Pogoji: Ponudnik, ki je lahko pravna ali fizična oseba mora v ponudbi navesti katero nepremičnino kupuje, ceno, rok in način plačila kupnine. Kupnino mora izbrani kupec plačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe ali najkasneje do 30. 7. 2006, sicer ima občina pravico obdržati vplačano varščino. Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«. Notarske stroške, davek ter druge stroške plača kupec. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali oddane na vložišču Občine Kamnik, v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj!«, do vključno 9. 6. 2006. Zainteresirani ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo. Varščino je potrebno plačati na TRR Občine Kamnik, št. 01243-0100002257, sklic 722100-7000 najkasneje do 9. 6. 2006. Kopijo potrdila o plačani varščini mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala le ponudbo z dokazilom o plačani varščini. Le-ta se bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom se bo varščina vrnila najkasneje 30. 6. 2006. Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni. Prednost pri izboru bo imel kupec, ki bo ponudil višjo ceno. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno pogodbo. Vse informacije dobijo zainteresirani kupci po tel. 01/831-81-18 (g. Mlakar).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti