Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2339. Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, stran 5953.

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 184. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
U S T A N O V I T V E N E G A A K T A
Ekološkega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
1. člen
V Ustanovitvenem aktu Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04) se v 5. členu spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Naslov sklada je: Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.«.
2. člen
V prvem odstavku 25. člena se pred besedo »uprava« doda beseda »enočlanska«.
3. člen
V 30. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta in enočlanske uprave,«.
4. člen
V 31. členu se pred besedo »uprava« doda beseda »enočlanska«.
5. člen
V 34. členu se v četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, enajsti in dvanajsti alinei pred besedo »uprava« v različnih sklonih doda besedo »enočlanska« v ustreznem sklonu.
6. člen
Naslov in besedilo 39. člena se spremenita tako, da se glasita:
»39. člen
(enočlanska uprava)
Sklad vodi in zastopa enočlanska uprava (v nadaljnjem besedilu: direktor).
Direktorja sklada na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje vlada.
Javni razpis določi nadzorni svet.«.
7. člen
Naslov 40. člena se spremeni tako, da se beseda »uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
V prvem odstavku se besedilo »predsednika oziroma člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
V drugem odstavku se besedilo »predsednik oziroma član uprave« nadomesti z besedo »direktor«.
8. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(mandat direktorja)
Direktor je imenovan za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«.
9. člen
42. člen se črta.
10. člen
V naslovu 43. člena se beseda »uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
V prvem odstavku se beseda »Uprava« nadomesti z besedo »Direktor«.
11. člen
V tretjem odstavku 44. člena se besedilo »Predsednik ali član uprave« nadomesti z besedo »Direktor«, beseda »Uprava« pa se nadomesti z besedo »Direktor«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sporočila javnosti posredujeta predsednik nadzornega sveta ali direktor, oziroma po njegovem pooblastilu druga oseba.«.
Črtata se prvi in drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
12. člen
V 45. členu se besedilo »predsednik oziroma član uprave« nadomesti z besedo »direktor«.
13. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 46. člena se besedilo »Predsednik oziroma član uprave« nadomesti z besedo »Direktor«.
14. člen
V 47. členu se v naslovu besedilo »člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
V prvem odstavku se besedilo »Predsednik oziroma član uprave« nadomesti z besedo »Direktor«.
V drugem odstavku se besedilo »predsednika oziroma člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz prvega odstavka tega člena ali v primeru drugačnega prenehanja mandata direktorja v skladu s predpisi, ki urejajo javne sklade, opravlja njegovo funkcijo predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje šest mesecev.«.
15. člen
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »s predsednikom oziroma članom uprave« nadomesti z besedilom »z direktorjem«.
V drugem odstavku se besedilo »predsednika oziroma člana uprave« nadomesti z besedo »direktorja«.
16. člen
V prvem odstavku 49. člena se beseda »uprava« nadomesti z besedo »direktor«.
17. člen
V drugem odstavku 54. člena se beseda »uprava« nadomesti z besedo »direktor«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Član uprave od 1. junija 2006 nadaljuje delo kot direktor sklada do poteka mandatne dobe.
19. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 01401-5/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2511-0117
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti