Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14799/06 , Stran 4118
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju Odbor), Trg OF 13, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 93/05, v nadaljevanju: Zakon) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06 v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2006. 3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih pogojev Predmet razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije (v nadaljevanju ambasador) in Puhovo priznanje. I. Zoisova nagrada Zoisova nagrada se podeljuje za: – življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, – vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Zoisova nagrada za življenjsko delo se lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let starosti. Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 1999 do 2005). II. Zoisovo priznanje Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 1999 do 2005). III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije: za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, se podeljuje priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije. IV. Puhova priznanja: za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. 4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad oziroma priznanj Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja: – vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, – napisana morajo biti na način, ki ustrezajo znanstvenim delom, – objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini, – odlikovati se morajo vsaj po enem od naslednjih vidikov: a) da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in v svetu, b) da prinašajo nove metode, c) da pomenijo odmeven prispevek k svetovni zakladnici znanja, d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih, e) da so pomembno obogatila kulturo. Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije so: – izkazano znanstveno delovanje v tujini, – izkazan prispevek pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov v Slovenijo, – podeljena ugledna tuja priznanja, – izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini, – odmevne raziskave, – odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih, – aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih. Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja za dosežke, ki se nagrajujejo so: – izstopati morajo po tehniški odličnosti, – povečevati morajo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov, – odpirati morajo nove trge, – omogočati morajo odpiranje delovnih mest in gospodarskih družb. Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu se lahko podeli največ ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno Zoisovo priznanje. Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako leto lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in največ tri Puhova priznanja. Priznanji se posamezniku oziroma posameznici lahko podelita samo enkrat. Vloga za nagrado ali priznanje ne sme vključevati del, ki so bila deloma ali v celoti že predmet prejšnjih nagrad ali priznanj. V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane kriterije ni možno podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, če so izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto priznanja, določi ustrezno vrsto priznanja. 5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje Nagrade in priznanja se podeljuje za leto 2006. Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena novembra 2006. 6. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade in priznanja Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen prijavni obrazec Obr.: NP-01/2006, – dela, ki so predlagana za nagrado, – strokovna utemeljitev vloge, – bibliografija kandidata, – biografija in bibliografija kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo. Vloga mora vsebovati najmanj dve podpisani izjavi strokovnjakov s področja, v katerega sodi predlagano delo. Vloga mora biti vložena v dveh izvodih (vključno z vso ustrezno dokumentacijo in deli). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana ali poiščejo na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za nagrade in priznanja: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje odloča o izboru kandidatov za nagrade in priznanja. 8. Datum odpiranja vlog s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla Komisija za odpiranje predlogov, dne 29. 6. 2006 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana. Nepravočasne in nepravilno označene vloge ter vloge, ki ne bodo skladne z razpisnimi pogoji ne bodo obravnavane in bodo vrnjene predlagatelju. 9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Liviji Tušar, in sicer na elektronskem naslovu livija.tusar@gov.si in tel. 01/478-46-81. 10. Naslov, na katerega je potrebno poslati vloge in rok Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja je treba poslati do 26. 6. 2006 v dveh izvodih (tudi vsa zahtevana dokumentacija mora biti v dveh izvodih) na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj – predlog za Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije« ali »Ne odpiraj – predlog za Puhovo priznanje«, ter z navedbo pošiljatelja. Rok za oddajo vlog je 26. junij 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti