Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-19/2006 Ob-14953/06 , Stran 4145
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo. Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: 1. podsekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost. Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu podsekretar. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – državni izpiti iz javne uprave. Željena znanja: – znanje tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – poznavanje ukrepov ter postopkov vezanih na sredstva strukturnih skladov EU, – poznavanje sodobnih tehnologij, – znanje tujega jezika. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – vodenje in sodelovanje v programih, – izdelava in sodelovanje pri izdelavi načrta postopka priprave in objave javnih razpisov ter postopkov izvajanja, – priprava, spremljanje in evalvacija razvojnih programov, – priprava predpisov in drugih pravnih podlag, ki so temelj za izvajanje JR preko zunanjih agencij, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – sodelovanje in strokovna pomoč izvajalski agenciji pri postopku izvedbe razpisov, – priprava proračuna, zaključnega računa in rebalansa proračuna s področja dela direktorata, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU). V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit, se mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu. Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome oziroma dokazila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima), – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma angleškega jezika (če ga kandidat ima) in – dokazila - reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Izbrani kandidat bo moral predložiti: – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in – potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga Krajevno pristojno sodišče). Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/478-32-11 (Jožica Nagode). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti