Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14849/06 , Stran 4114
Uvodne določbe Nemčija in Slovenija (v nadaljevanju: DRŽAVI PARTNERICI) sodelujeta na področju molekularnih znanosti o življenju v okviru različnih raziskovalnih aktivnosti, med katerimi so tudi aktivnosti v okviru mrež Evropskega raziskovalnega prostora (v nadaljevanju: ERA), in sicer ERASYSBIO in PathoGenoMics. Znanstveno sodelovanje se bo nadgrajevalo še z usmeritvijo v industrijsko sodelovanje. Javni razpis je namenjen vzpostavitvi nemško-slovenskega virtualnega raziskovalnega instituta za ``Industrijsko pomembne molekularne znanosti o življenju`` (v nadaljevanju: INREMOS). INREMOS je mednarodna raziskovalna iniciativa, ki je financirana s strani nemškega Zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave (v nadaljevanju: BMBF) in slovenskega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Vsebina točk št. 1, 3, 8 in 9 tega razpisa je enaka v obeh DRŽAVAH PARTNERICAH, ki objavljata razpis. Vsebina točk št. 2, 4, 5, 6, 7 in 10 tega razpisa je odvisna od nacionalnih predpisov v vsaki DRŽAVI PARTNERICI. INREMOS je namenjen sodelovanju akademskih in/ali raziskovalnih institucij ter podjetij v Nemčiji ter Sloveniji. 1. Namen razpisa Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja med akademskimi in/ali raziskovalnimi institucijami in podjetji v obeh državah, pospeševanju prenosa tehnologij in spodbujanju ustanavljanja neodvisnih podjetij (``spin-off``) na področju biotehnologije. Obenem je namen INREMOS tudi prispevati h krepitvi ERA prek sodelovanja v mrežah ERA. DRŽAVI PARTNERICI menita, da je ta skupni razpis pilotski razpis v okviru mrež ERASYSBIO in PathoGenoMics. INREMOS je primer bodočega sodelovanja v okviru mrež ERA. INREMOS je vzpostavljen kot projekt na podlagi okvirnega programa ``Biotehnologije`` BMBF in prioritete ``Zdravje in znanost o življenju``, kot je določena v Resoluciji o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Ur. l. RS, št. 3/06). 2. Podatki o proračunskem porabniku Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nikomur, če noben predlog INREMOS ne ustreza pogojem tega razpisa. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih raziskovalnih aktivnosti, ki naj se zaključi z vzpostavitvijo visoko-tehnoloških neodvisnih podjetij. Sedež posameznega podjetja bo določen s pogodbo med ustanovitelji. Ustanovitev podjetij naj bi imela pozitiven učinek na raziskave in razvoj v obeh DRŽAVAH PARTNERICAH. V ta namen naj bi povezali ustrezne raziskovalne aktivnosti akademske in/ali raziskovalne ter industrijske sfere v DRŽAVAH PARTNERICAH ter zgradili INREMOS, ki bo izvajal inovativne industrijsko orientirane raziskovalne aktivnosti na področju znanosti o življenju in prispeval k prenosu tehnologij s ciljem ustvarjanja neodvisnih spin-off podjetij na področju biotehnologije. 4. Financiranje INREMOS Sofinanciranje INREMOS je odvisno od nacionalnih predpisov obeh DRŽAV PARTNERIC. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo sofinanciralo sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri izbranem INREMOS v skladu s tem razpisom, veljavnimi finančnimi predpisi in pogodbo (Priloga št. 1). Sofinanciran bo predlog INREMOS, za katerega se državi partnerici soglasno odločita, da bosta sofinancirali stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri njem. Stroški sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev bodo sofinancirani največ v višini do 75%. Skupna okvirna vrednost tega razpisa je največ 300,000.000 SIT (1,251.877,82 EUR) bruto. Sofinanciranje je zagotovljeno za 1 INREMOS, in sicer za obdobje največ 5 let v skladu s finančnimi predpisi, veljavnimi v času objave razpisa in porabe sredstev. Okvirni delež sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo INREMOS v prvih 3 letih sofinanciranja je 170,000.000 SIT (709.397,43 EUR), in sicer: – 2006: okvirno 50,000.000 SIT (208.646,30 EUR), – 2007: okvirno 50,000.000 SIT (208.646,30 EUR), – 2008: okvirno 70,000.000 SIT (292.104,82 EUR). Okvirni delež sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo INREMOS v zadnji 2 letih sofinanciranja je 130,000.000 SIT (542.480,39 EUR), in sicer: – 2009: okvirno 70,000.000 SIT (292.104,82 EUR), – 2010: okvirno 60,000.000 SIT (250.375,56 EUR). Sofinanciranje je predvideno iz proračunske postavke št. 5694 ``Programi mednarodnega sodelovanja``. Dejanski obseg sredstev za izvedbo aktivnosti INREMOS, ki ga bo sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, bo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06) za vsako posamezno leto financiranja določen v pogodbi z izbranimi slovenskimi nacionalnimi partnerji (Priloga št. 1). Sofinanciranje bo potekalo v 2 sklopih: 3 leta pred in 2 leti po ocenjevanju. Proti koncu prvega obdobja (po 2 letih in pol) bo Skupina strokovnjakov (7. točka) ocenila izvedene aktivnosti INREMOS v skladu z merili v 9. točki DRŽAVI PARTNERICI se bosta v skladu z rezultati ocenjevanja skupaj odločili o morebitnem nadaljevanju INREMOS in njegovih finančnih zahtevah za naslednji 2 leti. Rezultati INREMOS, financirani iz proračuna RS, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi s področja industrijske in intelektualne lastnine ter varstva podatkov. Za INREMOS, izbran na tem razpisu, se lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti INREMOS od podpisa pogodbe z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Rok za dokončanje aktivnosti INREMOS je največ 72 mesecev od podpisa pogodbe (največ 36 za prvo triletno obdobje in največ 36 mesecev za morebitno nadaljevanje projekta na predlog Skupine strokovnjakov). 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji predlogov Predloge INREMOS skupaj prijavijo slovenski in nemški koordinatorji v mednarodnem konzorciju. V konzorciju posameznega predloga INREMOS morata sodelovati vsaj dva nacionalna partnerja, vsak iz druge države partnerice. V Sloveniji lahko predloge INREMOS prijavijo raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05). Slovenski vodja INREMOS (oziroma koordinator – 7. točka) mora biti raziskovalec, ki ima doktorat znanosti, izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v zadnjih 5 letih in sposobnost za organiziranje in vodenje. Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri INREMOS, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in morajo izpolnjevati druge predpisane pogoje. V projektu lahko sodeluje tudi pomožno administrativno-tehnično osebje. Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Sloveniji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo poravnane obveznosti do države. 6. Mednarodni konzorcij Nemški in slovenski nacionalni partnerji pri INREMOS sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). Vsak konzorcij mora imeti optimalno kritično maso za dosego ambicioznih znanstvenih ciljev in jasno mora biti razvidna dodana vrednost zaradi skupnega dela v skladu s specifičnimi ocenjevalnimi kriteriji iz tega razpisa (točka 8.3). Vsak konzorcij mora imenovati dva koordinatorja INREMOS (po 1 iz nemških in slovenskih institucij, vključenih v INREMOS), ki sta odgovorna za vodenje dela konzorcija in njegovo predstavljanje navzven (v nadaljevanju: koordinatorja). Vsak konzorcij mora imenovati tudi 2 osebi za koordinacijo varovanja intelektualne lastnine – po eno iz nemških in slovenskih institucij (kot je licenciranje, patentna strategija in strategija razširjanja rezultatov). Pred podpisom pogodbe iz priloge št. 1 morajo vse odgovorne osebe nacionalnih partnerjev v konzorciju (slovenske in nemške) podpisati konzorcijsko pogodbo, ki vsebuje točke, podane v Navodilih za pripravo konzorcijske pogodbe (Priloga št. 2). Slovenski koordinator INREMOS mora podpisano konzorcijsko pogodbo skupaj z vsemi ostalimi informacijami, ki jih zahtevajo nacionalni predpisi, predložiti Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana pred podpisom pogodbe. 7. Organi v postopku Strokovna komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, je odgovorna za izvedbo postopka javnega razpisa v sodelovanju s skupino strokovnjakov, pregled vlog slovenskih vlagateljev, pregled dokumentacije mednarodnega ocenjevanja, pripravo predloga izbora prejemnikov finančnih sredstev in obravnavo pritožb. Odbor direktorjev (Board of Directors – BoD) Koordinatorja INREMOS tvorita Odbor direktorjev (Board of Directors – BoD), katerega naloga je izvrševanje zastavljenih ciljev INREMOS ter zastopanje INREMOS pred Skupino strokovnjakov (Panel of Experts) in DRŽAVAMA PARTNERICAMA. BoD določi vsa merila, potrebna za doseganje ciljev INREMOS in vsa postopkovna pravila, ki določajo način uveljavljanja pravic in obveznosti. BoD pri koordinacijskih aktivnostih pomaga poslovni sekretar, zaposlen za polovični čas. Skupina strokovnjakov (Panel of Experts) DRŽAVI PARTNERICI skupaj imenujeta skupino 5 mednarodnih strokovnjakov s področja razpisa. Skupina strokovnjakov v skladu s tem razpisom pregleda vloge, oblikuje prednostno listo vlog, oceni delovanje INREMOS in priporoči DRŽAVAMA ČLANICAMA morebitno nadaljnje financiranje INREMOS. 8. Postopek razpisa 8.1 Izvajalec razpisa in razpisna dokumentacija Razpis bo izvedlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Razpisna dokumentacija (Priloge št. 1 (pogodba), 2 (Navodila za pripravo konzorcijskega sporazuma), 3-5 (obrazci 1-3) in 6 (Ocenjevalni obrazec – ``Evaluation Form``) je na voljo na spletni strani www.mvzt.gov.si pod rubriko ``Javni razpisi`` in na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Popolna prijava predloga INREMOS (vloga) mora vsebovati: – izjava odgovornih oseb slovenskih nacionalnih partnerjev o pristanku na pogoje razpisa; – izpolnjene obrazce št. 1, 2 in 3 (Priloge št. 3-5); – podpisano izjavo o istovetnosti elektronske in pisne vloge; – podpisane izjave odgovornih oseb slovenskih nacionalnih partnerjev o tem, da nihče izmed njih ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, da ima poravnane obveznosti do države in da Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS dovoljuje, da te navedbe preveri; – izjavo vseh članov konzorcija, da bodo sodelovali v INREMOS. Zainteresirani prijavitelji predlogov INREMOS se lahko pred oddajo vloge posvetujejo s kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS (točka 10). 8.2 Predložitev vlog Odgovorni slovenski koordinator (vlagatelj) popolno vlogo v pisni obliki z elektronsko kopijo (CD-ROM, DVD) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis INREMOS« z navedbo na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani najkasneje 31. 7. 2006 priporočeno pošlje na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vlogo je potrebno pripraviti v angleščini. Prijavitelji ne smejo preseči predpisanega števila strani. Predpisano obliko (Arial) in velikost črk (11) je potrebno upoštevati. Vložitev vloge ne zagotavlja sofinanciranja. Vloga mora vsebovati: a) Osnovne informacije o INREMOS (3 strani) – Obrazec št. 1 – imena in naslove sodelujočih institucij, predlaganih koordinatorjev in drugega osebja, ki sodeluje v INREMOS, – povzetek dejavnosti INREMOS, – cilje INREMOS; b) Finančni načrt INREMOS – Obrazec št. 2. c) Podrobne informacije o INREMOS – Obrazec št. 3 – opis najnovejših dosežkov (npr. patentov) oziroma raziskav na področju (1 stran), – predlagani načrt dela skupaj s strategijo komercializacije (6 strani), – predlagana struktura in management (2 strani), – izkušnje in kvalifikacije sodelujočih znanstvenikov; seznam 5 najpomembnejših publikacij (največ 1 strani za posameznega znanstvenika). 8.3 Izbira in postopki odločanja Postopek izbire vlog bo potekal v 2 fazah. V 1. fazi bo strokovna komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS opravila formalni pregled vlog na podlagi naslednjih formalnih kriterijev: – vključitev vseh potrebnih informacij, – pravočasnost in pravilna označenost vloge, – minimalno število sodelujočih nacionalnih partnerjev iz obeh DRŽAV ČLANIC, – pogoji za raziskovalne organizacije in vodjo slovenskega dela raziskovalnega projekta ter druge raziskovalce. Obravnavane bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS v roku 8 dni od dneva zaključka razpisa. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale formalnih kriterijev, bodo zavržene. Vlagatelji bodo o tem obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za vložitev vlog (točka 8.2). Vloge, ki bodo izpolnjevale formalne kriterije, bo pregledala Skupina strokovnjakov v skladu s specifičnimi ocenjevalnimi kriteriji: – znanstveni in ekonomski koncept mora biti ambiciozen in inovativen in mora vključevati realne možnosti za začetek delovanja spin-off podjetja; – sodelujoče raziskovalne institucije, podjetja in osebe morajo imeti nacionalne in mednarodne izkušnje na relevantnih področjih raziskav in razvoja; – sodelujoča podjetja naj bi se zavezala k sodelovanju za obdobje celotnega trajanja projekta. V primerih enakega števila točk več predlogov INREMOS, bo imel prednost predlog INREMOS, ki ga podpirajo tudi drugi partnerji (npr. patentne in licenčne agencije, finančni podporniki) in katerega sodelujoče raziskovalne institucije ali podjetja so že predhodno sodelovale. Skupina strokovnjakov bo oblikovala prednostno listo vlog na podlagi njihove ocene. Ocenjevalni obrazec – ``Evaluation Form`` je del razpisne dokumentacije (Priloga 6). V 2. fazi bosta DRŽAVI PARTNERICI vloge s prednostne liste ocenili v skladu z nacionalnimi kriteriji in odločili, kateri INREMOS bosta sofinancirali. Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela INREMOS bo na predlog strokovne komisije s sklepom sprejel minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Strokovna komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo na podlagi prednostne liste v skladu s smernicami veljavnega Nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa pripravila predlog prejemnikov sredstev ob kumulativnem upoštevanju naslednjih nacionalnih kriterijev: – pomen INREMOS za slovensko znanost, zdravstvo in gospodarstvo (največ 3 točke: 1 točka za obstoječe povezave med akademskimi in/ali raziskovalnimi institucijami ter gospodarstvom; 1 točka za uspešnost akademskih in/ali raziskovalnih institucij ter podjetij v 5. in 6. Okvirnem programu glede na število prijavljenih in odobrenih projektov z relevantnega področja razpisa; 1 točka za organizacijo predstavitev raziskovalnih aktivnosti z relevantnega področja razpisa širši javnosti v letu 2005 (dnevi odprtih vrat, okrogle mize,…)), – sodelovanje slovenskih podoktorskih raziskovalcev v INREMOS (največ 1 točka), – sodelovanje slovenskih raziskovalcev iz tujine v INREMOS (največ 1 točka). Vlagatelji vlog bodo o rezultatih ocenjevanja pisno obveščeni v roku 60 dni od zaključka razpisa (točka 8.2). Izbrani slovenski koordinator mora predložiti natančen opis aktivnosti v okviru INREMOS za prvo leto financiranja v skladu s pogodbo (Priloga 1) in morebitnimi navodili Skupine strokovnjakov. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo z izbranim slovenskih koordinatorjem sklenilo pogodbo o sofinanciranju INREMOS (Priloga št. 1). Če izbrani slovenski koordinator v roku 8 dni od prejema sklepa ne pristopi k podpisu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, se šteje, da je od vloge odstopil. Če prvi izbrani slovenski koordinator odstopi od vloge, lahko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS sklene pogodbo s slovenskim koordinatorjem naslednjega najboljšega predloga INREMOS. Slovenski koordinator lahko na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z izbranim slovenskim koordinatorjem. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na predlog strokovne komisije. Če s tem razpisom ni drugače določeno, odobritev, plačilo in upravljanje s sredstvi kot tudi dokaze o njihovi namenski uporabi in, če je potrebno, tudi vračilo sredstev, določajo pogodba (Priloga št. 1) in veljavni finančni predpisi. 9. Spremljanje INREMOS Slovenski koordinator INREMOS, mora predložiti letno poročilo o delu vseh slovenskih nacionalnih partnerjev v konzorciju v skladu z zahtevami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Rezultati raziskav in razvoja INREMOS ter njihovega prenosa v prakso bodo predstavljeni DRŽAVAMA PARTNERICAMA in Skupini strokovnjakov (7. točka) na letnih seminarjih o napredku INREMOS. Po dveh letih in pol financiranja bo INREMOS DRŽAVAMA PARTNERICAMA in Skupini strokovnjakov predstavil rezultate prve faze financiranja ter znanstveni, komercialni in finančni načrt za naslednji 2 leti financiranja. Skupina strokovnjakov bo na podlagi poročil in rezultatov INREMOS ocenila izvajanje INREMOS in DRŽAVAMA PARTNERICAMA podala svoja priporočila o možnem nadaljevanju raziskovalnih aktivnosti glede vsebine, ciljev in financiranja INREMOS. Skupina strokovnjakov bo izvedla ocenjevanje v skladu z naslednjimi merili: – usklajenost rezultatov izvedenih raziskovalnih aktivnosti s cilji INREMOS, – pripravo in izvedene aktivnosti v zvezi z izvedbo strategije komercializacije, – znanstveno-raziskovalni dosežki (patenti, publikacije), – kakovost integracije INREMOS, – kakovost povezav in sodelovanja. V primeru negativne ocene se bo financiranje INREMOS končalo s koncem tretjega leta financiranja. V primeru pozitivne ocene bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS z izbranim slovenskim nacionalnim partnerjem sklenilo ustrezne anekse k obstoječi pogodbi za naslednji dve leti sofinanciranja INREMOS. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, mag. Marti Šabec Paradiž, in sicer na elektronskem naslovu: marta.sabec@gov.si in tel. 01/478-47-39.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti