Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14601/06 , Stran 4128
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje 2. del proračunskih sredstev za galerijski program, ki zajema subkulturna gibanja mladih na področju vizualnih umetnosti v letu 2006 v višini 5,000.000 SIT. 2. Namen razpisa Namen razpisa je sofinanciranje programov oziroma programa na področju vizualnih umetnosti subkulture mladih. Sofinanciran bo galerijski program s kvalitetnim in sodobnim pristopom k novim trendom s področja likovne umetnosti, fotografije, inštalacij ter ostalih področij vizualne umetnosti v Mestni občini Novo mesto. Poudarek mora biti na mlajših ustvarjalcih. Razstavni programi pa naj bodo dostopni otrokom, mladim ter odrasli publiki. Za program mora skrbeti strokovna kadrovska zasedba, hkrati pa prijavitelj mora imeti prostorsko in organizacijsko zasnovo. Program za otroke ali mlade predstavlja zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo skozi katero uresničuje zastavljene cilje, evaluira svoj program ter jasno opredeljeno finančno konstrukcijo. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: – mladinske organizacije, – študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov, Ur. l. RS, št. 38/94), – društva in zveze društev, – zavodi, – druge nepridobitne organizacije. Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni občini Novo mesto. Nosilci kandidirajo s programi, ki so predvsem namenjeni otrokom in mladim med 15. in 27. letom starosti na območju Mestne občine Novo mesto in potekajo kontinuirano vsako leto že več kot 5 let. Razpis ni namenjen mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim aktivnostim mladih, ki prispevajo k umetniški in kulturni osveščenosti otrok in mladih. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih kriterijev, ki bodo upoštevani pri razdeljevanju sredstev: – vlagatelji morajo kandidirati s programi, ki v mestni občini potekajo že več let (najmanj 5) in so predvsem namenjeni otrokom in mladim, – programi se morajo izvajati v Mestni občini Novo mesto, – vlagatelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo programa, – pomembnost programa (popularizacija subkulture mladih na področju vizualnih umetnosti), – število mladih, ki jih program zajema, – trajanje programa, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto, – nepridobiten značaj programa, – zaprošen znesek financiranja posameznega programa ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji. 6. Prednostni razpisni kriteriji Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim prednostnim kriterijem: – programi, ki so v javnem interesu občine in zajemajo subkulturo mladih s področja vizualnih umetnosti oziroma galerijskega delovanja mladih, – pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti mladih in omogočanje dostopnosti do kulturnih programov, – programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop, – finančna konstrukcija programa (prijavitelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto), – nosilci programa imajo večletne izkušnje in reference, – program je predstavljen kratko in jedrnato, – je časovno opredeljen, – ima jasne cilje, – ima ustrezno kadrovsko zasedbo, – vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor, – program se izvaja v starem mestnem jedru, – izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih (oddana vsebinska in finančna poročila), – prijavitelj lahko s programom kandidira le na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. 7. Uporaba kriterijev Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih programov, izločila morebitne programe, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih otroškim in mladinskim programom v javnem interesu, 2. del v letu 2006 znaša 5,000.000 SIT. 9. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 10. Razpisni rok: 2. del javnega razpisa za otroške in mladinske programe je objavljen 26. 5. 2006. Rok za prijavo traja do 9. 6. 2006. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto, – društva, ki se prvič prijavljajo na razpis morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto, – reference prijavitelja (časopisni članki, objave, priznanja), Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za odpiranje ponudb izločila prijave. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, do dne 9. 6. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – otroški in mladinski programi 2006, 2. del razpisa«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 9. 6. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija našteta pod točko 11. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13. Dodatne informacije Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 9. 6. 2006. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti