Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 478-11/2006-4 Ob-14476/06 , Stran 4148
1. Namen poziva, navedba prodajalca: namen poziva za javno zbiranje ponudb je prodaja objekta stare stanovanjske hiše in skednja v Malinah pri Štrekljevcu – parc. št. 209/4.S – stavbišče v izmeri 331 m2, in parc. št. 3119 – sadovnjak v izmeri 227 m2, vpisane pri vložku št. 1053, k.o. Štrekljevec. Prodajalec navedenih parcel je Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. 2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter 68. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 24/03). 3. Opis predmeta prodaje Prodaja se objekt stare stanovanjske hiše in skednja v Malinah pri Štrekljevcu – parc. št. 209/4.S – stavbišče v izmeri 331 m2, k.o. Štrekljevec in parc. št. 3119 – sadovnjak v izmeri 227 m2, k.o. Štrekljevec, vpisano pri vložku št. 1053. Nepremičnine se prodajajo kot celota po izklicni ceni, ki znaša 2,290.500,00 SIT. Na izklicno ceno se plača 20% DDV, ki ga poravna kupec na podlagi izdanega računa. Interesenti si lahko ogledajo navedeno nepremičnino na lokaciji sami. 4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup: zainteresirani kupci lahko pridobijo vse informacije in pojasnila o nepremičninah za oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali preko tel. 07/356-53-60. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec predloži ponudbo Prijava na javno zbiranje ponudb mora vsebovati: – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za pravne osebe. – EMŠO in davčno številko za fizične osebe oziroma matično in davčno številko za pravne osebe. – Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne cene. – Potrdilo o plačani varščini v višini 10% navedene izklicne cene. – Namen nakupa. Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale. Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič, št. 01309-0100015998, sklic 00 72000101-4781106-2006 najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom varščina. Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti po naslednjem vrstnem redu: – kdor ponudi višjo ceno, – ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe, – tisti, ki bodo s svojim programom omogočili po presoji strokovnih služb občine najboljše možnosti za razvoj območja in naselja Maline pri Štrekljevcu. Rok za vlaganje prijav je vključno 5. 6. 2006. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javno zbiranje ponudb – Maline pri Štrekljevcu. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno označene. Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo. Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v zemljiško knjigo, plača kupec. Varščina bo kupcu vračunana kot delno plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega zbiranja ponudb, se varščina ne vrača. Rok za plačilo kupnine je največ osem dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnino je možno poravnati tudi v daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti