Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2335. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 5943.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05 in 20/06) se v 1. členu v oklepaju številka »70/05« nadomesti s številko »32/06«.
2. člen
V 2. členu se v tabeli izraza pod šiframa Z540 in Z541 spremenita tako, da se glasita:
+----+------------------------+----------------------------------------------+
|Z540|Razlika zaradi     |83. člen ZJU                 |
|  |prenehanja delovnega  |Odpravnina v znesku: 2/5 x Z120 x število   |
|  |razmerja        |mesecev do poteka dobe imenovanja na položaj. |
+----+------------------------+----------------------------------------------+
|Z541|Razlika zaradi     |83. člen ZJU                 |
|  |premestitve na drugo  |Razlika pripada 1/2 x (Z120 do razrešitve –  |
|  |delovno mesto      |Z120 po razrešitvi) mesečno do izteka dobe,  |
|  |            |za katero je bil imenovan.          |
+----+------------------------+----------------------------------------------+
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku tip izplačila »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ« spremeni tako, da se glasi: »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča«.
Pri tipu izplačila B se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro B900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+-----------+-----+----------------------+----------+
|B900 |Bruto plača –   |Bruto   |/  |V znesku oziroma po  |     |
|   |nadomestila –   |plača –  |   |načinu izračuna za  |     |
|   |poračun      |nadomestila|   |posamezno vrsto    |     |
|   |         |      |   |nadomestila      |     |
+-----+------------------+-----------+-----+----------------------+----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro C150 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+---------+------+----------------------+-----------+
|C150 |Dodatek za    |Dodatki |0,003 |Osnovna plača za   |% od    |
|   |stalnost     |     |   |obračun x faktor   |osnovne  |
|   |         |     |   |(% določen v KPJS)  |plače za  |
|   |         |     |   |52. člen ZSPJS    |obračun  |
+-----+------------------+---------+------+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C160« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C180«.
Pri tipu izplačila E se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro E900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|E900 |Bruto plača – delo|Bruto   |/  |V znesku       |      |
|   |preko polnega   |plača –  |   |           |      |
|   |delovnega časa – |delo   |   |           |      |
|   |poračun      |preko   |   |           |      |
|   |         |polnega  |   |           |      |
|   |         |delovnega |   |           |      |
|   |         |časa   |   |           |      |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila E se besedilo »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E040« spremeni tako, da se glasi: »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E050«.
Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi H010, H020, H030, H040, H050, H060, H070, H080, H090, H100 in H900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H010 |Boleznina v breme|Nadomestila|1,00 |Število normiranih |Refundira  |
|   |ZZZS       |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZZZS    |
|   |100%       |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZZZS x indeks    |      |
|   |         |      |   |valorizacije x   |      |
|   |         |      |   |faktor       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H020 |Boleznina v breme|Nadomestila|0,90 |Število normiranih |Refundira  |
|   |ZZZS       |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZZZS    |
|   |90%       |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZZZS x indeks    |      |
|   |         |      |   |valorizacije x   |      |
|   |         |      |   |faktor       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H030 |Boleznina v breme|Nadomestila|0.80 |Število normiranih |Refundira  |
|   |ZZZS       |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZZZS    |
|   |80%       |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZZZS x indeks    |      |
|   |         |      |   |valorizacije x   |      |
|   |         |      |   |faktor       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H040 |Poškodbe pri delu|Nadomestila|1,00 |Število normiranih |Refundira  |
|   |         |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZZZS    |
|   |         |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZZZS x indeks    |      |
|   |         |      |   |valorizacije x   |      |
|   |         |      |   |faktor       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H050 |Poškodba izven  |Nadomestila|0,80 |Število normiranih |Refundira  |
|   |dela       |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZZZS    |
|   |         |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZZZS x indeks    |      |
|   |         |      |   |valorizacije x   |      |
|   |         |      |   |faktor       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H060 |Nega, spremstvo v|Nadomestila|0,80 |Število normiranih |Refundira  |
|   |breme ZZZS    |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZZZS    |
|   |80%       |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZZZS x indeks    |      |
|   |         |      |   |valorizacije x   |      |
|   |         |      |   |faktor       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H070 |Krvodajalstvo  |Nadomestila|1,00 |Število normiranih |Refundira  |
|   |         |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZZZS    |
|   |         |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZZZS x indeks    |      |
|   |         |      |   |valorizacije x   |      |
|   |         |      |   |faktor       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H080 |Nadomestilo za  |Nadomestila|1,00 |Število normiranih |Refundira  |
|   |skrajšan delovni |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZPIZ    |
|   |čas – refundirano|ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZPIZ x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H090 |Nadomestilo za  |Nadomestila|1,00 |Število normiranih |Refundira  |
|   |skrajšan delovni |v breme  |   |ur x bruto urna   |ZPIZ    |
|   |čas – poračun  |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |refundiranega    |      |
|   |         |MNZ in   |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |sodišča  |   |ZPIZ x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H100 |Nadomestilo za  |Nadomestila|1,00 |Število normiranih |Refundira  |
|   |vojaške vaje,  |v breme  |   |ur x bruto urna   |MO     |
|   |civilno zaščito |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |in gasilske vaje |ZPIZ, MO, |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |MNZ in   |   |delodajalca (Z061 x |      |
|   |         |sodišča  |   |Z160)        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H900 |Nadomestila in  |Nadomestila|/   |V znesku v breme  |Refundira  |
|   |boleznine –   |v breme  |   |ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ |ZZZS, ZPIZ, |
|   |refundacija –  |ZZZS,   |   |in sodišča     |MO, MNZ,  |
|   |poračun     |ZPIZ, MO, |   |          |sodišče   |
|   |         |MNZ in   |   |          |      |
|   |         |sodišča  |   |          |      |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
Pri tipu izplačila H se za vrsto izplačila H100 doda nova vrsta izplačila H110:
+-----+-----------------+-----------+------+---------------------+-----------+
|H110 |Nadomestilo za  |Nadomestila|1,00 |Število normiranih  |Refundira |
|   |udeležbo na   |v breme  |   |ur x bruto urna   |sodišče  |
|   |sodišču     |ZZZS,   |   |postavka za izračun |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |   |nadomestila v breme |      |
|   |         |MNZ in   |   |delodajalca (Z061 x |      |
|   |         |sodišča  |   |Z160)        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------------+-----------+
Pri tipu izplačila H se besedilo »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ zaključeno s šifro H100« spremeni tako, da se glasi: »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča zaključeno s šifro H110«.
Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrsti izplačil pod šiframa I080 in I090 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|I080 |Povračila stroškov|Povračilo |/  |Znesek povračil    |      |
|   |za službeno    |stroškov |   |stroškov, ki so višji |      |
|   |potovanje nad   |     |   |od zneska, določenega |      |
|   |zneskom, določenim|     |   |z uredbo vlade, nad  |      |
|   |z uredbo     |     |   |katerim se plačujejo |      |
|   |         |     |   |prispevki in davek od |      |
|   |         |     |   |drugih dohodkov iz  |      |
|   |         |     |   |delovnega razmerja (3.|      |
|   |         |     |   |člen ZPSDP)      |      |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|I090 |Povračila stroškov|Povračilo |/  |Znesek povračil    |      |
|   |za službeno    |stroškov |   |stroškov, ki so višji |      |
|   |potovanje nad   |     |   |od zneska, določenega |      |
|   |zneskom, določenim|     |   |z uredbo vlade, nad  |      |
|   |z uredbo – poračun|     |   |katerim se plačujejo |      |
|   |         |     |   |prispevki in davek od |      |
|   |         |     |   |drugih dohodkov iz  |      |
|   |         |     |   |delovnega razmerja (3.|      |
|   |         |     |   |člen ZPSDP)      |      |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila I se besedilo »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I110« spremeni tako, da se glasi: »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I130«.
4. člen
5. člen
V 20. členu se v devetem odstavku besedilo, ki se glasi: »(Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05)« spremeni tako, da se glasi: »(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06 in 36/06)«.
Za petnajstim odstavkom se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»(16) Vsi dodatki, ki so upoštevani v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z124), so med izplačili ponovno izračunani in prikazani samo od normiranih ur rednega dela«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2006.
Šifra: 00714-15/2006/7
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-3111-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti