Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2350. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka, stran 5978.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 6/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) ter 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99) je Občinski svet Občine Pivka na 27. redni seji dne 17. 5. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Pivka
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
3. člen
Na koncu stavka četrtega odstavka 7. člena poslovnika se pred piko doda naslednje besedilo: »ali delavec občinske uprave, ki ga pooblasti direktor občinske uprave.«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu oziroma podžupanom, predsedniku nadzornega odbora občine, tajniku občine in predstavnikom zainteresiranih medijev, ki redno spremljajo delo občinskega sveta.«
5. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času, kot pa je mogoče sklicati sejo občinskega sveta in gre za manj pomembno zadevo, lahko občinski svet odloči o zadevi iz svoje pristojnosti ne da bi se sestal, na korespondenčni seji.
Korespondenčna seja se lahko skliče:
– zaradi odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne niti izredne seje občinskega sveta,
– kadar gre za odločanje o aktih, o katerih občinski svet odloča po določbah tega poslovnika na eni obravnavi,
– kadar gre za določanje o manj pomembnih zadevah, glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma izredne seje,
– kadar člani občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče korespondenčna seja občinskega sveta.
Korespondenčno sejo izvede župan.
Župan odredi, ali se o zadevi pošlje članom obrazloženi pisni predlog sklepa ter glasovnico (po pošti, faksu ali elektronski pošti) ali le telefonsko sporočilo, ter določi rok, v katerem naj se član izjavi.
Člani v roku, ki ga določi župan in ne sme biti krajši od enega dneva, vrnejo pošiljatelju izpolnjeno glasovnico, na kateri se opredelijo do predloga sklepa s podpisom.
Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako da je na njega mogoče odgovoriti samo z »da« ali »ne« (»za« ali »proti«).
Če gre za odločanje po telefonu, le to ni možno, če s katerim od članov občinskega sveta ni mogoče vzpostaviti telefonskega kontakta. Korespondenčna seja po telefonu poteka tako, da vsak član občinskega sveta glasuje o predlaganem sklepu.
Če večina članov občinskega sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje, se šteje, da je bila odločitev o izvedbi korespondenčne seje sprejeta, v nasprotnem primeru se skliče sejo sveta ali pa se zadeva uvrsti na dnevni red prve naslednje redne ali izredne seje. Šteje se, da član občinskega sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje, če je do postavljenega roka oddal svoj glas.
Sklepi, sprejeti na korespondenčni seji, so veljavni, če je za sprejem glasovala večina opredeljenih glasov vseh članov občinskega sveta.
O tako opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo korespondenčne seje, postavljeno vprašanje in odgovor občinskih svetnikov. Ta zapisnik potrdijo člani občinskega sveta na naslednji seji. Župan mora na naslednji seji občinskega sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo korespondenčne seje.«
6. člen
Na koncu drugega odstavka 27. člena poslovnika se pred piko doda besedilo: »ter z objavo gradiva na občinski spletni strani.«.
Na koncu stavka šestega odstavka 27. člena poslovnika se črta pika in se besede »vojaška ali uradna tajnost.« nadomestijo z besedami: »vojaška, uradna ali poslovna tajnost.«.
7. člen
V četrtem odstavku 43. člena se beseda »dvetretjinska« nadomesti z besedo »dvotretjinska« ter beseda »dvetretjini« z besedama »dve tretjini«.
8. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 52. člena poslovnika se za besedo »izrednih« dodajo besedi »ter korespondenčnih«.
9. člen
V prvem odstavku 53. člena se besedo »magnetofonski trak« ter v drugem in tretjem odstavku 53. člena besedo »magnetogram« nadomesti z besedo nadomesti z besedama »video posnetek«.
10. člen
V šesti alineji 63. člena se besedo »progfitnih« nadomesti z besedo »profitnih«.
11. člen
V 67. členu se za besedo županu besede »vsaj dan pred sklicano redno sejo« nadomestijo z besedami »na dan sklicane redne seje«.
12. člen
Besedilo drugega odstavka 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Konstitutivno sejo delovnega telesa skliče župan, na kateri člani odbora izmed svetnikov izvolijo predsednika odbora in namestnika predsednika.«
Dodata se nova četrti in peti odstavek 69. člena, ki se glasita:
»Člane delovnih teles predlagajo politične stranke oziroma liste zastopane v občinskem svetu.
Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja pripravi predlog kandidatskih list delovnih teles na podlagi rezultata doseženega na volitvah za Občinski svet iz posamezne politične stranke oziroma liste ter temu ustrezno sorazmerno zastopanost v delovnih telesih.«
13. člen
Na koncu prvega stavka 70. člena se pred piko doda besedilo: »ali predsednika delovnega telesa.«.
14. člen
V besedilu prvega odstavka 79. člena se številko »7« nadomesti s številko »8«.
15. člen
V drugem odstavku 80. člena se besedo »nadalnjo-drugo« nadomesti z besedo »nadaljnjo-drugo«.
Na koncu stavka četrtega odstavka 80. člena poslovnika se pred piko doda naslednje besedilo: »ter občinskemu svetu predstavi vse vnesene spremembe in dopolnitve«.
16. člen
Besedilo prvega odstavka 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan pošlje vsem svetnikom osnutek in predlog proračuna najkasneje 15 dni pred dnem določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnava proračuna.«
17. člen
Besedilo drugega odstavka 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato o amandmajih delovnih teles in nato o drugih amandmajih po vrstnem redu, kot jih je prejela občinska uprava.«.
18. člen
V besedilu četrtega odstavka 98. člena se beseda »rednem« nadomesti z »hitrem«.
19. člen
Doda se nov četrti odstavek 100. člena, ki se glasi:
»Če se kandidata določa z žrebom, se za izvedbo postopka imenuje tričlansko volilno komisijo, katere predsednik izvede žreb tako, da izvleče kuverto, v kateri je navedeno ime kandidata.«
20. člen
Doda se nov 102.a člen, ki se glasi:
»102.a člen
Če se glasuje o več kandidatih za člane organov, ki imajo več kot enega člana in pri glasovanju niso izvoljeni vsi člani organa, se opravi novo glasovanje znotraj vseh predlaganih kandidatov, razen tistih, ki so že dobili potrebno večino.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.«
21. člen
Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega sveta, ki ga lahko tudi razreši.«
22. člen
Besedilo petega odstavka 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava zagotavlja občanom in predstavnikom sredstev javnega obveščanja informacije v zvezi z delom in odločitvami občinskega sveta in drugih organov občine ter skrbi za objavo teh informacij na občinski spletni strani.«
23. člen
V drugem odstavku113. člena se beseda »dvetretjinsko« nadomesti z besedo »dvotretjinsko«.
24. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
25. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-27/2006
Pivka, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti