Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14414/06 , Stran 4123
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2006. Sredstva se namenijo za: 1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. 3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov. 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. 5. Pomoč za predčasno upokojitev. II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe (kmetje), ki opravljajo kmetijsko dejavnost in jim je kmetijska dejavnost poglavitna osnova za preživetje, imajo stalno prebivališče v Občini Dobrova - Polhov Gradec ali investirajo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec. III. Pogoji in višina razpisanih sredstev pomoči za pridobitev pomoči: Zahtevke za pridobitev sredstev vložijo upravičenci na ustreznem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec ali na spletnih straneh občine: www.dobrova-polhovgradec.si. Sofinancira se že pričete investicije v letu 2006 in investicije, ki se pričnejo v letu 2006 in trajajo več let. Komisija bo pri večletnih investicijah na podlagi prijave in upravičenosti investicije rezervirala sredstva v proračunu na postavki 1103 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, ki se bodo izplačala upravičencu na podlagi njegovega zahtevka. 1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva – 7,400.000 SIT Sredstva so namenjena podpori naložbam v kmetijstvo z namenom posodobitve kmetijske pridelave, izboljšanja konkurenčnosti kmetije in izboljšanju velikostne in posestne strukture, zlasti tistih kmetij, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja. Z naložbo naj bo dosežen vsaj en izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje stroškov proizvodnje, izboljšanje in prerazporeditev proizvodnje, povečanje kakovosti, ohranitev in izboljšanje naravnega okolje, izboljšanje higienskih razmer in dobrega počutja živali, spodbujanje raznolikosti kmetijske proizvodnje. Višji delež podpore bodo dobila kmetijska gospodarstva: – ki opravljajo kmetijske dejavnosti na območjih manj ugodnih za pridelavo, – ki bodo uporabljala bolj sonaravne kmetijske postopke (npr. ekološka pridelava), – kmetije, na katerih je lastnik mlad kmet (mladi kmet je kmet, ki je mlajši od 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, ki prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo in je nosilec kmetijskega gospodarstva), – kmetijska gospodarstva, ki investirajo v dopolnilno dejavnost. 1.1 Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva Vrste naložb, ki se sofinancirajo: – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje, – naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg, – naložbe v novogradnjo ali adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, vključno s pripadajočo opremo, – nakup kmetijskih zemljišč, – prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin, – investicije, namenjene izboljšanju genetske kakovosti z nakupom kakovostnih plemenjakov (samcev in samic), vpisanih v rodovniške ali enakovredne knjige, – obnova trajnih nasadov, – nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo, – naložbe v objekte vključno z vso pripadajočo opremo za neposredno prodajo nepredelanih proizvodov na kmetijah: skladiščni oziroma hladilni prostor, prodajni prostor, razstavni prostor, – naložbe v izgradnjo, nakup ali obnovo nepremičnin, namenjenih dopolnilnim dejavnostim, – nakup nove ali rabljene opreme, vključno z računalniško programsko opremo za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Višina pomoči: sofinancira se do 30% upravičenih stroškov (stroški gradbenega in drugega materiala; opravljenih obrtniških del; stroški opreme, tudi računalniške, razen kmetijskih strojev). Pogoji za pridobitev pomoči: 1. predložitev finančnega in časovnega načrta investicije, 2. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu, 3. lokacijsko informacijo za enostavni objekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah in novogradnjah, 4. predložitev računov ali predračunov nakup gradbenega materiala, gradbenih storitev ali opreme oziroma predračunov za načrtovano investicijo (na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu), 5. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije, 6. pri naložbah v predelavo in trženje je potrebno priložiti dokazilo, da je možno najti primerno tržišče, 7. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 8. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije, 9. potrdilo o strokovni usposobljenosti kmeta, 10. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev, kadar se investicija nanaša na dopolnilno dejavnost. 1.2 Sofinanciranje projektno tehnične dokumentacije Vrste naložb, ki se sofinancirajo: – pridobivanje projektno tehnične dokumentacije. Višina pomoči: sofinancira se do 12% upravičenih stroškov (honorarji arhitektom, svetovalcem, stroški študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti). Pogoji za pridobitev pomoči: 1. predložitev projektno tehnične dokumentacije, 2. predložitev finančnega in časovnega načrta investicije, predložitev računov ali predračunov (na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu), 3. potrdila o plačilu računov za izdelane projektne tehnično dokumentacijo, 4. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 5. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije, 6. potrdilo o strokovni usposobljenosti kmeta, 7. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev, kadar se investicija nanaša na dopolnilno dejavnost. 1.3 Sofinanciranje nakupa kmetijskih zemljišč Sofinancira se: – nakup kmetijskih zemljišč. Višina pomoči: sofinancira se do 30% upravičenih stroškov (stroški nakupa kmetijskih zemljišč, stroški storitev notarja, upravnih taks in ostalih stroškov, nastalih z nakupom kmetijskih zemljišč). Pogoji za pridobitev pomoči: 1. pri notarju overjena kupoprodajna pogodba, 2. fotokopija odobritve pravnega posla, ki ga izda upravna enota, 3. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, 4. dokazila za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla, iz katerih morajo biti razvidni podatki o kupcu, 5. izjava, da z nakupom zemljišča povečuje kmetijsko gospodarstvo, 6. izjava, da v zadnjih treh letih vlagatelj ni prodajal ali kako drugače odtujil nobenega zemljišča, 7. izjava upravičenca, da bo na zemljišču, ki je predmet nakupa, kmetoval sam in ga vsaj tri leta ne bo dal v najem ali prodal, 8. izjava upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 9. fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev. 1.4. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč Sredstva se namenjajo za ureditev pašnikov in obor, z namenom preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč. Sofinancira se naslednje naložbe: – ureditev ograd in obor, – ureditev solnikov, – ureditev oskrbe z vodo za napajanje živali. Višina pomoči: sofinancira se do 40% upravičenih stroškov (stroški nabavne vrednosti materiala za ograde in obore z vso pripadajočo opremo). Pogoji za pridobitev pomoči: 1. predložitev načrta investicije, 2. predložitev računov ali predračunov, z navedenimi podatki o kupcu, 3. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije, 4. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu, 5. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 6. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, 7. potrdilo o strokovni usposobljenosti kmeta. Vlogi za izgradnjo obore je treba dodati še: 8. soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če izgradnja obore pomeni poseg v gozd in gozdni prostor, 9. tehnični dokument v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 1.5 Ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracije Namen ukrepa je ureditev kmetijskih zemljišč zaradi izboljšanja, proizvodnje sposobnosti in povečanja kakovosti kmetijske pridelave. Prednost imajo ureditve zemljišč na zaokroženih območjih, na katerih je lahko več lastnikov parcel. Višina pomoči: a) V višini do 50% se financirajo stroški strojnih ur za izvedena gradbena dela pri urejanju zemljišč. Upravičenci so na podlagi ponudb izbrane pravne osebe, ki imajo registrirano tovrstno dejavnost. Končni uporabniki so fizične osebe – kmetje. b) Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov (vsi stroški, nastali z izvedbo, od začetka do zaključka del). Upravičenci so fizične osebe – kmetje. Opravičljivi stroški so: – stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja terena, posega v globino tal, posega na površini tal, posega v kakovost tal, vključno z zemeljskimi deli, in ureditve drenaž ter lokalnih hidromelioracij, – stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz) pri posameznih gradbenih delih in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), – stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, do 12% priznanih opravičljivih stroškov. Pogoji za pridobitev pomoči: 1. predložitev lokacijske informacije ali pravnomočnega gradbenega dovoljenja za poseg, če je potrebno, 2. predložitev programa agromelioracijskih del, 3. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov s terminskim planom izvajanja agromelioracijski del po fazah ter navedbo roka realizacije naložbe, 4. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 5. predložitev računov ali predračunov za načrtovano agromelioracijo (na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu). 6. potrdila o plačilu računov za že izvedene agromelioracije. 7. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije, 8. potrdilo o strokovni usposobljenosti kmeta, 9. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju 2.1 Izobraževanje kmetov – 1,600.000 SIT Pri programu izobraževanja kmetov se sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja kmetov, udeležbe na seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja. Višina pomoči: kmetom (udeleženci izobraževanj) ali pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krije do 100% upravičenih stroškov (stroški za izobraževanje oziroma za izvedbo izobraževanja in stroški šolnin za poklicno izobraževanje odraslega udeleženca). Pogoji za pridobitev pomoči: 1. za udeležence izobraževanja (kmete): račun in potrdilo o plačilu računa, 2. za pooblaščene izvajalce: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili, 3. izjava upravičenca, da za to izobraževanje še ni prejel finančnih sredstev MKGP. 2.2 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol – 1,000.000 SIT Finančna pomoč je namenjena izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov strokovnega izobraževanja. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih edini vir dohodka staršev izvira iz kmetijske dejavnosti. Višina pomoči: pomoč se lahko dodeli do višine 100.000 SIT na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu. Pogoji za pridobitev pomoči: 1. potrdilo o učnem uspehu v preteklem letu, 2. potrdilo o šolanju za tekoče leto. 2.3 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev – 200.000 SIT Opis: sofinanciranje programov ali izvedenih aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva za izvedbo strokovnega dela in svojega delovanja Višina pomoči: Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov. Opravičljivi stroški so: – stroški najema prostora, nakupa opreme za delovanje društva, – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov, – stroški, povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti (materialni stroški predstavitev, stroški razstav, demonstracij oziroma prikazov, promocije, izdajo publikacij, ki se ne prodajajo na trgu). Pogoji za pridobitev pomoči: 1. finančno ovrednoten program za tekoče leto, 2. poročilo o delu za preteklo leto, potrjeno s strani nadzornega odbora društva, 3. potrdilo o registraciji (če je društvo ustanovljeno na novo), 4. seznam aktivnih članov, 5. fotokopije računov oziroma predračunov iz katerih so razvidni podatki o kupcu. 3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov – 500.000 SIT 3.1 Podpora ekološkemu kmetovanju Cilj sofinanciranja postopkov za pridobivanje certifikata ekološkega kmetovanja, je povečanje prihodka kmetijskega gospodarstva z zagotavljanjem kmetijskih proizvodov višje kakovosti. Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov, nastalih v postopku pridobivanja certifikatov. Pogoji za pridobitev pomoči: 1. upravičenci predložijo račune in potrdila o plačilu za stroške nastale pri pridobivanju certifikata ekološkega in integriranega kmetovanja (na račun morajo biti navedeni podatki o kupcu), 2. izjavo upravičenca, da za stroške, ki jih uveljavlja, še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije, 4. potrdilo o strokovni usposobljenosti kmeta. 3.2 Sofinanciranje analize zemlje in krme Cilj sofinanciranja opravljenih analiz zemlje je izdelava gnojilnih načrtov in pravilnejše dodajanje manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, kar posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa. Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme. Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo račune pooblaščenih organizacij za analizo zemlje in krme in potrdila o plačilu računov. Na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu. 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 1,000.000 SIT Opis spodbujanje kmetijskih gospodarstev, da zavarujejo pred nesrečami gospodarska poslopja, pridelke in živali. Višina pomoči: sofinancirajo se stroški zavarovalne premije do 50%. Pogoji za pridobitev pomoči: 1. upravičenec mora predložiti sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto s potrdilom o plačilu zavarovalne premije, 2. izjava upravičenca, da za stroške, ki jih uveljavlja, še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije, 4. potrdilo o strokovni usposobljenosti kmeta. 5. Pomoč za predčasno upokojitev – 200.000 SIT Opis: je pospešitev strukturnih oziroma generacijskih sprememb v kmetijstvu, ohranjanje poseljenosti podeželja s podporo pri prepisu kmetije na naslednika. Višina pomoči: enkratna pomoč do 50% stroškov, nastalih s prepisom kmetije. Pogoji za pridobitev pomoči: 1. prenosnik kmetije mora prenehati z vsemi tržnimi kmetijskimi dejavnostmi, 2. v času prenosa kmetije ni mlajši od 55 let, 3. pred prenosom kmetije je vsaj 10 let opravljal kmetijsko dejavnost, 4. ima v lasti vsaj 3 ha kmetijskih zemljišč, 5. fotokopija dokazila, ki ga izda upravna enota, 6. fotokopija pogodbe o izročitvi kmetije, 7. dokazila o stroških, nastalih pri izvedbi pravnega posla, s potrdilom o njihovem plačilu, 8. izjava upravičenca, da za stroške, ki jih uveljavlja, še ni prejel finančnih sredstev MKGP, 9. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost kmetije, 10. potrdilo o strokovni usposobljenosti prevzemnika. Omejitve Upravičenci lahko dobijo sredstva za isti namen samo enkrat. Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 10.000 SIT. 3.3 Poraba sredstev Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev za načrtovane investicije bo določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo morajo upravičenci predložiti na Občino Dobrova - Polhov Gradec. Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti: – fotokopije originalnih računov s potrdilom o njihovem plačilu. IV. Informacije Informacije: na tel. 01/360-18-00 ali na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec. Občina in komisija bosta spremljali namensko porabo sredstev pri prosilcu. Če se ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali pa so bila sredstva odobrena na osnovi neresničnih podatkov, imata občina in komisija pravico takoj zahtevati od prosilca vračilo sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za celotno obdobje neupravičenega razpolaganja s sredstvi. V. Rok za vložitve zahtevkov: vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti na naslov občine najkasneje do 4. 9. 2006 (velja poštni žig). Vloge za dodelitev sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. VI. Odpiranje vlog Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 7. 9. 2006 v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - Polhov Gradec. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavržejo. Zavržejo se tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. VII. Obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Dobrova - Polhov Gradec v roku 30 dni po izteku razpisanega roka z odločbo. Hkrati bodo upravičenci pozvani k podpisu pogodb. Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v roku 8 dni od dneva vročitve. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

AAA Zlata odličnost