Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-13/2006-2, 110-17/2006-2 Ob-14619/06 , Stran 4139
Župan Občine Sežana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2) in 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 in 57/05) objavlja javni natečaj za uradniški delovni mesti 1. Višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo. – Kraj opravljanja dela: občinska uprava Občine Sežana. – Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec. – Delo se opravlja v nazivu: višji svetovalec III, II, I. – Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III. – Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas, s polnim delovnim časom. – Število prostih delovnih mest: 1. Poleg splošnih, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – imeti morajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo upravne smeri, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljeno šolo za odnose z javnostjo, – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. 2. Višji referent. – Kraj opravljanja dela: občinska uprava Občine Sežana. – Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji referent. – Delo se opravlja v nazivu: višji referent II, I. – Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji referent II. – Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas, s polnim delovnim časom. – Število prostih delovnih mest: 1. Poleg splošnih, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – imeti morajo višjo strokovno izobrazbo upravne ali splošne smeri, – 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopija potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, ali drugega ustreznega dokazila, ki potrjuje delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti (ne velja za pripravnika), – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu ali izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu (ne velja za pripravnika), – potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; kandidat lahko da pisno izjavo, vendar pod pogojem, da predloži ustrezno potrdilo pred imenovanjem v naziv. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za navedeni delovni mesti (višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo in višji referent) kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega upravnega izpita pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto. V skladu z drugim odst. 167. člena Zakona o javnih uslužbencih se kandidatu, ki ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil, prizna del državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenem izpitu. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidata v I. fazi na podlagi dokumentacije, ki jo predloži kandidat, in v II. fazi z ustnim razgovorom s kandidati. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami in znanjem na naslednjih področjih: – višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo, – odnosi z javnostjo, promocije in razvoju turizma. Višji referent: – javna naročila. Kratek opis delovnega mesta: Višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo: – izvajanje strategije komuniciranja z javnostjo, – priprava in urejanje kataloga informacij javnega značaja, – zbiranje, urejanje in dajanje informacij o vprašanjih, ki se nanašajo na delo in naloge iz pristojnosti občine in njene uprave s področja informacij javnega značaja ter drugih informacij medijem in občanom, – urejanje Občinskega glasila – Kraški obzornik, –  spremlja razvoj turizma in pripravlja strokovne podlage za njegov razvoj. Višji referent: –  vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, –  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, –  opravljanje tajniških in administrativnih opravil za potrebe direktorja občinske uprave, –  izvajanje nalog na področju javnih naročil. Rok in naslov za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, s pripisom »Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega DM - Višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo« ali »Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega DM- Višji referent«. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje direktor občinske uprave Marko Kukanja, tel. 05/731-01-02 in Saša Likavec Svetelšek, tel. 05/731-01-25. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po sklenitvi pogodb o zaposlitvi z zbranimi kandidati. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti