Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 112-9/2004/18-0023176 Ob-14805/06 , Stran 4143
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena, drugega odstavka 57. člena in drugega odstavka 191. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) minister za promet na podlagi sklepa Uradniškega sveta št. 013-146-2005/2 z dne 9. 9. 2005 objavlja javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za ceste v Ministrstvu za promet. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne, ekonomske ali druge ustrezne družboslovne ali tehnične smeri; – imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj; – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; – pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03). Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili. Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje problematike področja, – strokovna uveljavljenost na področju, – poznavanje pravne ureditve področja, – poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave, – poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev, – poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela. Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami. Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije. Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«. Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za ceste v Ministrstvu za promet imenovala Vlada Republike Slovenije, in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Langusova ulica 4. Generalni direktor Direktorata za ceste v Ministrstvu za promet bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu. Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-50. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-83-30. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti