Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 430-0016/2006 Ob-14567/06 , Stran 4127
I. Predmet javnega razpisa so subvencije, ki se dodeljujejo na področju kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2006 za: – subvencioniranje zdravljenja mastitisa; – subvencioniranje apnenja tal; – sofinanciranje izobraževanja kmetov za potrebe kmetijstva; – subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov; – pospeševanje društvene dejavnosti. II. Okvirna višina sredstev: za navedene ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 7,000.000 SIT. III. Ukrepi A1 Subvencioniranje zdravljenja mastitisa 1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 01) in predloženi plačani račun, izstavljen s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske službe. 2. Omejitev: sredstva se ne dodelijo za pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnice. 3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota. 4. Višina subvencioniranja: 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev. A2 Subvencioniranje apnenja tal 1. Pogoji za pridobitev sredstev: – maksimalna subvencionirana količina nakupa je pri apnencu in snoveh s podobnim učinkom 50.000 kg in pri saturacijskem mulju 100.000 kg na kmetijsko gospodarstvo; – na površino 1 ha se prizna: apnenec, snovi s podobnim učinkom – največ 2,5 t; saturacijski mulj – največ 10 t; – zahtevek (obrazec 02), predloženi plačani račun o nakupu in dokazilo o lastništvu oziroma najemu kmetijskih zemljišč, na katerih se je izvedel ukrep. 2. Upravičenci: fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost. 3. Višina subvencioniranja: pri apnencu in snoveh s podobnim učinkom 4 SIT/kg vendar ne več kot 30% vrednosti na kg in pri saturacijskem mulju 60% vrednosti plačanega računa za nakup (prevoz se ne subvencionira). A3 Sofinanciranje izobraževanja kmetov za potrebe kmetijstva 1. Pogoji za pridobitev sredstev: – izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom in mora biti izvedeno s strani za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove; – zahtevek (obrazec 03), dokazilo o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopija potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju. 2. Omejitev: sredstva se ne dodelijo za tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja. 3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost. 4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti izobraževanja oziroma največ 100.000 SIT na upravičenca na leto. A4 Subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov 1. Pogoji za pridobitev sredstev: – v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov; – dodatni popust zavarovalnice v višini vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga subvencionira občina; – med zavarovalnico in Mestno občino Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju; – zahtevek in dokazilo o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženi seznam upravičencev, iz katerega je razvidna premija in subvencionirani del za posameznega upravičenca. 2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost. 3. Višina subvencioniranja: 20% višine zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov. A5 Pospeševanje društvene dejavnosti 1. Osnovni pogoji za pridobitev sredstev: – registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva; – delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi; – realno izvedljiv program dela za leto 2006; – pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 04) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji. 2. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota. Sofinanciranje lahko uveljavljajo tudi društva in njihove zveze, ki imajo aktivno članstvo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota ter imajo sedež izven območja Mestne občine Murska Sobota, če na območju Mestne občine Murska Sobota za to področje ni registriranega društva ali njihove zveze. 3. Osnovna merila: – pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva, – aktivnost delovanja društva oziroma zveze, – delež izvedenega programa od celotne vrednosti programa, – pomen izobraževanja in zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja, – zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti, – aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota, – povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami, – vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa. 4. Upravičeni stroški: – stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela; – stroški mednarodnih aktivnosti; – drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze. Med upravičene stroške se ne štejejo stroški, nastali s pridobitno dejavnostjo. 5. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze. IV. Skupni pogoji Skupna višina vseh prejetih sredstev iz javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) za posamezne ukrepe iz tega razpisa ne sme preseči zgornje meje pomoči določene v Smernicah Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju. Vlagatelji opravljanje kmetijske dejavnosti dokazujejo z KMG MID številko. Pri uveljavljanju ukrepov A1, A2 in A3 se priznavajo računi oziroma dokazila o plačilu, izstavljeni oziroma plačani po zadnjem datumu za oddajo zahtevkov v okviru posameznega ukrepa Javnega razpisa o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota, objavljenega v letu 2005. Pri ukrepih A4 in A5 se priznavajo računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 31. 12. 2005. V. Vsebina vloge Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila, ki so pod posameznim ukrepom navedeni v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Obrazci in razpisna dokumentacija so od začetka razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št. 8 (Silvija Kouter). Vse informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktni osebi sta Silvija Kouter in Štefan Cigan. VI. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do končnega datuma za uveljavljanje finančnih sredstev. Ta je pri ukrepih od A1 do A3 vključno 30. 11. 2006, pri ukrepu A4 vključno 30. 10. 2006 in pri ukrepu A5 vključno 10. 7. 2006. Upravičenci lahko v eni vlogi vložijo zahtevke za več ukrepov naenkrat. Vloge pod ukrepom A5 se vložijo posebej. Vloge pri ukrepih od A1 do A4 se pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom »Subvencije v kmetijstvu« oziroma se vložijo neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Vloge pri ukrepu A5 se pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vložijo neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici, na hrbtni strani opremljena z nazivom in naslovom vlagatelja, in označena z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Ukrepi v kmetijstvu« in navedbo ukrepa, na katerega se nanaša. VII. Obravnava vlog Vloge pri ukrepih od A1 do A4, prispele do posameznega datuma odpiranja vlog, bo strokovna komisija obravnavala praviloma 11. 7. 2006, 21. 8. 2006, 22. 9. 2006, 3. 11. 2006 in 1. 12. 2006. Vloge pri ukrepu A5 bo strokovna komisija obravnavala 11. 7. 2006. Odpiranje vlog ni javno. Ko bodo razpoložljiva sredstva izkoriščena, se vloge več ne bodo obravnavale. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih vlog. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom v roku petnajst dni po pripravi predloga. O odločitvi bodo vlagatelji obveščeni v roku petnajst dni po odločitvi in upravičenci pri vlogah pod ukrepom A5 pozvani k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene zahtevke pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osem dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je deset dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne zahtevke, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložene pritožbe se zavrže. VIII. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, in sicer: – če so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena, – če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti